Стаття «Основні підходи до визначення сутності поняття професійна мобільність педагога дошкільної освіти»
Дата конвертації01.09.2019
Розмір9.55 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Христина Безменова
Стаття «Основні підходи до визначення сутності поняття професійна мобільність педагога дошкільної освіти»

Основні підходи до визначення сутності поняття професійна мобільність педагога дошкільної освіти

У статті розглядається сутність поняття професійна мобільність педагога дошкільної освіти. Також аналізуються різні підходи і трактування на поняття «професійна мобільність». У тексті виділені певні якості і здібності, якими повинен володіти мобільний педагог.

Ключові слова: мобільність, професійна мобільність, професійна компетентність.

KI Bezmenova,

Belgorod

The main approaches to the definition of the concept of occupational mobility of the teacher of preschool education

The article deals with the essence of the concept of occupational mobility of the teacher of preschool education. Also, various approaches and interpretations of the notion of "professional mobility". The text highlighted in certain qualities and abilities, which should have a mobile teacher.

Key words: mobility, occupational mobility, professional competence.

У сучасному світі відбуваються зміни, які ставлять людину перед необхідністю бути завжди готовим до переміщень в соціальному світі, швидко адаптуватися до мінливих умов, гнучко взаємодіяти з різними системами і суб'єктами. Сучасна людина має володіти певними особистісними якостями для того, щоб бути затребуваним і успішним. До таких якостей відносяться: рухливість, готовність до будь-яких змін, здатність швидко і ефективно адаптуватися до нових умов, тобто бути мобільним.

Т. Б. Котмакова, розуміє під мобільністю інтегративну якість особистості, що є засновником для ефективної реалізації нею інших типів мобільності. Дана якість проявляється в сформованості мотивації до навчання, здатності до творчої діяльності, ефективному спілкуванню і дозволяє людині перебувати в процесі активного творчого саморозвитку [3].

Аналіз літератури показав, що існують різні види мобільності педагога: культурна, соціальна, етнічна, педагогічна, горизонтальна, вертикальна, професійна мобільність. У дослідженні нас цікавить поняття професійна мобільність.

Проблемі формування професійної мобільності в області психолого педагогічного знання присвячені дослідження багатьох вчених: А. А. Гераськов, Т. К. Горохов, Є. А. Іванченко, Ю. І. Калиновський, С. А. Константинов, В. О. Сластёнін , В. В. зберегти і ін.

Е. Ф. Зеер, Е. А. Климов, А. К. Маркова, Л. М. Мітіна, Н. С. Пряжников в своїх дослідженнях про професійної мобільності аналізують це якість особистості в контексті професійного становлення як визначальний фактор конкурентоспроможності особистості.

У психологічному словнику поняття «професійна мобільність» визначається, як здатність і готовність особистості досить швидко і успішно оволодіти новою технікою і технологією, отримувати відсутні знання та вміння, що забезпечують ефективність нової професійної діяльності [2].

Д. В. Вершиніна, Л. В. Горюнова під професійною мобільністю як рисою особистості педагога розуміють здатність перебудовувати характер діяльності і самого себе в залежності від мінливих професійних функцій і умов педагогічного купа, і властивість перетворюючої діяльності [1].

На думку М. І. Дьяченко та Л. А. Кандибовіч, професійна мобільність, передбачає високий рівень узагальнених професійних знань, готовність до оперативного відбору і реалізації прийнятних способів виконання різних завдань в області своєї професії [2].

Згідно з дослідженнями П. А. Сорокіна, професійна мобільність в становленні кар'єри може бути представлена вертикальної і горизонтальної сходами. Рух по адміністративній драбині в сфері освіти - це вертикальна мобільність. Рух по підвищенню професійної майстерності, визнане і оцінене суспільством - це горизонтальна мобільність [5].

Л. В. Горюнова в своєму дослідженні визначила провідні підходи у вивченні професійної мобільності. З точки зору особистісно-діяльнісного підходу, професійна мобільність визначається як мотивована і цілеспрямована діяльність людини, яка активізується в моменти його професійно-життєвого шляху. Ознаками такої мобільності є: здатність педагога рефлексувати рівень свого професіоналізму; готовність до змін в життєдіяльності; ступінь активності; ефективне цілепокладання; передбачення результатів [1].

Системно-синергетичний підхід визначає професійну мобільність як вільне прийняття рішень в ситуації вибору. До нього можна віднести: здатність до саморозвитку, самоосвіти; аналітичні здібності, прогностичні вміння, вміння прийняття рішень.

Подієвий підхід визначає мобільність як здатність здійснювати свою діяльність в умовах постійної зміни подій, тобто демонструвати ситуативну мінливість. Ознаками такої професійної мобільності є вміння людини впливати на події, управляти подіями, використовувати їх для свого саморозвитку.

З точки зору компетентнісного підходу, професійна мобільність обумовлюється як сукупність певних компетенцій, які формуються, актуалізуються і активізуються в діяльності по мірі виникнення важливих проблем.

Горюнова Л. В. та ін. Розглядають професійну мобільність з точки зору компетентнісного підходу. Спираючись на даний підхід, вчені прийшли до висновку, що становлення професійної мобільності фахівця можливо через розвиток наступних компетенцій:

• Соціально-комунікативні компетенції, забезпечують готовність фахівця до соціалізації в сучасному суспільстві, до роботи з новими інформаційними технологіями, до виконання своєї професійної діяльності в різних групах людей, адаптуватися до нових ситуацій.

Освітні компетенції, забезпечують готовність педагога до наукового, системного пізнання світу, до оволодіння навичками самостійного освоєння знань і підвищення своєї кваліфікації, готовність фахівця зберігати свій професійний, творчий і соціальний потенціал, до самоосвіти та самовдосконалення.

• Загально компетенції, забезпечують високий рівень базових і загальних знань по своїй спеціальності, здатність адаптуватися до змін змісту професійної діяльності.

• Ціннісно-смислові і загальнокультурні компетенції, забезпечують успішність ціннісно-смисловий орієнтації педагога в навколишньому світі, готовність і прагнення пізнати і вдосконалювати самого себе, до безперервної самоосвіти, постійної мотивації до навчання впродовж свого життя.

Щоб реалізувати ті чи інші зміни у своїй професійній позиції, людина повинна володіти певними особистісними якостями і здібностями. До них можна віднести:

рухливість, відкритість новому;

вміння гнучко адаптуватися до нових обставин;

креативність мислення; комунікативність;

вміння адаптуватися до умов, що змінюються діяльності;

активність, швидкість, самостійність і відповідальність у прийнятті рішень;

націленість на успіх і постійне самовдосконалення;

вміння аналізувати ситуацію і прогнозувати її розвиток;

здатність до навчання, самообучаемость;

стійкість до фрустрації зовнішнього і внутрішнього середовища організації; вміння відстежувати і правильно оцінювати стан навколишнього простору і інші.

Таким чином, в ході аналізу літератури, ми дотримуємося думки Горюнової Л. В., яка розглядає професійну мобільність з точки зору компетентнісного підходу. І визначає професійну мобільність як сукупність певних компетенцій, які формуються, актуалізуються і активізуються в діяльності по мірі виникнення важливих проблем.

Список використаної літератури

1. Горюнова Л. В. Професійна мобільність фахівця як проблема розвивається освіти Росії: автореф. дис. ... к. Пед. н. Ростов н / д, 2006. 39 с.

2. Д'яченко М. І. Психологічний словник-довідник / М. І. Дья- ченко, Л. А. Кандибовіч. - М .: Харвест, 2004. - 576 с.

3. Котмакова Т. Б. Формування особистої мобільності як професійної якості майбутніх фахівців в процесі навчання у вузі: дис. ... канд. пед. наук. Хабаровськ, 2011. 198 с.

4. Сергєєва Т. Б. Особистісна і професійна мобільність: проблема спряженості // Освіта і наука №8, 2015. с. 127.

5. Сорокін П. А. Головні тенденції нашого часу. М .: Наука, 1997.
Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаСтаття «Основні підходи до визначення сутності поняття професійна мобільність педагога дошкільної освіти»