Педагогічна компетентність вихователя як основа впровадження ФГОС до
Дата конвертації26.10.2018
Розмір8.02 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Вікторія Полюхович
Педагогічна компетентність вихователя як основа впровадження ФГОС до

Професійна компетентність сучасного педагога ДНЗ визначається як сукупність загальнолюдських і специфічних професійних установок, що дозволяють йому справлятися із заданою програмою і особливими, що виникають в психолого - педагогічному процесі дошкільного закладу, ситуаціями, дозволяючи які, він сприяє уточненню, вдосконалення, практичного втілення завдань розвитку, його загальних і спеціальних здібностей.

Педагог повинен бути компетентним у питаннях організації та змісту діяльності за наступними напрямками:

I. Воспитательно-освітньої.

II. Навчально-методичної.

III. Соціально-педагогічної.

I. Воспитательно -освітній діяльність передбачає наступні критерії компетентності:

здійснення цілісного педагогічного процесу; створення розвивального середовища;

забезпечення охорони життя і здоров'я дітей.

Дані критерії підкріплюються наступними показниками компетентності педагога:

1) знання цілей, завдань, змісту, принципів, форм, методів і засобів навчання і виховання дошкільнят;

2) вміння результативно формувати знання, вміння і навички відповідно до освітньою програмою.

II. Навчально - методична діяльність вихователя передбачає наступні критерії компетентності:

планування виховно -освітній роботи;

проектування педагогічної діяльності на основі аналізу досягнутих результатів.

Дані критерії підкріплюються наступними показниками компетентності:

1) знання освітньої програми і методики розвитку різних видів діяльності дітей;

2) вміння проектувати, планувати і здійснювати цілісний педагогічний процес;

3) володіння технологіями дослідження, педагогічного моніторингу, виховання і навчання дітей.

Крім того педагог повинен вміло поєднувати основну освітню програму і парціальні, збагачуючи і розширюючи зміст кожного напряму, уникаючи «мозаїчності», формуючи цілісність сприйняття дитиною. Інакше кажучи, компетентний педагог повинен вміти грамотно інтегрувати зміст освіти, забезпечувати взаємозв'язок всіх занять, заходів, подій виходячи із завдань виховання і розвитку дитини.

III. Соціально - педагогічна діяльність вихователя передбачає наступні критерії компетентності:

консультативна допомога батькам;

створення умов для соціалізації дітей;

захист інтересів і прав.

Дані критерії підкріплюються наступними показниками:

1) знання основних документів про права дитини та обов'язки дорослих по відношенню до дітей;

2) вміння вести роз'яснювальну педагогічну роботу з батьками, фахівцями ДОУ.

Система професійної компетентності педагога дошкільної освіти включає в себе сукупність компетенцій:

1. Методологічну.

2. Психолого-педагогічну.

3. Комунікативну.

4. Дослідницьку.

5. Презентаційні.

6. Акмеологическое.

7. ІКТ компетентність.

8. Емоційна компетентність.

1. Ключовою складовою методологічної компетентності педагога до реалізації ФГОС дошкільної освіти є розуміння підстав системно-діяльнісного підходу.

Сутність діяльнісного підходу полягає в тому, що в центрі уваги стоїть спільна (партнерська) діяльність дорослих і дітей по досягненню спільно вироблених цілей і завдань. Педагог не декларує готові зразки моральної і духовної культури, а як би створює, виробляє їх разом з дітьми. Спільний пошук та визначення пріоритетів, норм і законів життя в процесі різних видів діяльності і становить основу освітнього процесу з дітьми дошкільного віку.

2. Психолого-педагогічна компетентність включає в себе знання педагогом вікових особливостей дітей дошкільного віку, їх психічного розвитку, методики дошкільного виховання та вміння адекватно вибудовувати освітній маршрут з кожною дитиною на кожному етапі освоєння їм освітньої програми дошкільної освіти.

3. Комунікативна компетентність полягає в практичному володінні прийомами спілкування, що дозволяють здійснювати позитивний, результативну взаємодію з усіма учасниками освітніх відносин (діти, батьки і члени родини, педагоги).

4. Дослідницька компетентність педагога дошкільної освіти включає в себе вміння застосовувати в практичній діяльності дослідні та дослідно-експериментальні методи організації освітнього процесу: створення ситуацій для самостійного, безпосереднього спостереження, дослідження дітьми, на основі яких вони самі встановлюють причинно-наслідкові зв'язки предметів, явищ навколишнього дійсності, вчаться робити висновки. Важливою складовою дослідницької компетентності в даний час є готовність педагога здійснювати пошук необхідної інформації, гнучко застосовувати її в умовах свого ОУ, групи.

5. Наявність презентаційної компетентності педагога виражається в умінні презентувати позитивний досвід своєї професійної діяльності в написанні і публікації статей в журналах, на освітніх сайтах, виступах на педагогічних конференціях різного рівня, презентації матеріалів з досвіду роботи з актуальних проблем дошкільної освіти на сайті дошкільного закладу і т . д.

6. Готовність педагога до професійного росту: вміння виявляти проблеми освітньої діяльності і визначати точки подальшого професійного розвитку становить акмеологічної компетентність педагога.

7. Інформатизація освіти, в тому числі і дошкільної, загострила необхідність наявності у кожного педагога інформаційно-комунікаційної компетентності, що виражається в умінні володіти і застосовувати інформаційну продукцію, засоби і технології в освітньому процесі.

Педагог повинен:

- вміти працювати з різними комп'ютерними програмами зберігання і передачі інформації.

8. Емоційна компетентність - це здатність усвідомлювати і визнавати власні почуття, а також почуття інших, для самомотивації, для управління своїми емоціями всередині себе і в стосунках з іншими.

Виходячи із сучасних вимог, можна визначити основні шляхи розвитку професійної компетентності педагога:

- робота в методичних об'єднаннях, творчих групах;

- дослідницька, експериментальна діяльність;

- інноваційна діяльність, освоєння нових педагогічних технологій;

- активна участь в педагогічних конкурсах, майстер - класах;

- узагальнення власного педагогічного досвіду і т. д.

Аналіз власного педагогічного досвіду активізує професійний саморозвиток педагога, в результаті чого розвиваються навички дослідницької діяльності, які потім інтегруються в педагогічну діяльність. Підвищення компетентності та професіоналізму педагога є необхідною умовою підвищення якості, як педагогічного процесу, так і якості дошкільної освіти в цілому.

Бесіда-роздум про поняттях (ООП, ампліфікація, зона найближчого і зона актуального розвитку, ОВЗ, предметно-просторове середовище і освітнє середовище).