Освітня програма «Духовний паросток»
Дата конвертації05.03.2019
Розмір21 Kb.
ТипТемочка

Катерина Петрова
Освітня програма «Духовний паросток»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ДУХОВНИЙ РОСТОК»

Тривалість освоєння програми - 1 рік

Віковий діапазон початку освоєння програми - 11-14 років

Рівень засвоєння - загальнокультурний

Форма організації освітнього процесу - групова

Вид програми - авторська

Спрямованість - художньо-естетична

Автор-упорядник - вихователь Петрова Е. П.

I. Пояснювальна записка

Спрямованість програми - соціально-педагогічна.

Програма дитячого об'єднання «Мистецтво і православ'я» призначена для задоволення потреби учнів в специфічних знаннях в галузі мистецтва і православ'я, художньої культури.

Вся робота об'єднання здійснюється в декількох напрямках: вивчення та отримання літературознавчих знань, вітчизняних православних звичаїв і традицій духовно - морального виховання дітей, виявлення творчих і художніх здібностей дітей; прищеплення інтересу до мистецтва і культури рідного краю; естетичне виховання.

Новизна даної загальноосвітньої програми дитячого об'єднання «Мистецтво і православ'я» полягає в тому, що, по-перше, вона реалізує з'явився величезний інтерес педагогів, учнів, батьків до релігійно - пізнавальному змісту дійсності. По-друге, в програмі реалізується вимога сьогоднішньої системи безперервної освіти і виховання, де основним повинна стати не система знань, умінь і навичок сама по собі, а набір ключових компетенцій в інтелектуальній, цивільно-правової, комунікативної, інформаційної та інших сферах. Їх особливо слід виділити, так як вони визначають успішність функціонування школярів в майбутніх умовах життєдіяльності. По-третє, здійснення цілей і завдань програми доповнено поєднанням різних природничо-наукових методів: спостереження, проектування, експеримент, моделювання. Новизною програми є і те, що вперше в процесі діяльності дитячого об'єднання «Мистецтво і православ'я» поглиблені виховні завдання з розвитку здібностей учнів, їх уяви, фантазії і самостійності в області мистецтва і православних основ, що формує сімейні орієнтири і цінності. Все це не тільки зміцнює сім'ю, а й зберігає традиції і культури Вітчизни. Реалізація програми призводить до успішного формування потреби школяра в творчому участі в житті сім'ї, школи, соціуму, в кінцевому підсумку - в житті Росії.

Актуальність програми дитячого об'єднання «Мистецтво і православ'я» в тому, що вона вирішує ряд негативних проблем і бореться з явищами, пов'язаних з пропагандою насильства та поширенням інформації, яка надає негативний вплив на психіку і провокує соціальні, сімейні, міжнаціональні конфлікти. Це обумовлено цілим рядом причин, пов'язаних з корінними змінами в житті росіян і реформами в галузі освіти. До таких причин слід віднести необхідність надання підростаючому поколінню допомоги в соціальній психологічної адаптації в умовах глибокого соціокультурного кризи.

Педагогічна доцільність програми дитячого об'єднання «Мистецтво і православ'я» полягає в тому, що синтезує і акумулює в собі різнобічні знання, вміння і навички учнів в області духовно -моральні виховання, толерантного ставлення до людей, збереженню сімейних і національних традицій.

Мета: Формування морально-естетичної чуйності до явищ життя і творчої активності учнів, прилучення до росіян культурних традицій православ'я.

завдання:

Навчальні - актуалізація наявних знань за темами; придбання нових знань і практичних умінь, виявлення проблематики, відпрацювання навичок обгрунтування власної точки зору.

Розвиваючі - розвиток логіки, гнучкості, системності мислення, формування орієнтації на духовно -моральні цінності російської літератури і культури.

Виховують - виховання толерантності та відповідальності, залучення до цінностей художньої культури і літератури, православ'я, виховання якостей громадянськості, патріотизму, культури міжнаціонального спілкування, любові до Батьківщини. Залучення до розуміння мистецтва і православ'я в органічній єдності:

Вік дітей, які беруть участь в реалізації програми «Духовний паросток» 11-14 років. Приймаються всі бажаючі.

Термін реалізації додаткової освітньої програми «Мистецтво і православ'я» -1 рік в обсязі 144 годин. Заняття проводяться 2 рази на тиждень по 2 години.

У реалізації програми пріоритетними є заняття на підвищення інтелектуального рівня учнів.

Форми проведення занять різноманітні (групові, індивідуальні, колективні):

лекція;

бесіда;

читання;

слухання;

твір

захист проектів,

інтерпретація власних подій і історій, їх обговорення;

гри;

екскурсії

Інтегрованість навчання проявляється в більшій мірі в аудиторних заняттях, особистісно-орієнтований підхід дозволяє розкрити особливості і таланти вихованців.

Очікуваний результат

Після закінчення навчання в д / о «Мистецтво і православ'я» учні повинні

знати:

- основні поняття з мистецтва та культури, православ'я;

- як самостійно вивчати статті;

- як працювати зі словниками; у бібліотеці;

- як редагувати літературні матеріали;

вміти:

- аналізувати літературний твір;

- скласти вікторину, кросворд;

- брати участь в диспутах, логічно висловлювати свої думки;

- підготувати матеріали для радіопередачі;

- випустити стінгазету або літературний листок;

- отримати навички складання інтелектуальної гри.

В процесі роботи педагог протягом року відстежує результати досягнень учнів за допомогою початкового контролю (вересень, поточного контролю, проміжного і підсумкового в формі анкет, опитувань, оцінок і самооцінок. У діагностичних картах відбивається особистісний ріст дитини.

Критеріями оцінки діяльності учнів є:

- розвиток уяви;

- оволодіння технікою мови;

- використання усвідомлених асоціацій;

- нестандартні прийоми та рішення.

Художньо-творча діяльність учнів:

Виконання проекту (рисунок, опис) будь-якого предмета мистецтва.

Оформлення запрошення, вітальної листівки, ескізу з використанням засобів комп'ютерної графіки.

Створення ескізу панно, вітража або карбування для прикрашений-ня фасаду або інтер'єру будівлі.

Розробка і проведення конкурсу «Мультимедіа».

Складання програми концерту, конкурсу, фестивалю ис-кусства, їх художнє оформлення.

Проведення дослідження на тему «Мистецтво і православ'я».

Умови ефективної реалізації програми

- створення і наявність матеріально-технічної бази:

- обладнаного кабінету для занять,

- ТСО (ПК, магнітофона, аудіозаписів, відеомагнітофона, відеозаписів, комплекти грамзаписів, відеофільмів з літератури, мистецтва і культури,

- наочних посібників, дидактичного матеріалу та роздаткового матеріалу,

- методичних посібників, дидактичних розробок,

- періодичної преси (газети, журнали)

II. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ Найменування теми Всього

годин Теоретич.

година. практич

година.

1 Вступне заняття 2 + 2 -

2 «В твоєму серці живе добро». 60 20 40

3 «Ми і створений світ навколо нас». 80 30 50

4 Підсумкове заняття 2 - 2

Разом 144 52 92

III. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Вступне заняття

Теорія.

Цілі і завдання роботи дитячого об'єднання. Зміст курсу, специфіка, порядок роботи об'єднання. Інструктажі з техніки безпеки.

Практика.

Ігри на знайомство і формування дитячого колективу.

Тема 2. «Історія мистецтва і православ'я». 52

Теорія.

Основні етапи історії становлення та розвитку мистецтва. Напрямки, стилі, жанрове розмаїття в мистецтві. Категорія краси. Спеціальна термінологія. Основні технічні прийоми створення творів мистецтва. Література. Фольклор. Музика. Живопис. Театр. Кіно. Телебачення. Синтез мистецтв. Видатні діячі мистецтва минулого і сьогодення різних епох і країн.

Види світових релігій. Православ'я як вид світової релігії. Святе Письмо. Православні храми рідного краю. Духовні піснеспіви. Хорова і органна музика М. Березовського, С. Рахманінова Г. Свиридова, І. -С. Баха, В. Моцарта, Е. Л. Уеббера і ін. Фольклор і православ'я. Православні традиції на Кубані і в Росії. Православ'я на сучасному етапі розвитку суспільства.

Основи, принципи, стилістика мистецтва і православної дитячої літератури. Окремі жанри літературного мистецтва: казка, новела, оповідання. Перші народні казки і билини про подвиги Іллі Муромця, Добрині Микитовича, Альоші Поповича.

Проблема художнього перекладу «Слово о полку Ігоревім» Жуковського, Майкова, Заболоцького, Мейя. Мікропоетіческіе деталі літературного оповідання: одорізм. Цветопись, звукопис у творах М. Шолохова. Краса природи і музикальність віршів С. Єсеніна.

Практика.

Перегляд відеофільмів «Види світових релігій», «Створення світу», «Чудеса світу», «Храми міста Краснодара і Краснодарського краю», «В світі Васнецова», «Донські розповіді».

Прослуховування і обговорення аудіозаписів читання майстрів художнього слова. Самостійне виразне читання літературних творів. Вивчення ілюстрацій до літературних творів. Літературознавчий аналіз дитячої літератури. Театралізація.

Робота зі словниками синонімів, епітетів, іноземних слів, фразеологічним словником.

Огляд книжкових новинок з Дитячої електронної книги, літературних статей. Робота в бібліотеці з каталогами книг, тематичними виставками, періодичною пресою, журналами.

Робота з фотовиставками.

Вивчення живопису.

Прослуховування і аналіз музичних творів.

Знайомство з серією «Життя видатних людей».

Малювання по темі. Підготовка літературознавчих аналізів, повідомлень, мультимедіа, доповідей, проектів.

Тема 3. «У твоєму серці живе добро». 18

Теорія.

Бог є любов. Триєдність Бога. Категорії Добра і Зла. Властивості людської природи. Душа. Поняття про духовні і матеріальні цінності. Кирило і Мефодій - творці слов'янської азбуки. Біблія. Десять Заповідей - моральна основа християнства. Храми. Пресвята Богородиця як предначаліе Нового Завіту. Різдво Христове. Святкування Різдва на Русі. Святки. Хрещення. Святочні звичаї, ігри.

Практика.

Читання Дитячої Біблії. Перегляд відеоматеріалів «Житія святих», «Світ добрих справ», «Житія святих Кирила і Мефодія», «Житіє Богородиці», «Різдво Ісуса Христа».Прослуховування духовних піснеспівів, хоровий та органної музики М. Березовського,

С. Рахманінова, Г. Свиридова, І. -С. Баха, В. Моцарта, Е. Л. Уеббера і ін. Робота з фотовиставки на тему. Театралізація. Святочні гри. Малювання по темі. Твір віршів.

Тема 4. «Ми і створений світ навколо нас». 68

теорія

Основні технічні прийоми створення віршів, статей, доповідей. Прослуховування доповідей і творчих робіт, виступ співдоповідачів. Обмін думками. Проведення диспутів. Знайомство з різними матеріалом (жанровим, стилістичним і т. Д.).

Роль мистецтва в житті сучасників. Синтез мистецтва і православ'я на рівні творів мистецтва. Види храмів: античний, православний, католицький, мусульманський.

Музика як вид мистецтва. Музика в нашому житті, побуті. Духовна музика.

Знайомство з театром як видом мистецтва. Перегляд і обговорення телепередач, відеоматеріалів.

Бесіда про культуру і мистецтво Кубані. Зустрічі з людьми цікавих професій, працівниками мистецтва, культури і освіти, телебачення.

Практика

Створення художніх творів різних жанрів (вірші, нариси, новели, оповідання, малюнки та ін.) Написання доповідей. Написання нотаток про мистецтво. Підготовка матеріалів для радіопередач, заміток про мистецтво. Складання тестів по темі «Мистецтво і православ'я».

Конкурсне прочитання власних матеріалів. Читання класичних байок за ролями, інсценування байок, театралізація уривків.

Підготовка та презентація «продуктів» самостійної та спільної з педагогом діяльності учнів (творів, малюнків і т. Д., Підготовка матеріалів до публікації в місцевій пресі. Конкурс мультимедійних продуктів. Захист проектів.

Створення малюнків на вільну тему. Літературні ігри, вікторини.

Робота з довідковою літературою в шкільній і районній бібліотеках. Пошук учнями цікавих матеріалів, пов'язаних з мистецтвом і православної дитячою літературою, історією, культурою ст. Ленінградської, збір матеріалів з різних тем ( «Козаки», «Побут», «Наше минуле»).

Відвідування виставок в музеях. Вивчення культурних центрів Ленінградського району (музична школа, художня школа і т. Д.)

Тема 5. Підсумкове заняття (2 год.)

Підведення підсумків. Обмін думками і враженнями про виконану роботу. Висновки і побажання учням. Аналіз програми.

IV. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Виходячи зі специфіки програмного матеріалу, необхідно домовитися про умови її успішного освоєння. Цьому сприяє використання різних технологій:

1. Педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів - ігрові технології.

2. Технології проблемного навчання.

3. Технології рівневої диференціації

Методами реалізації програми є:

1. Пояснювально-ілюстративні.

2. саморозвиватися навчання.

3. Пояснювально-ілюстративні з елементами проектування

4. Пояснювально-ілюстративні + творчі.

5. Діалогічні.

6. Інформаційні + операційні (ЗУН + СУД, діалогічні + програмоване навчання.

форма методичес-

кого матеріалу Розділ і тема програми Зміст матеріалу

Методика примі

нання матеріалу

Аудіозаписи грамзапису, відеозапису, відеофільми

роздатковий матеріал

наочні посібники, дідактіче-

ський матеріал

грамзапису

відеофільми

Електронна енциклопедія

картки,

MULTIMEDIA

«У твоєму серці живе добро». Твори художньої культури (архітектури, живопису, скульптури, музики, літератури та ін.) І предмети матеріальної культури.

Література. Переклади ( «Слово о полку Ігоревім», Жуковський, Майков, Заболоцький, Мей).

Живопис. Зображення дітей у російській мистецтві (І. Вишняков, В. Сєров та ін.).

Музика. Музичний фольклор. Духовна музика. Духовні піснеспіви. Хорова і органна музика (М. Березовський, С. Рахманінов, Г. Свиридов, І. -С. Бах, В. А. Моцарт, Е. Л. Веббер і ін.).

Екранні мистецтва, театр. Житія святих.

ДОБРЕ КІНО.

Архітектура. Соборна площа Московського Кремля

Мультимедійна програма «Енциклопедія Кирила і Мефодія

Дитячі електронні книги і презентації - http://viki.rdf.ru/

При вивченні нового матеріалу використовується наочний посібник.

Комплекти ілюстрацій з літератури дозволяють розширити знання про жанрах

Комплекти ілюстрацій по З дозволяють розширити знання про жанрах

Для закріплення матеріалу використовується

картки-тести

Робота з відеопродукцією дозволяє урізноманітнити

методи подачі матеріалу

Електронні книги дозволяють розширити кругозір дитини в роботі з ІКТ

Аудіозаписи грамзапису, відеозапису, відеофільми

Роздатковий матеріал

Мультимедіа з особистих фотографій

Книги про хуожніках

наочні посібники, дідактіче-

ський матеріал

Картки індивідуального опитування

Аудіозаписи грамзапису, відеозапису, відеофільми

«Ми і створений світ

навколо нас". Твори художньої культури (архітектури, живопису, скульптури, музики, літератури та ін.) І предмети матеріальної культури.

Архітектура. Храм станиці Уманської - Ленінградської

Храми міста Краснодара і Краснодарського краю.

Живопис. Ілюстрації до казок (І. Білібін, Т. Мавріна).

Фотографії. Види храмів: античний, православний, католицький, мусульманський.

Живопис. Образи природи (А. Саврасов, І. Левітан, К. Моне і ін.

Іконопис. Ікона «Володимирської Богоматері», «Трійця»

Живопис «Мона Ліза» Леонардо да Вінчі; скульп-турне і живописні композиції ( «Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттічеллі і ін.).

Література. Російські народні казки, перекази, билини. Житія святих. Лірична поезія.

Екранні мистецтва, театр. «Житія святих». ДОБРЕ КІНО.

Музика. Твори, присвячені героїки, епосу, драми (М. Глінка, М. Мусоргський, Д. Шостакович, А. Хачатурян, К. -В. Глюк, В. -А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябін, Г. Свиридов , А. Шнітке, Ч. Айвз і ін.). Музика до кінофільмів (С. Прокоф'єв, Р. Щедрін, Е.

Духовна музика. «Літургія», «Всеношна», «Меса» і ін.).

Музична класика і масові жанри (Л. Бетховен, П. Чайковський, А. Скрябін, С. Прокоф'єв)

Пісні воєнних років і пісні на військову тему. Музика до кінофільмів (І. Дунаєвський, Д. Шостакович, С. Прокоф'єв)

Література. Російська поезія і проза (М. Гоголь)

Мультимедійна програма «Енциклопедія Кирила і Мефодія

Дитячі електронні книги і презентації - http://viki.rdf.ru/

При вивченні нового матеріалу використовується наочний посібник

Використовується при роботі з термінологі-

їй

Аналіз художнього твору

характеристики архітектури

Порівняльні характеристики віршів і образотворчого мистецтва

Обговорення матеріалу, ілюстрування, створення малюнків за темою

Вивчення нового матеріалу

Використовується для дискусії

Використовуються в пізнавальних і виховних цілях

Дозволяють провести порівняльну характеристику

Електронні книги дозволяють розширити кругозір дитини в роботі з ІКТ

V. Список використаної літератури

мистецтво

1. Асєєв Н. Про поетів і поезію. - М., 2007,

2. барах В. Літературний портрет.

3. Лихачов Д. С. Дослідження по давньоруської літературі-М., 2006,

4. Михайлівська Н. Г. Шлях до російського слова. - М., 2006,

5. Пропп В. Я. Історичні корені чарівної казки. - М., 2006,

6. Польовий Б. Силуети. - М., 2003

7. Збірник. Русский сонет. - М., 2006,

8. Збірник. Класична байка. - М., 2005 ,,

9. Літературний енциклопедичний словник. - М., 2010

10. Словник епітетов- М., 2005,

11. Словник сінонімов- М., 2010

12. Словник іншомовних слів під ред. Крисина. - М., 2006,

13. Тлумачний словник Ожегова. - М., 2007,

14. Сергєєва Г П. Музика 5-9 класи / Г П. Сергєєва, Е. Д. Критська. - М., 2006,

15. Образотворче мистецтво та художня праця: 1-9 класи / Під рук. Б. М. Неменского. - М., 2005.

Православ'я

1. Богогласник «Співзвуччя часів», М. 2004.

2. Дитячий музичний катехізис. Вид. Храму св. вмч. Димитрія Солунського м Руза, 2003.

3. Дітям про православну віру. Санкт-Петербург, 2003.

4. Основи християнської культури, Калінінград, 2001..

5. Свято Воскресіння Христового. М, 2000.

6. Православна культура. Наочний посібник «Ілюстрації» частина 1,

частина 2. М, 2004

7. Свята в недільній школі. М, 2000.

8. Русь Свята в прислів'ях і приказках. Ростов-на-Дону, 2004.

9. Щоб нам не розучитися бути людьми. Т. Кушнір. Ростов-на-Дону. 2001.

MULTIMEDIA:

10. Мультимедійна програма «Енциклопедія Кирила і Мефодія

11. Дитячі електронні книги і презентації - http://viki.rdf.ru/