• На сьогоднішній день виділяють 3 рівня активності
 • Творчі принципи нетрадиційних уроків.
 • Періоди підготовки та проведення нетрадиційних уроків.
 • 2. Власне урок (виділяється три основних етапи)
 • Поради вчителю, що готує урок в нетрадиційній формі
 • Глава II.
 • Тип уроку
 • 1. організаційний момент
 • Перевірочна робота в формі гри за темами
 • Які органели зображені на малюнку належать
 • Знайди на малюнку тваринну клітину
 • Розгляньте малюнок «Мейоз».
 • (основна
 • Підбиття підсумків.
 • Червоний
 • Жовтий
 • Синій
 • Урок - гра «Своя гра» в 6 класі з біології.
  Скачати 165.56 Kb.
  Дата конвертації16.05.2017
  Розмір165.56 Kb.  Муніципальне казенне загальноосвітній заклад

  «Основна загальноосвітня школа № 22» с. Ізюбріний

  Чугуївського району Приморського краю

  Тема:

  Формування і розвиток в учнів стійкого пізнавального інтересу до предмета біології на основі активізації розумової діяльності школярів в процесі навчання  У напрямку: Способи активізації пізнавальної діяльності

  навчаються

  Роботу виконала

  Шарлай Євгенія Григорівна

  учитель біології МКОУ ЗОШ № 22

  с. Ізюбріний Чугуївського району

  Приморського краю  Зміст.


  Вступ. 3

  Глава I. Сучасні педагогічні технології. 5

  1.1. Активні форми і методи навчання 5

  1.2. Урок - як головна форма організації навчання 8

  Глава II. Практичний аспект використання активних методів навчання на

  уроках біології. 14

  2.1. Теоретична інтерпретація досвіду. 14

  2.2. Практична інтерпретація досвіду. 15


  Висновок. 21

  Література. 22  Вступ.

  Відомо, що освіта - один з головних інститутів соціалізації особистості. Головна мета освіти - формування вільної, відповідальної, гуманної особистості, здатної до подальшого саморозвитку. Сучасна російська школа знаходиться в складному періоді пошуку і набуття нового сенсу свого існування, без осягнення якого неможливо виконання її функцій як провідного інституту освіти. Мабуть, вперше в її історії відзначається такий пильний інтерес багатьох вчителів до різних педагогічним концепціям, потреба в теоретичному осмисленні, обгрунтуванні своєї педагогічної діяльності та здійснюваних перетворень.

  Тому в умовах модернізації освіти одним з головних напрямків розвитку школи є створення умов для розвитку особистості кожного учня через вдосконалення системи викладання. Ключовою проблемою у вирішенні завдання підвищення ефективності і якості навчального процесу є активізація навчання школярів. Її особлива значущість полягає в тому, що вчення, будучи відбивної - перетворюючої діяльністю, спрямоване не тільки на сприйняття навчального матеріалу, а й на формування ставлення учня до самої пізнавальної діяльності. Одним із суттєвих недоліків знань учнів залишається формалізм, який виявляється у відриві завчених що вчаться теоретичних положень від уміння застосувати їх на практиці.

  Неможливо домогтися успіхів у вирішенні завдань, поставлених перед учителем, без активізації пізнавальної діяльності, уваги учнів, формування і розвитку сталого пізнавального інтересу до досліджуваного матеріалу. Важлива умова творчого мислення учнів - наявність у них загальної культури мислення, тому навчальна діяльність на уроці спрямована перш за все на розвиток інтелектуальних вмінь учнів: умінь аналізувати, синтезувати, знаходити причинно-наслідкові зв'язки, узагальнювати, робити висновки, класифікувати, порівнювати ... Формування пізнавальних інтересів і активізація особистості - процеси взаємообумовлені. Пізнавальний інтерес породжує активність, але в свою чергу, підвищення активності зміцнює і поглиблює пізнавальний інтерес.

  Питання активізації навчання школярів ставляться до числа найбільш гострих проблем сучасної педагогічної науки і практики. Реалізація принципу активності в навчанні має певне значення, тому що навчання і розвиток носять діяльнісний характер і від якості навчання як діяльності залежить результат навчання, розвитку та виховання школярів.

  Однією з найважливіших проблем дидактики є проблема активізації учнів на уроці. Вірним є твердження, що якщо немає пізнавальної завдання, немає і роботи думки, є завдання - є пошук її вирішення. Постановка завдань в процесі навчання підвищує активність учнів. Учні досліджують явище, шукають шляхи її розв'язання, висувають різні припущення, наводять докази, а це, безсумнівно, сприяє активізації розумової діяльності школярів, розвитку логічного мислення, пізнавальної самостійності і в підсумку формування і розвитку пізнавального інтересу до біології.

  Педагогічна теорія набуває дієву силу тільки тоді, коли вона втілюється в методичне майстерність вчителя і стимулює це майстерність. Тому система методичних засобів і прийомів активізації пізнавальної активності школярів потребує практичному освоєнні кожним учителем, у виробленні відповідних умінь і навичок. Тільки стимулюючи пізнавальну діяльність самих хлопців і підвищуючи їх власні зусилля в оволодінні знаннями на всіх етапах навчання, можна домогтися розвитку пізнавального інтересу до предмета.  Глава I. Сучасні педагогічні технології.


  1.1. Активні форми і методи навчання

  Дитина - не глечик, який треба наповнити,

  а лампада, яку треба запалити.
  середньовічні гуманісти

  Активні методи навчання - це методи, які спонукають учнів до активної розумової і практичної діяльності в процесі оволодіння навчальним матеріалом. Активне навчання припускає використання такої системи методів, яка спрямована головним чином не на виклад викладачем готових знань, їх запам'ятовування та відтворення, а на самостійне оволодіння учнями знаннями і вміннями в процесі активної розумової і практичної діяльності.

  Особливості активних методів навчання полягають у тому, що в їх основі закладено спонукання до практичної та розумової діяльності, без якої немає руху вперед в оволодінні знаннями.

  На сьогоднішній день виділяють 3 рівня активності:

  1. Активність відтворення - характеризується прагненням учня зрозуміти, запам'ятати, відтворити знання, опанувати способами застосування за зразком.

  2. Активність інтерпретації - пов'язана з прагненням учня осягнути сенс досліджуваного, встановити зв'язки, оволодіти способами застосування знань у змінених умовах.

  3. Творча активність - передбачає спрямованість учня до теоретичного осмислення знань, самостійний пошук рішення проблем, інтенсивне прояв пізнавальних інтересів.

  У ролі ведучих принципів навчання розглядаються принципи самостійної активності і усвідомленості пізнання, тому в масовій практиці повинні використовуватися активні форми і методи навчання. це:

  • Поворот від навчання в умовах класу до навчання в малих групах. Учні працюють індивідуально, в парах або в групах по 3-4 людини.

  • Поворот від повідомлення знань і їх запам'ятовування до самостійного пошуку і кооперування зусиль. Учитель керує пошуком потрібної інформації, стимулюючи учнів на пошук і оволодіння знаннями, далеко виходять за рамки шкільної програми і вимог вчителя.

  • Поворот від роботи з більш устигаючими учнями до роботи з усіма учнями. Група учнів, працюючи над проектом, виконують більшу частину роботи самостійно, звільняючи вчителя для роботи з окремими учнями або групами.

  • Поворот до значного збільшення активності учнів.Метод проектів і кооперування істотно підвищує активність кожного учня його зайнятість, ступінь осмислення матеріалу.

  • Контроль знань, що базується на тестуванні, може використовувати і результати роботи над проектом, відстеженням проміжних результатів. Комп'ютер може надати допомогу вчителю для спостереження динаміки процесу оволодіння кожним учнем певної теми.

  • Змагальний підхід замінюється кооперированием, співпрацею. Таке навчання істотно підвищує позитивний настрій учнів, їх мотивацію.

  • Поворот від оволодіння всіма учнями одного і того ж матеріалу до оволодіння різними учнями різного матеріалу. Вчителі дозволяють учням самим вибирати, що і яким чином (в межах стандарту освіти) вони вивчатимуть з тим, щоб кожен учень мав можливість досягти максимального результату. У групах учні легше і швидше розкривають свої сильні сторони і розвивають слабкі, оскільки останні не оцінюються негативно.

  • Поворот від вербального мислення до інтеграції візуального та вербального мислення. Можна виділити загальні підходи: активізація мислення і пізнавальних здібностей учня в процесі навчання; розвиток мотивації до навчання і пізнавальних інтересів учнів; прагнення до усвідомленості засвоєння навчального матеріалу школярами.

  • Навчання в творчій діяльності: розвиток через творчість, навчання через відкриття. Залучення дітей до творчої діяльності в процесі навчання: дискусія, самостійне створення продуктів праці, уяви, писемного та усного мовлення, робота над навчально-дослідними проектами та ін. Учитель може допомогти - озброїти засобами пошуку або кинути «яблуко» (натяк, підказку).

  • Евристичний метод навчання в школі. Різні операції творчого мислення, прийоми евристичної діяльності: визначення типу завдання, з'ясування того, що являють собою невідоме, дані, умова; складання плану рішення; здійснення плану рішення; вивчення отриманого рішення. Це: «мозковий штурм», «мозкова атака», брейнсторминг, ТРИЗ і ін.

  • Метод евристичних питань. Евристичний питання має стимулювати думку, але не підказувати ідею вирішення для розвитку інтуїції і тренування логічного схеми в пошуку вирішення завдань.

  • Метод інверсії. На пошук рішення творчого завдання використовуються протилежні процедури мислення: аналіз і синтез, логічне й інтуїтивне, конкретне і абстрактне, роз'єднання і об'єднання для розвитку діалектики мислення учнів.

  • Метод емпатії (метод особистої аналогії). Відбувається ототожнення особистості людини з особистістю іншого або з будь-яким предметом, процесом, системою, що вимагає фантазії та уяви.

  • Метод багатовимірних матриць. Заснований цей метод на тому, що нове часто є іншу комбінацію відомих елементів (ідей, дій, явищ та ін.).

  • Проблемне навчання. Засноване на створенні вчителем проблемних ситуацій і на самостійному пошуку варіантів їх вирішення: 1. Створення проблемної ситуації; 2.формирование гіпотез дозволу; 3.Перевірка рішення з систематизацією отриманої інформації. Головна умова - наявність мотивації учнів.

  • Технологія «навчання в діалозі». Прикладом може бути дослідницька робота. Улюблений девіз: «Піддавай все сумніву» для формування у дітей власних, індивідуальних уявлень про об'єкти і явища навколишнього світу.

  • Метод проектів. В основі методу лежить розвиток пізнавальних, творчих навичок, умінь самостійно конструювати свої знання, умінь орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення і орієнтований на самостійну (індивідуальну, парну, групову) діяльність учнів на відрізок часу.

  • Метод відкриттів. Створюються рухливі групи дітей за інтересами, рівнем підготовки, здібностям, де кожна дитина йде своїм темпом для психічного, соціального, духовного розвитку, підвищення загальноосвітнього рівня. Особистість дитини розвивається своєрідно і яскраво в розвиваючих іграх.

  • Поворот від традиційного уроку до нетрадиційних форм і методів уроку. Це може бути урок: аукціон, твір з біології, ділова гра, прес-конференція, диспут, громадський огляд знань, турнір, естафета, семінар, диспут, подорож, залік, гра та ін .. Особливий інтерес представляють форми роботи з підручником: репродуктивно -пошуковий (складання плану, схеми, конспекту, ... по тексту), порівняльно-аналітична (таблиць, схем, малюнків) і творча (тексти з помилками, тести, кросворди, ...).

  У педагогічній практиці використовуються різні шляхи активізації пізнавальної діяльності, основні серед них - різноманітність форм, методів, засобів навчання, вибір таких їх поєднань, які у виниклих ситуаціях стимулюють активність і самостійність учнів.

  У підготовці до таких уроків учитель сам вибирає форму і методи проведення, це дозволяє не тільки удосконалюватися в області методики проведення, а й відкриє в собі творчі ідеї та задуми.

  Найбільший активізує ефект на заняттях дають ситуації, в яких учні самі повинні:

  • відстоювати свою думку і брати участь в дискусіях і обговореннях;

  • ставити питання своїм товаришам і викладачам, рецензувати відповіді однокласників;

  • займатися навчанням відстаючих і пояснювати більш слабким учням незрозумілі місця;

  • самостійно вибирати посильне завдання і шукати варіанти вирішення пізнавальної задачі;

  • створювати ситуації самоперевірки, аналізу особистих пізнавальних і практичних дій і ін.

  Можна стверджувати, що нові технології самостійного навчання мають на увазі, перш за все, підвищення активності учнів: істина, здобута шляхом власної напруги зусиль, має величезну пізнавальну цінність.

  Таким чином, з урахуванням різних початкових умов для кожної конкретної дитини, включеного в процес навчання, існує свій, індивідуальний рівень розвитку, який він зможе досягти за умови найбільш сприятливою для нього організації навчального процесу. Знайти і створити ці умови - завдання кожного педагога.  1.2. Урок - як головна форма організації навчання


  Урок - дзеркало загальної та педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору та ерудиції.

  В.Сухомлинський

  Психологи стверджують, що пізнавальна активність школяра - якість неврожденности і непостійне, вона динамічно розвивається, може прогресувати і регресувати під впливом сім'ї, школи, праці та інших соціальних факторів. Дії вчителя, які спонукають школярів до старанного учення, сприяють створенню позитивного ставлення до навчання. Єдиною формою навчання в школі є урок.

  Урок - це форма організації навчання, жива і гармонійна частина педагогічного процесу. Будь-урок повинен органічно вписуватися в систему роботи вчителя. Кожен урок повинен здійснювати якусь конкретну частину загальних завдань навчання. У той же час урок повинен відрізнятися цілісністю і завершеністю, виконувати конкретні завдання і давати реальні результати.

  Розгляд цілей і завдань навчальних занять, типології і структури уроку і педагогічних вимог до нього, особливостей складу учнів допомагає усвідомити важливість, необхідність і складність вибору шляхів вдосконалення організації навчання. Рівень суспільного розвитку обумовлює засвоєння великих обсягів знань, ускладнення самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів, перегляду змісту, збагачення форм і методів навчання.

  В даний час педагоги і вчені сходяться в думках: традиційні форми навчання застаріли, щоб заволодіти увагою сучасних учнів, треба їх, перш за все, здивувати, зацікавити.

  Як традиційний, класичний, так і нетрадиційний уроки повинні бути конкретним втіленням і виразом тієї чи іншої методичної концепції, практичної пробою, яка визначає її правомірність і ефективність. І одночасно урок - це показник продуктивності праці вчителя та учнів. Звичайно ж, ступінь активності на уроці багато в чому залежить від самого учня.

  В останнє десятиліття почали отримувати широке застосування уроки проблемного і розвиваючого навчання, різні форми організації групової, колективної та індивідуальної роботи.Саме ті форми, які розвивають пізнавальну активність, ініціативу, творчість.

  Наприклад, уроки ділових ігор, уроки з використанням різних навчальних дисциплін, уроки евристичного і проблемного навчання та інші. Розвиток форми уроку викликано і прагненням забезпечити навчання і розвиток відстаючим, неуспевающим, а також - обдарованим дітям. Проведені дослідження мотивації учнів виявили цікаві закономірності. Виявилося, що значення мотивації для успішного навчання вище, ніж значення інтелекту того, хто навчається. Висока позитивна мотивація може відігравати роль компенсуючого фактора в разі недостатньо високих здібностей учня, проте в зворотному напрямку цей принцип не працює - ніякі здібності не можуть компенсувати відсутність навчального мотиву або низьку його вираженість і забезпечити значні успіхи в навчанні. Чимала роль у цьому відводиться так званим нестандартним або нетрадиційним урокам.


  Творчі принципи нетрадиційних уроків.

  • В організації уроку потрібно відмовитися від шаблону, а в проведенні від рутини і формалізму.

  • Максимально залучити учнів класу в активну діяльність на уроці.

  • Основою емоційного тону на уроці повинна бути не розважальність, а цікавість і захоплення.

  • Підтримувати множинність думок, альтернативність.

  • Розвивати відносини взаєморозуміння з учнями.

  • Шанобливо ставиться не тільки до дитячого знання, а й до незнання.

  • Використовувати оцінку не тільки як результуючий інструмент, але і як формує.

  Ці принципи задають загальний напрямок педагогічної творчості, орієнтуючи на конкретну діяльність навчання.

  На уроках біології для розвитку пізнавального інтересу учнів можна використовувати всілякі біологічні задачі:

  а) Завдання, що сприяють розвитку логічного мислення.

  б) Завдання на розпізнавання натуральних об'єктів.

  в) Завдання на формування умінь висувати і доводити гіпотези.

  г) Завдання, які сприятимуть розвитку дослідницьких навичок.

  д) Завдання, які допомагають встановлювати зв'язок теоретичних знань з практичними.

  е) Завдання, пов'язані з самоспостереженням.

  ж) Завдання, які містять нову для учнів інформацію.

  Завдання 1. Один юннат розповів про досвід, який він почав за 2 тижні до уроку. Він виростив проросток квасолі і, коли стебло досяг 15 см, зрізав його верхівку приблизно настільки, наскільки прищипують корінець проростка. Щодня спостерігав, що відбувається з цим рослинки. Робив записи в щоденнику спостережень. Припустімо, як виглядали результати досвіду.

  Завдання 2. Бажаючи підготувати насіння до посіву, учень помістив їх в дві пробірки з водою. В одній пробірці насіння проросли, а в іншій - ні. Як це можна пояснити?

  Завдання 3. Дачник-любитель посіяв навесні насіння моркви, але більшість з них не проросли. Як пояснити цю невдачу? Що необхідно було попередньо зробити дачникові? Висловіть всілякі припущення.

  Завдання 4. У яких рослин - болотних, лучних або пустельних - коренева система повинна йти в землю на велику глибину? Чому ви так вважаєте?

  Завдання 5. Клітини шкірки листа прозорі, безбарвні. Яке значення в житті рослини має така особливість їх будови?

  Завдання 6. Чому слимаки в спекотні дні ховаються під камінням, дошками, а в сиру погоду їх можна побачити повзучими по землі або на рослинах.

  При проведенні уроків біології для активізації розумової діяльності необхідно використовувати і ситуаційні задачі. Завдання учням: уявіть ситуацію, проаналізуйте, складіть діалоги, можливо інсценування.

  1) Ви прийшли в гості до одного і побачили, що компанія молодих людей розпиває спиртні напої. Уявіть рішення цієї проблеми.

  2) Під час прання батьки знаходять в кишенях одягу сина (дочки) таблетки невідомої назви. Як вирішити дану проблему?

  3) Ви в випадковій компанії бачите, що вживають наркотики. Позначте проблеми, уявіть шляхи їх вирішення.

  Для активізації пізнавальної діяльності учнів в процесі вивчення біології застосовується метод створення проблемної ситуації на основі висловлювань. Учням пропонується прокоментувати афоризми:

  1) «Хто не любить природу, той не любить людини». Ф. Достоєвський.

  2) «Грандіозні речі робляться грандіозними засобами. Одна природа робить велику справу даром ». А. Герцен.

  3) Відомий географ і мандрівник А. Гумбольт стверджував, що «людині передують лісу, а супроводжують пустелі». Чому так вважає вчений?

  Засобом розвитку пізнавального інтересу до уроку біології є також пізнавальні ігри. До гри, як будь-якій формі, пред'являються психологічні вимоги:

  • Як і будь-яка діяльність, ігрова діяльність на уроці повинна бути мотивована, а учням необхідно відчувати потребу в ній.

  • Важливу роль відіграє психологічна та інтелектуальна готовність до участі в грі.

  • Для створення радісного настрою, взаєморозуміння, дружелюбності вчителю необхідно враховувати характер, темперамент, посидючість, організованість, стан здоров'я кожного учасника гри.

  • Зміст гри має бути цікаво і значимо для її учасників; гра завершується отриманням результатів, які мають цінність для них.

  • Навчальна гра виконує кілька функцій:

  • впливає на особистість учня, розвиваючи його мислення, розширюючи кругозір;

  • вчить орієнтуватися в конкретній ситуації і застосовувати знання для вирішення нестандартної навчальної завдання;

  • мотивує і стимулює пізнавальну діяльність учнів, сприяє розвитку пізнавального інтересу.

  Деякі приклади пізнавальних ігор, які можна застосовувати на практиці:

  а) Ігри - вправи.

  б) Гра-пошук.

  в) Ігри - змагання.

  г) Сюжетно - рольові ігри.

  д) Пізнавальні ігри - подорожі.

  Будь-якому уроку, як авторському твору, повинні бути притаманні системність і цілісність, єдина логіка спільної діяльності вчителя та учнів, підпорядкована загальним цілям і дидактичним завданням, що визначає зміст навчального матеріалу, вибір засобів і методів навчання. Тільки за цих умов процес пізнавальної діяльності та поведінку школярів стають розвиваючими.

  Періоди підготовки та проведення нетрадиційних уроків.

  1.підготовчий

  У ньому активну участь беруть і вчитель, і учні. Якщо при підготовці до традиційного уроку таку діяльність виконує тільки вчитель (написання плану-конспекту, виготовлення наочних посібників, роздаткового матеріалу тощо), то в другому випадку в значній мірі задіяні і учні. Вони діляться на групи (команди, екіпажі і т.д.). Отримують або набирають певні завдання, які необхідно виконати до уроку, складання питань, кросвордів, вікторин, презентацій, виготовлення необхідного дидактичного матеріалу, і т.д.

  2. Власне урок (виділяється три основних етапи)

  1 етап

  Він є передумовою формування і розвитку мотиваційної сфери учнів; ставляться проблеми, з'ясовується ступінь готовності до їх вирішення, до знаходження шляхів досягнення цілей уроку. Намічаються ситуації, участь в яких дозволить вирішувати пізнавальні, розвиваючі і виховні завдання. При проведенні уроку вчитель враховує ставлення учнів до оригінальної форми уроку; рівень їх підготовленості, вікові та психологічні особливості.

  2 етап

  Повідомлення нового матеріалу, формування знань учнів в різних «нестандартних» формах організації їх розумової активності.  3 етап

  Він присвячений формуванню умінь і навичок. Контроль зазвичай не виділяється в часі, а «розчиняється» в кожному з попередніх етапів.

  Поради вчителю, що готує урок в нетрадиційній формі

  • Нічого не демонструйте на уроці спеціально (наприклад, ТСО заради ТСО)

  • Не шкодуйте мотиваційних моментів як на підготовчому етапі так і під час проведення уроку. Не допускайте жодних надмірностей. Урок повинен бути цілісним гармонійним, адже гармонія - вища мета в нашому творінні.

  • Заохочуйте учнів відповідно до їх внеску в урок.

  • Постарайтеся зберігати на протязі всього уроку взаєморозуміння, спільну мову з класом, взаємна довіра і повага.

  • Запорука успіху вашого нетрадиційного уроку - завчасна, ретельна, чітко спланована підготовка, глибоке продумування і осмислення форм і методів його проведення.

  • Оцінюйте не тільки підсумки навчання, виховання і розвитку, а й картину спілкування - емоційний тонус уроку: не тільки в спілкуванні вчителя і учнів, а й в спілкуванні учнів один з одним, а також окремих робочих груп.

  Всі розглянуті питання - це тільки орієнтири, намітки для педагогічної творчості. Але вони допоможуть почати, встановлюючи деякі точки опори.

  Готувати на уроці суб'єкта, творчо активну особистість, зацікавлену у все більш самостійному пізнанні, можна. Однак для цього необхідно змінити ставлення вчителя до змісту його навчальної діяльності.

  Глава II. Практичний аспект використання активних методів навчання на уроках біології.


  2.1. Теоретична інтерпретація досвіду.

  «... не з курйозів і диковинками науки має в школі займати дитя, а, навпаки - привчити його знаходити цікаве в тому, що його безперестанку і всюди оточує».

  К.Д. Ушинський


  Ідея досвіду виникла в зв'язку з тим, що з кожним роком стає все важче підтримувати інтерес учнів до вивчення біології. Мотивація до активного вивчення предмета ослаблена декількома причинами. Мені бачиться причини в тому, що:

  - по-перше, у кожної дитини свій досвід пізнавальної діяльності та свій рівень розвитку, а вчаться вони все в одному класі,

  - по-друге, біологія не є обов'язковим предметом при здачі державних іспитів у школі і не до всіх ВНЗ і коледжів предмет включений в списки вступних іспитів,

  - по-третє, великий обсяг інформації, який необхідно запам'ятати,

  - по-четверте, змінюються часи, а разом з ним і звичаї, і інтереси дітей. Передачі телебачення і радіо, інтернет, науково-популярні кінофільми, журнали, книги розповідають школярам про сучасні досягнення і невирішені проблеми в цікавій цікавій, і доступній формі. Це призводить до того, що школярі багато про що чули, що повідомляються на уроках відомості не є для них новими, їх важко здивувати. Це все спонукає шукати нові методи і засоби навчання, які сприятимуть розвитку інтересу до предмета і активізують пізнавальну діяльність учнів.

  Таким чином, проаналізувавши всі ці проблеми, я прийшла до висновку, що проблема активізації пізнавальної діяльності буде існувати завжди.

  Тому основними завданнями своєї роботи вважаю:

  • Формування і розвиток в учнів стійкого пізнавального інтересу до предмета на основі активізації розумової діяльності школярів в процесі навчання.

  • Розвиток творчих здібностей та пізнавальної самостійності дітей.

  • Формування ІКТ-компетентності учнів.

  • Відродження бажання дитини вчитися.

  Реалізацію цих завдань здійснюю через використання таких компонентів: - підвищення мотивації навчання.

  - виконання практичних і творчих завдань.

  - рішення біологічних задач.

  - проведення уроків із застосуванням ІКТ.

  - проведення нестандартних уроків, дидактичних ігор.

  - здійснення міжпредметних зв'язків.

  - практична спрямованість навчання.

  - створення ситуації успіху.

  - облік індивідуальних особливостей учнів.

  Моє педагогічне кредо: «Бачити особистість в кожній дитині. Працювати на розвиток учнів, активізуючи їх пізнавальну діяльність і створюючи для цього всі необхідні умови ».


  2.2. Практична інтерпретація досвіду  Наш час характеризується зрослої інформованістю у багатьох областях науки і техніки всіх верств населення. У цих умовах у сучасного школяра важко викликати здивування, здивування, піднесений емоційний стан, тобто почуття, які в значній мірі живлять прагнення до знання. Це, на мій погляд, і зобов'язує шукати шляхи, які дозволили б звичайну, буденну навчальну роботу зробити більш натхненною. Тут я і вдаюся до того, що використовую на своїх уроках поезію, живопис; але особливо часто вдаюся до жанрів усної народної творчості.

  Як сказав Ривароль А .: «Усна народна творчість - це плоди досвідченості усіх народів і здоровий глузд усіх віків, перекладені в формули». Що може бути найбільш виразним, ємним, ніж народна мудрість ?! Розповіді, прислів'я, приказки, загадки, вірші, казки дозволяють моїм учням глибше відчути красу природи, велич людини і його залежність від природи, спорідненість з нею.

  Відбираючи художній матеріал необхідно, щоб він мав пізнавальну і естетичну цінність, тобто повинен бути таким, щоб при аналізі його, школярі могли здобувати знання про природу, виявляти закономірності і в той же час випробувати естетичні почуття, пов'язані з художньо-образним пізнанням дійсності.

  Наприклад, є безліч термінів в біології, що мають іноземне походження. Також існують складні біологічні явища і процеси, що включають в себе знання величезної кількості термінів. Запам'ятовування великої кількості термінів, особливо досліджуваних на одному уроці, дуже часто викликає утруднення в учнів.

  Багато дітей дуже легко запам'ятовують віршовані рими, так як вони викликають певні асоціативні процеси в корі великих півкуль, тому легко запам'ятовуються (c м. Додаток 1).

  На уроках їх запам'ятовування не є обов'язковим для кожного учня, але таке бажання проявляється у багатьох учнів. Тому в кінці або в процесі уроку деякі учні записують їх, а іноді простіші рими просто запам'ятовують на слух. Це допомагає їм легко заучувати досліджуваний матеріал.

  Якби мене попросили назвати саме поетичне явище, створене людиною за допомогою слова, я, не замислюючись, сказала б: це загадки. Що ж таке загадки? Загадки - це алегоричне зображення предметів або явищ дійсності, які пропонується відгадати. Народом створено дуже багато загадок про рослини, грибах, тварин, явища природи і т.д. (Див. Додаток 2).

  Наприклад, в 5 класі при узагальненні теми «Гідросфера» також можна використовувати загадки, прислів'я, вірші.

  При вивченні теми «Органи квіткових рослин» (Будова насіння, плоди) в 6 класі створюється проблемна ситуація шляхом використання прислів'їв:

  • «Навесні день рік годує».

  • «День прогавив - урожай втратив».

  • «Зореш в термін, посієш вчасно - буде врожай високий».

  • «Від доброго насіння - добрий всход».

  • «Яке насіння, таке й насіння».

  • «По насінню і сходи».

  Багато хто може сказати, що використання поезії, оповідань, загадок, прислів'їв відволікає учнів від основного навчального матеріалу. Але при ретельній підготовці до уроків, дотриманні заходів ці прийоми допомагають зробити уроки емоційними, вражаючими, цікавими, що сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу. А також спонукає учнів до творчої діяльності, активізує пізнавальну діяльність.

  Загадки, прислів'я, приказки, казки залишають слід в умах учнів, пускають коріння, дають квіти, приносять плоди і не перестають викликати інтерес до мого предмету.

  Одним з важливих структурних елементів кожного уроку і всього процесу навчання в цілому є перевірка знань і вмінь учнів. Вона завжди знаходиться в зоні пильної уваги вчителя, свідчить про результати навчання. Хороший вчитель не стане викладати новий матеріал, поки не переконається в повному розумінні і засвоєнні всіма учнями тільки що пройденого. Для школяра перевірка його знань і умінь є нерідко джерелом глибоких переживань - він відчуває задоволення своєю роботою, відчуває гордість, отримавши високу оцінку, або, навпаки, втрачає віру в свої сили, а іноді інтерес до навчання.

  Останнім часом все більш актуальною постає питання про використання в процесі навчання нетрадиційних форм опитування. Це пов'язано із загальним зниженням рівня здоров'я учнів, а також необхідністю оптимізації навчального процесу.

  У багатьох школах уже традиційним стало використання тестів, як для поурочного, так і для узагальнюючого контролю засвоєних знань. Така форма контролю дозволяє створити для учнів більш комфортні умови, т. К. Немає необхідності в публічному висловленні своїх думок.

  Наприклад, в 5-8 класах тестові роботи знаходяться в робочих зошитах, і працювати можна прямо в них. У тестах даються різні завдання, такі як на співвідношення або відповідності об'єктів, на правильну послідовність біологічних процесів, явищ, практичних дій. У своїй роботі я використовую і готові тестові розробки різних авторів. (Див. Додаток 3).

  Також під час перевірки можливе використання комп'ютерного тестування, яке підвищує ефективність навчального процесу, активізує пізнавальну діяльність школярів. У своїй практиці використовую, як надруковані в M. S. Word тести, так і тести створені в програмі Excel.

  Використання ІТ на уроках дозволило мені організувати активну пізнавальну діяльність учнів, оптимізувати навчальний процес, збільшити обсяг інформації, що повідомляється на занятті, підвищити інтерес до навчання, а це один з основних мотивів сучасних школярів.

  При перевірці знань я в ігровій формі використовую тести «Біологічні лабіринти». Для вирішення лабіринту необхідно 10-15 хвилин. Ці тести дозволяють визначити рівень знань учнів і внести корективи. Їх можна використовувати як при індивідуальній роботі, так і при роботі в парах. У процесі роботи з лабіринтами у хлопців розвивається алгоритмічне мислення, здатність правильного і самостійно орієнтуватися в різноякісні інформації, виробляти навички роботи в парах, з'являється потреба самостійно залучати навчальну та довідкову літературу. Лабіринти допомагають урізноманітнити уроки і позаурочну діяльність школярів, зводячи до мінімуму керівну роль вчителя і розвиваючи самостійність учнів (Див. Додаток 4).

  На уроках біології використовую і таку форму, як написання усного твору на задану тему. Наприклад, після проходження будь-якої теми учні отримують завдання написати усний твір «Як я потрапив в країну ... одноклітинних, багатоклітинних (хробаків, або комах, або метеликів, або павуків і т.д.)». У своїх роботах учні повинні відобразити біологічні особливості класу (загону) тварин. Така форма опитування неминуче призведе до повторення вивченого матеріалу, мимоволі змусить учнів звернутися до додаткового матеріалу, а також зміцнить міжпредметні зв'язки з літературою, історією, російською мовою.

  Іншою формою опитування, якої я досить часто користуюся при узагальнюючому опитуванні, є складання і розгадування кросвордів, ребусів, головоломок з пройденої теми. Причому, оцінити можна як саме складання завдання, так і його розгадування. Дані завдання виключає почуття страху, невпевненості, т. К. В даній формі роботи використовується елемент гри. Однак, поряд з цим кросворди, ребуси, головоломки дозволяють в повній мірі оцінити знання термінології, основних понять пройдених тем. (Див. Додаток 5).

  «Дитяча природа вимагає наочності» цю вимогу легко можна задовольнити інформаційно - комунікативними технологіями, які незамінні сьогодні при створенні і проведенні нестандартних, цікавих уроків. Сучасний урок неможливий без використання ІКТ, а володіння інформаційними технологіями - одна з компетенцій вчителя біології.

  Вважаю, що інформаційно-комунікативні технології на сьогоднішній день - одні з найефективніших в розвитку мотивації до навчання біології. Тому в своїй педагогічній роботі я використовую інформаційні засоби на різних стадіях навчального процесу:

  - для підвищення якості навчання;

  - поглиблення знань учнів;

  - розвитку пізнавального інтересу до предмета;

  - для формування ІКТ-компетентності учнів.

  Використання в процесі навчання комп'ютерних технологій:

  - сприяє ефективному засвоєнню навчального матеріалу;

  - допомагає зробити процес навчання більш різноманітним і цікавим, особистісно - розвиває;

  - дозволяє принципово розширити можливості вчителя у виборі і реалізації засобів і методів навчання;

  - надає великі можливості учневі для реалізації творчих здібностей.

  У чому я бачу переваги використання комп'ютерних технологій:

  - можливість використання на різних етапах уроку;

  - багаторазовість використання і необхідність припинення в потрібний момент;

  - деталізація досліджуваних об'єктів і їх частин;

  - сприйняття матеріалу на зоровому, слуховому і емоційному рівні.

  Уроки з використанням ІКТ викликають великий емоційний підйом і підвищують рівень засвоєння матеріалу, стимулюють ініціативу і творче мислення.

  При впровадженні мною інформаційних технологій в навчальний процес кращими в умовах нашої школи виявилися уроки, на яких комп'ютер використовується в демонстраційному варіанті. Використовую можливості комп'ютера для створення своїх версій комп'ютерних розробок уроку або фрагментів уроку, презентацій.

  При створенні слайдів презентації я керуюся таким: прописую тільки короткі, точні з наукової точки зору поняття, визначення або характеристики. Сканують і обробляю малюнки з підручника, але для поглибленого вивчення матеріалу сканують малюнки з енциклопедій і з сайтів.

  На основі презентацій проводжу нетрадиційні уроки узагальнення і систематизації знань, наприклад, урок-гра, урок-подорож, урок-аукціон і т. Д.

  Нестандартні уроки - одне з важливих засобів навчання, так як вони формують у учнів стійкий інтерес до навчання, знімають напругу, допомагають формувати навички навчальної діяльності, надають емоційний вплив на дітей, завдяки чому у них формуються більш міцні, глибокі знання. Особливості нестандартних уроків полягають в прагненні вчителів урізноманітнити життя школяра: викликати інтерес до пізнавального спілкування, до уроку, до школи; задовольнити потребу дитини в розвитку інтелектуальної, мотиваційної, емоційної та інших сфер. Проведення таких уроків свідчить і про спроби вчителів вийти за межі шаблону в побудові методичної структури заняття. І в цьому полягає їх позитивна сторона. Але з таких уроків неможливо побудувати весь процес навчання: за самою своєю суттю вони гарні як розрядка, як свято для учнів. Їм необхідно знайти місце в роботі кожного вчителя, так як вони збагачують його досвід в різноманітному побудові методичної структури уроку.

  Хочу представити один з таких уроків, створений на основі телевізійної гри «Своя гра» і складений у формі презентації. Робота із завданнями, виконаними в ході гри, допомагають розвивати в учнів спостережливість, кмітливість, винахідливість. (Див. Додаток 6).

  Даний урок-гра допомагають учням краще засвоїти навчальний матеріал.

  Для того щоб відгадати загадки, кросворди, ребуси, відповісти на питання учні повинні добре знати матеріал шкільного курсу біології, читати додаткову літературу.

  На такому уроці, як правило, панує атмосфера суперництва, хлопці намагаються виконати всі завдання, набрати якомога більше балів. До такого уроку вони готуються завжди зацікавлено.

  Найприємнішим в своєму досвіді роботи можна вважати те, що діти присвячують нашій праці свої вірші, твори, так як тільки пропустивши знання через себе, осмисливши все, дитина приходить до усвідомлення інформації та накопичення досвіду. Наприклад, Журавкова В. написала свій вірш по здорового способу життя, написала про свій край. Шарлай І. учасниця міжрайонного конкурсу «Розумники і Розумниці 2011» написала твір, присвячений проблемам комплексного збереження культурної і природної спадщини і виражають особисте розуміння проблеми (Див. Додаток 7).

  На різні теми курсу біології діти випускають невеликі міні-газети з матеріалом, який їх зацікавив, і про який хотіли б дізнатися більше. Дуже подобатися брати участь у позакласній діяльності, особливо при проведенні різних вікторин, конкурсів. Тут дійсно розкривається талант і потенціал будь-якої дитини.

  У цьому році роботи дітей були відправлені на Всеросійський конкурс «Інтелект-експрес» в номінаціях «Загадки природи 3-4, 5-6 кл», «Загадки анатомії 8-11 кл». Учні беруть участь в різних конкурсах, присвячені захисту і охорони далекосхідного леопарда і амурського тигра, малюють малюнки, проводять екологічні заходи.

  Активізуючи пізнавальну діяльність учнів, можна простежити як у них:

  - формуються такі якості, як відповідальність, наполегливість, допитливість, прагнення до активної пізнавальної діяльності;

  - виробляється вміння самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці;

  - створюється ситуація спілкування на уроці, що дозволяє кожному учневі виявляти ініціативу, самостійність, вибірковість у способах роботи;

  - створюється обстановка для природного самовираження учня;

  - розвивається стійкий інтерес до предмету;

  - на уроці створюється ситуація успіху для кожного.
  Висновок.

  Прояв і розвиток пізнавальної активності школярів багато в чому залежить і від умов, в яких знаходиться дитина в школі. Головна роль у створенні умов для цього належить вчителю. Учитель підтримує і покращує самооцінку і самоповагу кожного учня. Показує учням, що оригінальність є важливою рисою особистості. Заохочує успіхи і не затримує увагу на невдачах. Помилки учня розглядаються, скоріше як накопичується їм досвід, а не привід для покарання або осміяння. Клімат в класі повинен зводити до мінімуму страх учнів робити помилки і старання проявляти пізнавальну активність навіть при не удачі.

  Класична педагогіка минулого стверджувала: «Смертельний гріх учителя - бути нудним». Коли дитина займається з - під палиці, вона доставляє вчителеві масу турбот і прикростей, коли ж діти займаються з охотою, то справа йде по-іншому. Активізація пізнавальної діяльності учня без розвитку його пізнавального інтересу не тільки важка, але і практично не можлива. Інакше кажучи, мета в тому, щоб дитина вчилася тому, що йому хочеться вчитися, щоб він відчував задоволення від самого вчення.  література:


  1. Бондарук М.М.Занімательние матеріали і факти з загальної біології в питаннях і відповідях 5-11 класи -Ізд. Учитель: Волгоград, 2007

  2. Висоцская М.В. нетрадиційні уроки з біології в 5-11 класах -Ізд. Учитель: Волгоград, 2004

  3. Дмитров Г.М. Пізнавальні завдання з ботаніки і їх рішення. - Арктоус, 1996..

  4. Леонтьєва О.М. Біологія. 6 клас. Посібник для вчителя. - М .: 1998.

  5. Муртазін Г.М. Активні форми і методи навчання біології. - М .: Просвещение, 1989.

  6. Пустохіна О.А. Урок в сучасній школі-Изд. Учитель: Волгоград 2009

  7. Скаткин М.Н. Проблеми сучасної дідактікі.-М.: Педагогіка, 1980.

  8. Щукіна р І. Активізація пізнавальної діяльності учнів у навчальному процесі. М .: +1982.

  9. Харламов І. Ф. Педагогіка. Курс лекцій Мінськ, 1979.  Назва документа до гри Своя гра 6 кл.doc

  Чим живе відрізняється від неживого

  10

  20

  30

  40

  50

  Хімічний склад клітини

  10

  20

  30

  40

  50

  Будова рослинної клітини

  10

  20

  30

  40

  50

  будова тваринної

  клітини

  10

  20

  30

  40

  50

  поділ клітини

  10

  20

  30

  40

  50

  тканини рослин

  10

  20

  30

  40

  50

  тканини тварин

  10

  20

  30

  40

  50

  "Кіт у мішку"

  10

  20

  30

  40

  50


  Карта відповідей.


  Учні / групи

  бали

  бали

  бали

  бали

  ...

  ...

  бали

  РАЗОМ:

  додаток 6


  Тема: урок - гра «Своя гра» в 6 класі з біології.

  Мета гри: перевірка і оцінка знань учнів.

  завдання: розширення кругозору учнів в області біології і інтересу до предмета;

  продовжити екологічне виховання учнів і формування у них дбайливого ставлення до природи; сформувати здатності до спільної розумової діяльності; сприяти розвитку та активізації пізнавальної діяльності учнів

  Тип уроку: закріплення знань

  Попередня підготовка:

  1. Проінформувати учнів про проведення гри.

  2. Підготувати наочні матеріали.

  3. Скласти перелік питань для конкурсів.

  план уроку

  1. організаційний момент

  2. Перевірочна робота в формі гри за темами:

   • Чим живе відрізняється від неживого

   • Хімічний склад клітини

   • Будова рослинної клітини

   • клітини

   • поділ клітини

   • тканини рослин

   • тканини тварин

   • "Кіт у мішку"

  3. Підбиття підсумків.

  4. Рефлексія.

  5. Домашнє завдання.  1. організаційний момент


  Привітання, перевірка готовності до уроку.


  Я рада цієї нової зустрічі,

  Мені з вами цікаво, друзі!

  Цікаві ваші відповіді з задоволенням слухаю я.

  Ми сьогодні знову будемо міркувати,

  Висновки робити і відповідати.

  А щоб урок пішов кожному запас,

  Активно в роботу включайся, дружок!  Чи не вчення - а розвага ...

  Але проходить захоплення,

  Попереду чекає прикрість:

  Наближається опитування,

  Тести, каверзне питання,

  Терміни та препарати ...

  Великі часу витрати.

  І щоб відповісти все на «п'ять»,

  Треба о-о-дуже багато знати!  1. Перевірочна робота в формі гри за темами:

  • Чим живе відрізняється від неживого

  • Хімічний склад клітини

  • Будова рослинної клітини

  • клітини

  • поділ клітини

  • тканини рослин

  • тканини тварин

  • "Кіт у мішку"

  Чим живе відрізняється від неживого 10

  Виділіть природні тіла живої і неживої природи.


  1. Жива природа

  2. Нежива природа.


  2 А. Вода

  1 Б. Тварини

  1 В. Бактерії

  2 Г. Гірські породи

  1 Д. Гриби

  2 Е. Повітря

  1 Ж. Рослини

  2 З. Тепло

  2 І. Грунт


  Чим живе відрізняється від неживого 20


  Перерахуйте основні ознаки живого.

  Обмін речовин і енергії

  живлення

  дихання

  виділення

  подразливість

  рухливість

  розмноження

  Ріст і розвиток  Чим живе відрізняється від неживого 30


  Процес отримання поживних речовин з навколишнього середовища називається - ....... живлення  Чим живе відрізняється від неживого 40


  Продовжіть визначення:

  Обмін речовин і енергії - це ... коли одні речовини організм поглинає і використовує, інші, навпаки, виводить в зовнішнє середовище.
  Чим живе відрізняється від неживого 50


  Перед вами частина зошити для робіт з математики. Як буде називатися одна дев'ята частина цього листа?

  Дайте визначення цієї частини.  Клітина - це найдрібніша частинка живої речовини, що володіє всіма властивостями живого

  Хімічний склад клітини 10

  Виберіть одну правильну відповідь.

  Елементи, найбільш поширені в живій природі.

  • вуглець, кисень, водень, фосфор

  • азот, водень, кисень, сірка

  • сірка, йод, кисень, азот

  • кисень, вуглець, азот, водень


  Хімічний склад клітини 20

  Продовжте речення:

  До складу живих організмів входять органічні (білки, жири, вуглеводи, нуклеїнові кислоти) і неорганічні (вода, мінеральні солі) речовини.


  Хімічний склад клітини 30

  Знайдіть відповідність.

  Виділіть властивості, властиві тільки білками, жирами, вуглеводами і нуклеїнових кислот.

  • білки В

  • жири Б

  • вуглеводи У

  • Нуклеїнові кислоти А

  А. Зберігання та передача спадкової інформації.

  Б. Будівельна функція (входить до складу клітинної та ядерної оболонок)

  B. Утворюють органели клітин, ядра, цитоплазми. Беруть участь в транспорті кисню. Забезпечують рух. Захист від інфекції. Захист від втрати крові.

  Г. Основне джерело енергії, будівельна функція (клітковина, хітин)


  Хімічний склад клітини 40

  Знайдіть відповідність між органічною речовиною і видом продукту найбільш багатим цією речовиною.

  Білки Е, І,

  Жири А, В, Ж, К

  Вуглеводи Б, Г, Д, З

  А. Масло

  Б. Картопля

  В. Сало

  Г. Горох

  Д. Полуниця

  Е. Куряче яйце

  Ж. Насіння соняшнику

  3. Пшеничний хліб

  І. М'ясо

  К. Волоський горіх

  Хімічний склад клітини 50

  Перед вами продукти.

  Визначте, чи є в цих продуктах крохмаль і ким він є? Так «+», немає «-».

  • хліб +

  • Цибуля -

  • Картопля +

  • капуста -

  • рис +


  Крохмаль - різновид вуглеводів.

  Будова рослинної клітини 10

  Вгадай, хто я?

  Всім відомо, що для процесів життєдіяльності всім організмам необхідна енергія. Ось тут-то головну функцію виконуємо ми. Ми є головною енергетичної станцією клітини. Коли поживні речовини, потрапивши в клітину, розщеплюються, одночасно з них вивільняється енергія, яка не тільки утворюється в нас, а й накопичується. А потім витрачається на основні процеси життєдіяльності. Ось так! (Мітохондрії)


  Будова рослинної клітини 20

  Вгадай, хто ми?

  Я маю вигляд кульок. Ви знаєте, хто такі пуголовки? А ви знаєте, що відбувається з хвостом пуголовка? Згодом він як би розчиняється і зникає. Це відбувається завдяки нам. У нас містяться речовини, які руйнують і розчиняють непотрібні, розклалися частини клітини. Це свого роду травна каструля в клітці, т. Е. Ми беремо участь у внутрішньоклітинному перетравленні харчових частинок, відмерлих частин клітини (Лізосоми)


  Ми - маленькі округлі тільця. Ми живемо у всіх клітинах. Наша роль в клітці дуже важлива. Ми - будівельники. У клітці знаходимось в основному уздовж «залізниці» - ендоплазматичноїмережі. Будуємо ми молекули білків, навантажуємо їх в вагончики і по ендоплазматичної мережі направляємо в цитоплазму. Так що ми дуже важливі. (Рибосоми)


  Будова рослинної клітини 30

  На величину і форму хлоропластів - зелених пластид клітини - впливають зовнішні умови. У рослин, що живуть в затінених місцях, хлоропласти в клітці крупніше, ніж у рослин відкритих просторів, і, як правило, містять більше зеленого пігменту - хлорофілу.

  Поясніть - чому?

  (В тіні менше світла, а за допомогою хлоропластів відбувається процес фотосинтезу (утворення органічних речовин з неорганічних (вуглекислого газу, води і розчинених у воді мінеральних солей) за допомогою світла).


  Будова рослинної клітини 40 (право вибору)

  Забарвлення клітин м'якоті кавуна - рожева, м'якоті помідора - червона, м'якоті лимона - жовта. Однак відомо, що цитоплазма рослинних клітин безбарвна. З чим пов'язані відмінності в забарвленні клітин? (пластиди: хромоплати (червоно-жовті), хлоропласти (зелені), лейкопласт (безбарвні)

  Які органели зображені на малюнку належать рослинній клітині, назвіть їх?

  1 - ядро, 2 - лизосома, 3 - клітинний центр (центриоль), 4 - ядерце, 5 - мітохондрія, 6 - апарат Гольджі, 7 - хлоропласт, 8 - вакуоль.


  Будова рослинної клітини 50

  Кросворд «Наука про клітці».


  1 - цитоплазма

  2 - об'єктив

  3 -тубус

  4 - оболонка

  5 - окуляр

  6 - вакуоль

  7 - Гук

  8- штатив

  9 - ядро ​​(цитологія)

  Будова рослинної клітини 50


  Кросворд «Наука про клітці».

  hello_html_m1f310046.png

  Будова рослинної клітини 40


  Які органели зображені на малюнку належать

  рослинній клітині?


  hello_html_m41e99f06.png


  Будова тваринної клітини 10

  Знайди на малюнку тваринну клітину (блакитна)


  Будова тваринної клітини 20


  Якщо в ядрі статевої клітини людини нікого тваринного - 18 хромосом, то в ядрах всіх інших клітинах цієї тварини:

  А. 9 хромосом

  Б. 18 хромосом

  В. 27 хромосом

  Г. 36 хромосом


  Будова тваринної клітини 30

  Як називаються ці процеси

  (Пиноцитоз, фагоцитоз)  Будова тваринної клітини 40

  Розгадай ребус і розкажи про це органели.

  (Центриоль - є тільки в тваринній клітині, бере участь в діленні клітини)  Будова тваринної клітини 50

  Які органели характерні для тваринної клітини?


  А. Вакуоль

  Б. Рибосоми

  В. Лізосома

  Г. Митохондрия

  Д. Пластида

  Е. апарат Гольджі

  Ж. Хлоропласт

  З. Клітинний центр

  І. Ендоплазматична мережа

  К. Рибосоми

  Л. Ядро  Будова тваринної клітини 10


  Знайди на малюнку тваринну клітину


  hello_html_m74aef420.png
  Будова тваринної клітини 30


  Як називаються ці процеси


  hello_html_m6e5bcd1e.png


  hello_html_m3f799104.png  Будова тваринної клітини 40  hello_html_76b3e638.jpg

  Поділ клітини 10

  Які типи поділу ви знаєте? Дайте їх характеристику. (Мітоз і мейоз)


  Поділ клітини 20

  При першому поділі в мейозі число хромосом:

  а) зменшується вдвічі, кожна хромосома складається з двох хроматид

  б) залишається в подвійному наборі

  в) зменшується вдвічі, кожна хромосома складається з однієї хроматиди

  г) відновлюється до подвійного набору


  Поділ клітини 30

  Гомологічними називають:

  A. Хромосоми, однакові за формою і розмірами

  Б. Хромосоми, однакові за будовою і несуть однакові гени.

  B. Будь-хромосоми диплоидного (подвійного) набору

  Г. Сукупність хромосом, що знаходяться в статевих клітинах


  Поділ клітини 40

  Підберіть характерні риси для мітозу і мейозу.

  1. Мітоз

  2. Мейоз


  1 A. Утворюються клітини з подвійним набором хромосом (2п)

  2 Б. Утворюються клітини з половинним набором хромосом (п)

  1 B. Утворюються дочірні клітини (не відрізняються від материнської)

  2 Г. Утворюються статеві клітини (відрізняються від материнської)

  1 Д. Утворюються дві клітини

  2 Е. Утворюються чотири клітини

  1 Ж. Одне розподіл

  2 З. Два поділу


  Поділ клітини 50

  Розгляньте малюнок «Мейоз». Назвіть фази і пронумеруйте їх.

  1. профаза

  2. М hello_html_744a770b.png етафаза

  3. анафаза

  4. телофаза
  Поділ клітини 50


  Розгляньте малюнок «Мейоз».

  Назвіть фази і пронумеруйте їх.


  hello_html_m474f1fb2.png  Тканини рослин 10

  Назвіть тканини рослин

  (Освітня, покривна, механічна, провідна, основна)


  Тканини рослин 20

  Виберіть одну правильну відповідь.


  Функції освітньої тканини:

  А. Надає міцність органам, утворює остов рослини.

  Б. Відкладає поживні речовини.

  В. Забезпечує ріст рослини. дає початок всім тканинам.

  Г. Здійснює проведення поживних речовин в усі частини рослини.


  Тканини рослин 30

  Що таке тканина? - це група клітин, подібних за розмірами, будовою і виконуваних функцій.


  Тканини рослин 40

  Назвіть і покажіть де міститься основна і покривна тканина.

  (основна: м'якоть листа, плодів, серцевина стебла і кореня, м'які частини квітки, головна маса кори)

  (покривна: шкірка листа, пробкові шари стовбура дерева)


  Тканини рослин 50

  Знайдіть відповідність між типом тканини рослин і її функцією.

  1. Покривна В, З

  2. освітня А

  3. механічна Д

  4. Провідна Б, Е

  5. Основна Г, Ж


  A. Зростання органів рослини

  Б. Транспорт органічних речовин по ситовідним трубках лубу

  B. Захист від механічних пошкоджень, висихання

  Г. Бере участь у фотосинтезі

  Д. Міцність органів рослини

  Е. Транспорт води та мінеральних речовин по судинах деревини

  Ж. Запас поживних речовин, води

  3. Захист від дії температур, регуляція газообміну, випаровування води


  Тканини тварин 10

  Назвіть тканини тварин

  (Епітеліальна, сполучна, м'язова, нервова)


  Тканини тварин 20

  Виберіть одну правильну відповідь.

  Основні властивості тканини:


  А. здатність виділяти секрети

  Б. Збудливість і провідність

  В. Збудливість і скоротність

  Г. Збудливість


  Тканини тварин 30

  Розкажіть, що ви знаєте про сполучну тканину.

  (1. Кісткова тканина (кістки) опорна функція - щільне речовина

  2. хрящ - опорна і захисна функція - пухке міжклітинний речовина

  3. жирова тканина (жирові прошарки) - захисна функція - рідке міжклітинний речовина

  4. кров (кровоносні судини) - транспортна функція - рідке міжклітинний речовина)


  Тканини тварин 40

  Знайдіть відповідність між типом тканини тварин і її функцією.

  1. Епітеліальна А, Д

  2. Сполучна Б, Е

  3. М'язова Г, Ж

  4. нервова В


  A.Майже немає міжклітинної речовини
  Б. Багато міжклітинної речовини

  B. Клітини з відростками (одна довга і багато коротких)

  Г. Поперечно-смугаста тканина, багатоядерні клітини з поперечною смугастість, скорочуються швидко

  Д. Клітини щільно прилягають один до одного

  Е. Є багато різновидів

  Ж. Гладка м'язова тканина, клітини одноядерні, скорочуються повільно


  Тканини тварин 50

  Надпишіть назви зображених на малюнку тканин тваринних організмів.

  1. кісткова

  2. поперечнополосата м'язова тканина

  3. нервова

  4. хрящ

  5. сполучна тканина

  6. кров

  7. епітеліальна


  Тканини тварин 50


  Надпишіть назви зображених на малюнку

  тканин тваринних організмів.

  hello_html_584c2d99.png  Кот в мішку 10

  Чим мікроскоп відрізняється від лупи?


  (Лупа - найпростіший збільшувальний прилад. Головна його частина - збільшувальне скло, опукле з двох сторін і вставлене в оправу. За допомогою лупи ми бачимо зображення, збільшене в 2-25 разів.

  Мікроскоп - це прилад, що збільшує зображення предмета в кілька сотень і навіть тисяч разів).


  Кот в мішку 20

  Чому квіткові горщики не рекомендується фарбувати олійною фарбою?


  Масляна фарба не пропускає повітря, необхідний для дихання коренів рослин.


  Кот в мішку 30

  Яка роль рослин в житті людини?


  (Люди харчуються рослинами і продуктами їх переробки, використовують рослини як сировина для різних галузей промисловості, для приготування ліків, як будівельний матеріал, паливо. З деревини роблять папір, штучний шовк. Рослини збагачують повітря киснем. Естетична насолода. Вони прикрашають наше життя, приносять радість)


  Кот в мішку 40

  Чим дерева відрізняються від чагарників, а чагарники від трав?


  Відповідь: Дерева - це зазвичай великі рослини з багаторічними дерев'янистими стеблами. Кожне дерево має стовбур, гілки дерев утворюють крони. (Евкаліпти, береза, дуб, кедр, осика, липа, ясен).

  Чагарники - відрізняються від дерев тим, що стовбур у них починає гілкуватися майже біля самої поверхні грунту і його важко розпізнати серед гілок. Тому чагарники мають не один стовбур, а кілька стовбурів, що відходять від загального підстави. (Ліщина-ліщина, бузок, жимолость, смородина, аґрус)

  Трави - мають зелені соковиті стебла; вони майже завжди нижче дерев і чагарників. Але бувають винятки: банан 7 м у висоту. (Кропива, пшениця, кульбаба, ромашка, соняшник)


  Кот в мішку 50

  Еколог Лі Талбат сказав: «Ми не успадкували Землю від своїх батьків. Ми взяли її в борг у своїх дітей »Що означають ці слова? Чи згодні ви з ними?


  Відповідь: Все що ми робимо зараз з природою, це все відбивається на наших дітях. Екологія, забруднення, і т.д. все впливає на людство, отже на наших дітей.


  1. Підбиття підсумків.

  2. Рефлексія.

  У Вас на столах лежать картки 5 кольорів у вигляді листя. На дошці прикріплено дерево, яке без листя. Подумайте і прикріпіть той листочок, який відповідає вашому настрою.


  Червоний колір картки - гра дуже сподобалася, під час гри не покидало радісний настрій.

  Помаранчевий колір картки - гра пройшла добре, настрій в грі світле, приємне.

  Жовтий колір картки - гра пройшла спокійно, непомітно. Ніщо в грі особливо не хвилювало, але ти задоволений грою. Настрій спокійне, рівне.

  Зелений колір картки - гра не сподобалася, чогось в ній не вистачає. Настрій сумне.

  Синій колір картки - відчуття повної незадоволеності грою, настрій сумне, гірке.

  1. Домашнє завдання.

  Зробіть досвід. Помістіть в дві склянки насіння (квасолі, гороху, кукурудзи, і т.д). У першу склянку додайте води так, щоб вода була вище насіння в 3 рази. У другому склянці насіння тільки змочіть водою (ваточкой намочити і загорнути в неї насіння). Кожен день замальовувати зміни, що відбуваються з насінням. Результати представити через 10 днів.


  hello_html_6b7d462e.png

  Назва документа своя гра 6 кл.ppt

  * Нетрадиционный урок по биологии в 6 классе Выполнила учитель биологии МКОУ ...
  * Цель: проверка и оценка знаний учащихся Задачи: расширение кругозора учащих...
  Урок-игра «Своя игра» по темам: Чем живое отличается от неживого Химический с...
  * Чем живое отличается от неживого 10 20 30 40 50 Химический состав клетки 10...
  * Карта ответов Ученики баллы баллы ….. ….. баллы ИТОГО: ...
  * Я рада этой новой встрече, Мне с вами интересно, друзья! Интересные ваши от...
  * Чем живое отличается от неживого Химический состав клетки Строение растител...
  * 10 20 30 40 50
  * Выделите естественные тела живой и неживой природы. 1. Живая природа 2. Неж...
  * Перечислите основные признаки живого.
  * Процесс получения питательных веществ из окружающей среды называется - …….
  * Продолжите определение: Обмен веществ и энергии - это ……
  * Перед вами часть тетради для работ по математике. Как будет называться одна...
  * 10 20 30 40 50
  * Выберите один правильный ответ. Элементы, наиболее распространенные в живой...
  * Продолжите предложение: В состав живых организмов входят __________________...
  * Найдите соответствие. Выделите свойства, присущие только белкам, жирам, угл...
  * Найдите соответствие между органическим веществом и видом продукта наиболее...
  * Выполни опыт. Перед вами лежат продукты. Определите, имеется ли в этих прод...
  * 10 20 30 40 50
  * Угадай, кто я? Всем известно, что для процессов жизнедеятельности всем орга...
  * Угадай, кто мы? 1. Я имею вид шариков. Вы знаете, кто такие головастики? А ...
  * На величину и форму хлоропластов - зеленых пластид клетки - оказывают влиян...
  * Право выбора: Окраска клеток мякоти арбуза - розовая, мякоти помидора – кра...
  * или Какие органоиды изображенные на рисунке принадлежат растительной клетке...
  *
  * Кроссворд «Наука о клетке» Разгадав кроссворд, Вы узнаете как называется на...
  *
  * 10 20 30 40 50
  * Найди на рисунке животную клетку Строение животной клетки 10 20 30 40 50 ...
  * Если в ядре половой клетки человека некого животного - 18 хромосом, то в яд...
  * Как называются эти процессы ? Строение животной клетки 10 20 30 40 50 ...
  * Разгадай ребус и расскажи об этом органоиде. Строение животной клетки 10 20...
  * Какие органоиды характерны для животной клетки? А. Вакуоль Б. Рибосомы В. Л...
  * 10 20 30 40 50
  * Какие типы деления вы знаете? Дайте их характеристику Деление клетки 10 20 ...
  * При первом делении в мейозе число хромосом: а) уменьшается вдвое, каждая хр...
  * Гомологичными называют: A. Хромосомы, одинаковые по форме и размерам Б. Хро...
  * Подберите характерные черты для митоза и мейоза. 1. Митоз 2. Мейоз A. Обра...
  * Рассмотрите рисунок «Мейоз». Назовите фазы и пронумеруйте их. Деление клетк...
  * 10 20 30 40 50
  * Назовите ткани растений Ткани растений 10 20 30 40 50
  * Выберите один правильный ответ. Функции образовательной ткани: А. Придает п...
  * Что такое ткань? Ткани растений 10 20 30 40 50
  * Назовите и покажите где содержится основная и покровная ткань. Ткани растен...
  * Найдите соответствие между типом ткани растений и ее функцией. Покровная Об...
  * 10 20 30 40 50
  * Назовите ткани животных Ткани животных 10 20 30 40 50
  * Выберите один правильный ответ. Основные свойства ткани: А. Способность выд...
  * Расскажите, что вы знаете про соединительную ткань. Ткани животных 10 20 30...
  * Найдите соответствие между типом ткани животных и ее функцией. Эпителиальна...
  * Надпишите названия изображенных на рисунке тканей животных организмов. Ткан...
  * 10 20 30 40 50
  * Чем микроскоп отличается от лупы? Чем живое отличается от неживого 10 20 30...
  * Почему цветочные горшки не рекомендуется красить масляной краской? Чем живо...
  * Какова роль растений в жизни человека? Чем живое отличается от неживого 10 ...
  * Чем деревья отличаются от кустарников, а кустарники от трав? Чем живое отли...
  * Эколог Ли Талбат сказал: «Мы не унаследовали Землю от своих родителей. Мы в...
  * Карта ответов Подведение итогов: Ученики ИТОГО:
  * Рефлексия. У Вас на столах лежат карточки 5 цветов в виде листьев. На доске...
  * Домашнее задание. Сделайте опыт. Поместите в два стакана семена (фасоли, го...
  1 з 61

  Опис презентації по окремим слайдів:

  № слайда 1 * Нетрадиционный урок по биологии в 6 классе Выполнила учитель биологии МКОУ ООШ
  Опис слайда:

  * Нетрадиційний урок з біології в 6 класі Виконала вчитель біології МКОУ ЗОШ № 22 с. Ізюбріний Шарлай Євгенія Григорівна

  № слайда 2 * Цель: проверка и оценка знаний учащихся Задачи: расширение кругозора учащихся
  Опис слайда:

  * Мета: перевірка і оцінка знань учнів Завдання: розширення кругозору учнів в області біології і інтересу до предмета; продовжити екологічне виховання учнів і формування у них дбайливого ставлення до природи; сформувати здатності до спільної розумової діяльності; сприяти розвитку та активізації пізнавальної діяльності учнів

  № слайда 3 Урок-игра «Своя игра» по темам: Чем живое отличается от неживого Химический сост
  Опис слайда:

  Урок-гра «Своя гра» за темами: Чим живе відрізняється від неживого Хімічний склад клітини Будова рослинної і тваринної клітини Поділ клітини Тканини рослин і тварин

  № слайда 4 * Чем живое отличается от неживого 10 20 30 40 50 Химический состав клетки 10 20
  Опис слайда:

  * Чим живе відрізняється від неживого 10 20 30 40 50 Хімічний склад клітини 10 20 30 40 50 Будова рослинної клітини 10 20 30 40 50 Будова тваринної клітини 10 20 30 40 50 Поділ клітини 10 20 30 40 50 Тканини рослин 10 20 30 40 50 Тканини тварин 10 20 30 40 50 Кот в мішку 10 20 30 40 50

  № слайда 5 * Карта ответов Ученики баллы баллы ….. ….. баллы ИТОГО:
  Опис слайда:

  * Карта відповідей Учні бали бали ... .. ... .. бали РАЗОМ:

  № слайда 6 * Я рада этой новой встрече, Мне с вами интересно, друзья! Интересные ваши ответ
  Опис слайда:

  * Я рада цієї нової зустрічі, Мені з вами цікаво, друзі! Цікаві ваші відповіді з задоволенням слухаю я. Ми сьогодні знову будемо міркувати, Висновки робити і відповідати. А щоб урок пішов кожному запас, Активно в роботу включайся, дружок!

  № слайда 7 * Чем живое отличается от неживого Химический состав клетки Строение растительно
  Опис слайда:

  * Чим живе відрізняється від неживого Хімічний склад клітини Будова рослинної клітини Будова тваринної клітини Поділ клітини Тканини рослин Тканини тварин «Кот в мішку»

  № слайда 8 * 10 20 30 40 50
  Опис слайда:

  * 10 20 30 40 50

  № слайда 9 * Выделите естественные тела живой и неживой природы. 1. Живая природа 2. Нежива
  Опис слайда:

  * Виділіть природні тіла живої і неживої природи. 1. Жива природа 2. Нежива природа. А. Вода Е. Повітря Б. Тварини Ж. Рослини В. Бактерії З. Тепло Г. Гірські породи І. Грунт Д. Гриби

  № слайда 10 * Перечислите основные признаки живого.
  Опис слайда:

  * Перерахуйте основні ознаки живого.

  № слайда 11 * Процесс получения питательных веществ из окружающей среды называется - …….
  Опис слайда:

  * Процес отримання поживних речовин з навколишнього середовища називається - .......

  № слайда 12 * Продолжите определение: Обмен веществ и энергии - это ……
  Опис слайда:

  * Продовжіть визначення: Обмін речовин і енергії - це ......

  № слайда 13 * Перед вами часть тетради для работ по математике. Как будет называться одна де
  Опис слайда:

  * Перед вами частина зошити для робіт з математики. Як буде називатися одна дев'ята частина цього листа? Дайте визначення цієї частини.

  № слайда 14 * 10 20 30 40 50
  Опис слайда:

  * 10 20 30 40 50

  № слайда 15 * Выберите один правильный ответ. Элементы, наиболее распространенные в живой пр
  Опис слайда:

  * Виберіть одну правильну відповідь. Елементи, найбільш поширені в живій природі. - вуглець, кисень, водень, фосфор - азот, водень, кисень, сірка - сірка, йод, кисень, азот - кисень, вуглець, азот, водень

  № слайда 16 * Продолжите предложение: В состав живых организмов входят ____________________
  Опис слайда:

  * Продовжте речення: До складу живих організмів входять ____________________ (............ ..) і _______________ (......... .....) речовини.

  № слайда 17 * Найдите соответствие. Выделите свойства, присущие только белкам, жирам, углево
  Опис слайда:

  * Знайдіть відповідність. Виділіть властивості, властиві тільки білками, жирами, вуглеводами і нуклеїнових кислот. Білки Нуклеїнові кислоти Жири Вуглеводи А. Зберігання та передача спадкової інформації. Б. Будівельна функція (входить до складу клітинної та ядерної оболонок) B. Утворюють органели клітин, ядра, цитоплазми. Беруть участь в транспорті кисню. Забезпечують рух. Захист від інфекції. Захист від втрати крові. Г. Основне джерело енергії, будівельна функція (клітковина, хітин)

  № слайда 18 * Найдите соответствие между органическим веществом и видом продукта наиболее бо
  Опис слайда:

  * Знайдіть відповідність між органічною речовиною і видом продукту найбільш багатим цією речовиною. Білки Жири Вуглеводи А. Масло Е. Куряче яйце Б. Картопля Ж. Насіння соняшнику В. Сало 3. Пшеничний хліб Г. Горох І. М'ясо Д. Полуниця К. Волоський горіх

  № слайда 19 * Выполни опыт. Перед вами лежат продукты. Определите, имеется ли в этих продукт
  Опис слайда:

  * Виконай досвід. Перед вами лежать продукти. Визначте, чи є в цих продуктах крохмаль і чим він є? Так «+», немає «-». Хліб Капуста Цибуля Рис Картопля

  № слайда 20 * 10 20 30 40 50
  Опис слайда:

  * 10 20 30 40 50

  № слайда 21 * Угадай, кто я? Всем известно, что для процессов жизнедеятельности всем организ
  Опис слайда:

  * Вгадай, хто я? Всім відомо, що для процесів життєдіяльності всім організмам необхідна енергія. Ось тут-то головну функцію виконуємо ми. Ми є головною енергетичної станцією клітини. Коли поживні речовини, потрапивши в клітину, розщеплюються, одночасно з них вивільняється енергія, яка не тільки утворюється в нас, а й накопичується. А потім витрачається на основні процеси життєдіяльності. Ось так! Будова рослинної клітини 10 20 30 40 50

  № слайда 22 * Угадай, кто мы? 1. Я имею вид шариков. Вы знаете, кто такие головастики? А вы
  Опис слайда:

  * Вгадай, хто ми? 1. Я маю вигляд кульок. Ви знаєте, хто такі пуголовки? А ви знаєте, що відбувається з хвостом пуголовка? Згодом він як би розчиняється і зникає. Це відбувається завдяки нам. У нас містяться речовини, які руйнують і розчиняють непотрібні, розклалися частини клітини. Це свого роду травна каструля в клітці, т. Е. Ми беремо участь у внутрішньоклітинному перетравленні харчових частинок, відмерлих частин клітини (...... ..) 2. Ми - маленькі округлі тільця. Ми живемо у всіх клітинах. Наша роль в клітці дуже важлива. Ми - будівельники. У клітці знаходимось в основному уздовж «залізниці» - ендоплазматичноїмережі. Будуємо ми молекули білків, навантажуємо їх в вагончики і по ендоплазматичної мережі направляємо в цитоплазму. Так що ми дуже важливі. (.........) Будова рослинної клітини 10 20 30 40 50

  № слайда 23 * На величину и форму хлоропластов - зеленых пластид клетки - оказывают влияние
  Опис слайда:

  * На величину і форму хлоропластів - зелених пластид клітини - впливають зовнішні умови. У рослин, що живуть в затінених місцях, хлоропласти в клітці крупніше, ніж у рослин відкритих просторів, і, як правило, містять більше зеленого пігменту - хлорофілу. Поясніть - чому? Будова рослинної клітини 10 20 30 40 50

  № слайда 24 * Право выбора: Окраска клеток мякоти арбуза - розовая, мякоти помидора – красна
  Опис слайда:

  * Право вибору: Забарвлення клітин м'якоті кавуна - рожева, м'якоті помідора - червона, м'якоті лимона - жовта. Однак відомо, що цитоплазма рослинних клітин безбарвна. З чим пов'язані відмінності в забарвленні клітин? або Будова рослинної клітини 10 20 30 40 50

  № слайда 25 * или Какие органоиды изображенные на рисунке принадлежат растительной клетке, н
  Опис слайда:

  * Або Які органели зображені на малюнку належать рослинній клітині, назвіть їх? Будова рослинної клітини 10 20 30 40 50

  № слайда 26 *
  Опис слайда:

  *

  № слайда 27 * Кроссворд «Наука о клетке» Разгадав кроссворд, Вы узнаете как называется наука
  Опис слайда:

  * Кросворд «Наука про клітці» Розгадавши кросворд, Ви дізнаєтеся як називається наука, що вивчає будову і життєдіяльність клітини (...............) Будова рослинної клітини 10 20 30 40 50

  № слайда 28 *
  Опис слайда:

  *

  № слайда 29 * 10 20 30 40 50
  Опис слайда:

  * 10 20 30 40 50

  № слайда 30 * Найди на рисунке животную клетку Строение животной клетки 10 20 30 40 50
  Опис слайда:

  * Знайди на малюнку тваринну клітину Будова тваринної клітини 10 20 30 40 50

  № слайда 31 * Если в ядре половой клетки человека некого животного - 18 хромосом, то в ядрах
  Опис слайда:

  * Якщо в ядрі статевої клітини людини нікого тваринного - 18 хромосом, то в ядрах всіх інших клітинах цієї тварини: А. 9 хромосом Б. 18 хромосом В. 27 хромосом Г. 36 хромосом Будова тваринної клітини 10 20 30 40 50

  № слайда 32 * Как называются эти процессы ? Строение животной клетки 10 20 30 40 50
  Опис слайда:

  * Як називаються ці процеси? Будова тваринної клітини 10 20 30 40 50

  № слайда 33 * Разгадай ребус и расскажи об этом органоиде. Строение животной клетки 10 20 30
  Опис слайда:

  * Розгадай ребус і розкажи про це органели. Будова тваринної клітини 10 20 30 40 50

  № слайда 34 * Какие органоиды характерны для животной клетки? А. Вакуоль Б. Рибосомы В. Лизо
  Опис слайда:

  * Які органели характерні для тваринної клітини? А. Вакуоль Б. Рибосоми В. Лізосома Г. Митохондрия Д. Пластида Е. апарат Гольджі Ж. Хлоропласт З. Клітинний центр І. Ендоплазматична мережа К. Рибосоми Л. Ядро Будова тваринної клітини 10 20 30 40 50

  № слайда 35 * 10 20 30 40 50
  Опис слайда:

  * 10 20 30 40 50

  № слайда 36 * Какие типы деления вы знаете? Дайте их характеристику Деление клетки 10 20 30
  Опис слайда:

  * Які типи поділу ви знаєте? Дайте їх характеристику Поділ клітини 10 20 30 40 50

  № слайда 37 * При первом делении в мейозе число хромосом: а) уменьшается вдвое, каждая хромо
  Опис слайда:

  * При першому поділі в мейозі число хромосом: а) зменшується вдвічі, кожна хромосома складається з двох хроматид б) залишається в подвійному наборі в) зменшується вдвічі, кожна хромосома складається з однієї хроматиди г) відновлюється до подвійного набору Поділ клітини 10 20 30 40 50

  № слайда 38 * Гомологичными называют: A. Хромосомы, одинаковые по форме и размерам Б. Хромос
  Опис слайда:

  * Гомологічними називають: A. Хромосоми, однакові за формою і розмірами Б. Хромосоми, однакові за будовою і несуть однакові гени. B. Будь-хромосоми диплоидного (подвійного) набору Г. Сукупність хромосом, що знаходяться в статевих клітинах Поділ клітини 10 20 30 40 50

  № слайда 39 * Подберите характерные черты для митоза и мейоза. 1. Митоз 2. Мейоз A. Образую
  Опис слайда:

  * Підберіть характерні риси для мітозу і мейозу. 1. Мітоз 2. Мейоз A. Утворюються клітини з подвійним набором хромосом (2п) Б. Утворюються клітини з половинним набором хромосом (п) B. Утворюються дочірні клітини (не відрізняються від материнської) Г. Утворюються статеві клітини (відрізняються від материнської) Д . Утворюються дві клітини Е. Утворюються чотири клітини Ж. Одне розподіл З. Два поділу поділ клітини 10 20 30 40 50

  № слайда 40 * Рассмотрите рисунок «Мейоз». Назовите фазы и пронумеруйте их. Деление клетки 1
  Опис слайда:

  * Розгляньте малюнок «Мейоз». Назвіть фази і пронумеруйте їх. Поділ клітини 10 20 30 40 50

  № слайда 41 * 10 20 30 40 50
  Опис слайда:

  * 10 20 30 40 50

  № слайда 42 * Назовите ткани растений Ткани растений 10 20 30 40 50
  Опис слайда:

  * Назвіть тканини рослин Тканини рослин 10 20 30 40 50

  № слайда 43 * Выберите один правильный ответ. Функции образовательной ткани: А. Придает проч
  Опис слайда:

  * Виберіть одну правильну відповідь. Функції освітньої тканини: А. Надає міцність органам, утворює остов рослини. Б. Відкладає поживні речовини. В. Забезпечує ріст рослини. дає початок всім тканинам. Г. Здійснює проведення поживних речовин в усі частини рослини. Тканини рослин 10 20 30 40 50

  № слайда 44 * Что такое ткань? Ткани растений 10 20 30 40 50
  Опис слайда:

  * Що таке тканина? Тканини рослин 10 20 30 40 50

  № слайда 45 * Назовите и покажите где содержится основная и покровная ткань. Ткани растений
  Опис слайда:

  * Назвіть і покажіть де міститься основна і покривна тканина. Тканини рослин 10 20 30 40 50

  № слайда 46 * Найдите соответствие между типом ткани растений и ее функцией. Покровная Образ
  Опис слайда:

  * Знайдіть відповідність між типом тканини рослин і її функцією. Покривна Освітня Механічна Провідна Основна A. Зростання органів рослини Б. Транспорт органічних речовин по ситовідним трубках лубу B. Захист від механічних пошкоджень, висихання Г. Бере участь у фотосинтезі Д. Міцність органів рослини Е. Транспорт води та мінеральних речовин по судинах деревини Ж. Запас поживних речовин, води 3. Захист від дії температур, регуляція газообміну, випаровування води Тканини рослин 10 20 30 40 50

  № слайда 47 * 10 20 30 40 50
  Опис слайда:

  * 10 20 30 40 50

  № слайда 48 * Назовите ткани животных Ткани животных 10 20 30 40 50
  Опис слайда:

  * Назвіть тканини тварин Тканини тварин 10 20 30 40 50

  № слайда 49 * Выберите один правильный ответ. Основные свойства ткани: А. Способность выделя
  Опис слайда:

  * Виберіть одну правильну відповідь. Основні властивості тканини: А. Здатність виділяти секрети Б. Збудливість і провідність В. Збудливість і скоротність Г. Збуджуваність Тканини тварин 10 20 30 40 50

  № слайда 50 * Расскажите, что вы знаете про соединительную ткань. Ткани животных 10 20 30 40
  Опис слайда:

  * Розкажіть, що ви знаєте про сполучну тканину. Тканини тварин 10 20 30 40 50

  № слайда 51 * Найдите соответствие между типом ткани животных и ее функцией. Эпителиальная С
  Опис слайда:

  * Знайдіть відповідність між типом тканини тварин і її функцією. Епітеліальна Сполучна М'язова Нервова A. Майже немає міжклітинної речовини Б. Багато міжклітинної речовини B. Клітини з відростками (одна довга і багато коротких) Г. Поперечно-смугаста тканина, багатоядерні клітини з поперечною смугастість, скорочуються швидко Д. Клітини щільно прилягають один до одного Е. Є багато різновидів Ж. Гладка м'язова тканина, клітини одноядерні, скорочуються повільно Тканини тварин 10 20 30 40 50

  № слайда 52 * Надпишите названия изображенных на рисунке тканей животных организмов. Ткани ж
  Опис слайда:

  * Надпишіть назви зображених на малюнку тканин тваринних організмів. Тканини тварин 10 20 30 40 50

  № слайда 53 * 10 20 30 40 50
  Опис слайда:

  * 10 20 30 40 50

  № слайда 54 * Чем микроскоп отличается от лупы? Чем живое отличается от неживого 10 20 30 40
  Опис слайда:

  * Чим мікроскоп відрізняється від лупи? Чим живе відрізняється від неживого 10 20 30 40 50 Хімічний склад клітини 10 20 30 40 50 Будова рослинної клітини 10 20 30 40 50 Будова тваринної клітини 10 20 30 40 50 Поділ клітини 10 20 30 40 50 Тканини рослин 10 20 30 40 50 Тканини тварин 10 20 30 40 50 Кот в мішку 10 20 30 40 50

  № слайда 55 * Почему цветочные горшки не рекомендуется красить масляной краской? Чем живое о
  Опис слайда:

  * Чому квіткові горщики не рекомендується фарбувати олійною фарбою? Чим живе відрізняється від неживого 10 20 30 40 50 Хімічний склад клітини 10 20 30 40 50 Будова рослинної клітини 10 20 30 40 50 Будова тваринної клітини 10 20 30 40 50 Поділ клітини 10 20 30 40 50 Тканини рослин 10 20 30 40 50 Тканини тварин 10 20 30 40 50 Кот в мішку 10 20 30 40 50

  № слайда 56 * Какова роль растений в жизни человека? Чем живое отличается от неживого 10 20
  Опис слайда:

  * Яка роль рослин в житті людини? Чим живе відрізняється від неживого 10 20 30 40 50 Хімічний склад клітини 10 20 30 40 50 Будова рослинної клітини 10 20 30 40 50 Будова тваринної клітини 10 20 30 40 50 Поділ клітини 10 20 30 40 50 Тканини рослин 10 20 30 40 50 Тканини тварин 10 20 30 40 50 Кот в мішку 10 20 30 40 50

  № слайда 57 * Чем деревья отличаются от кустарников, а кустарники от трав? Чем живое отличае
  Опис слайда:

  * Чим дерева відрізняються від чагарників, а чагарники від трав? Чим живе відрізняється від неживого 10 20 30 40 50 Хімічний склад клітини 10 20 30 40 50 Будова рослинної клітини 10 20 30 40 50 Будова тваринної клітини 10 20 30 40 50 Поділ клітини 10 20 30 40 50 Тканини рослин 10 20 30 40 50 Тканини тварин 10 20 30 40 50 Кот в мішку 10 20 30 40 50

  № слайда 58 * Эколог Ли Талбат сказал: «Мы не унаследовали Землю от своих родителей. Мы взял
  Опис слайда:

  * Еколог Лі Талбат сказав: «Ми не успадкували Землю від своїх батьків. Ми взяли її в борг у своїх дітей ». Що означають ці слова? Чи згодні ви з ними? Чим живе відрізняється від неживого 10 20 30 40 50 Хімічний склад клітини 10 20 30 40 50 Будова рослинної клітини 10 20 30 40 50 Будова тваринної клітини 10 20 30 40 50 Поділ клітини 10 20 30 40 50 Тканини рослин 10 20 30 40 50 Тканини тварин 10 20 30 40 50 Кот в мішку 10 20 30 40 50

  № слайда 59 * Карта ответов Подведение итогов: Ученики ИТОГО:
  Опис слайда:

  * Карта відповідей Підведення підсумків: Учні РАЗОМ:

  № слайда 60 * Рефлексия. У Вас на столах лежат карточки 5 цветов в виде листьев. На доске пр
  Опис слайда:

  * Рефлексія. У Вас на столах лежать картки 5 кольорів у вигляді листя. На дошці прикріплено дерево, яке без листя. Подумайте і прикріпіть той листочок, який відповідає вашому настрою. Червоний колір картки - гра дуже сподобалася, під час гри не покидало радісний настрій. Помаранчевий колір картки - гра пройшла добре, настрій в грі світле, приємне. Жовтий колір картки - гра пройшла спокійно, непомітно. Ніщо в грі особливо не хвилювало, але ти задоволений грою. Настрій спокійне, рівне. Зелений колір картки - гра не сподобалася, чогось в ній не вистачає. Настрій сумне. Синій колір картки - відчуття повної незадоволеності грою, настрій сумне, гірке.

  № слайда 61 * Домашнее задание. Сделайте опыт. Поместите в два стакана семена (фасоли, горох
  Опис слайда:

  * Домашнє завдання. Зробіть досвід. Помістіть в дві склянки насіння (квасолі, гороху, кукурудзи, і т.д). У першу склянку додайте води так, щоб вода була вище насіння в 3 рази. У другому склянці насіння тільки змочіть водою (тканину намочити і загорнути в неї насіння). Кожен день замальовувати зміни, що відбуваються з насінням. Результати представити через 10 днів.  Скачати 165.56 Kb.