Науково-методична розробка на тему: "Розвиток творчих здібностей та логічного мислення молодших школярів із застосуванням ІКТ"
Скачати 127.46 Kb.
Дата конвертації19.06.2017
Розмір127.46 Kb.

hello_html_m6a4e7ab7.pnghello_html_m2a7690f7.gifhello_html_m2a7690f7.gifhello_html_m2a7690f7.gifhello_html_m2a7690f7.gifhello_html_m2a7690f7.gifhello_html_m2a7690f7.gif«Розвиток творчих здібностей та логічного мислення молодших школярів з використанням інформаційно - комунікаційних технологій»Вчитель початкових класів

Каскенова Айнур Алімжановна

Златопольская середня школа2014 - 2015 навчальний рік hello_html_m6a4e7ab7.png

ЗМІСТВведение .............................................................................. .. 2-3

ГЛАВА 1. Психолого-педагогічні основи розвитку творчого мислення молодших школярів

1.1. Мислення, його види та характеристики .................................... ..4-8

1.2. Творче мислення і його особливості ............................... ... .8-12

1.3. Особливості мислення молодших школярів ........................... 12-15

1.4. Критерії оцінки творчого мислення ................................. .15-18ГЛАВА 2. Робота по формуванню творчих здібностей та логічного мислення учнів з використанням інформаційно - комунікаційний технологій ......................................................... 19-20

2.1.Заданія і гри для розвитку творчих здібностей і логічного мислення у дітей молодшого шкільного віку ... .. .............................. 20-24

2.2.Сістема нестандартних завдань, вправ, ігор для розвитку логічного мислення .................................................................. ..24-28

2.3. Проблемне навчання ......................................................... 28-29

2.4. Позакласна робота ............................................................ 30

Висновок ......................... ................................................ 31

Використана література ................................................... 32

Вступ.

Школа є основною ланкою в системі освіти, де повинні виховуватися люди з творчим мисленням і загальнолюдської мораллю. Освіта це те, що залишається в свідомості учня, коли все вивчене забуто. Що повинно залишитися в свідомості учня, коли забуті теореми геометрії і правила арифметики? Абсолютно вірно - творчі вміння, необхідні для самостійної пізнавальної і практичної діяльності, і переконання в тому, що будь-яка діяльність повинна відповідати моральним нормам. Можна забути конкретні правила наук, але важливо пам'ятати, які потрібно вибрати підручники, в яких вони знаходяться, як виписати, спростити і запам'ятати їх за допомогою відомих прийомів розвитку пам'яті. Це одне з творчих умінь.

Багато авторів, справедливо вказуючи на основу людської творчості, пов'язують розвиток уяви із загальним психологічним розвитком дитини. Важливу роль у підготовці до творчої праці грає початкова школа. Саме в молодшому шкільному віці полягає психологічна основа для такої діяльності. Розвиваються уяву фантазія, формуються вміння спостерігати і аналізувати явища, проводити порівняння, узагальнювати факти, робити висновки, практично оцінювати діяльність, активність, ініціатива. Починають складатися інтереси, схильності, формуються потреби, що лежать в основі творчості.

XXI століття - століття високих комп'ютерних технологій. Сучасний дитина живе в світі електронної культури. Змінюється і роль вчителя в інформаційній культурі - він повинен стати координатором інформаційного потоку. Отже, вчителю необхідно володіти сучасними методиками і новими освітніми технологіями, щоб спілкуватися на одній мові з дитиною.

Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій і впровадження їх в нашій країні наклали відбиток на розвиток особистості сучасної дитини. Сьогодні в традиційну схему «учитель - учень - підручник» вводиться нова ланка - комп'ютер, а в шкільне свідомість - комп'ютерне навчання. Однією з основних частин інформатизації освіти є використання інформаційних технологій в освітніх дисциплінах.

Інформаційні технології все глибше проникають в життя людини, а інформаційна компетентність все більш визначає рівень його освіченості. Тому розвивати інформаційну культуру необхідно з початкової школи, адже початкова школа - це фундамент освіти, від того яким буде цей фундамент залежить подальша успішність учня, а потім і випускника в сучасному світі, який буде жити і працювати в нинішньому тисячолітті в постіндустріальному суспільстві. Він повинен вміти самостійно, активно діяти, приймати рішення, гнучко адаптуватися до мінливих умов життя.

Традиційно вважається, що грамотність дитина отримує в початковій школі, де його вчать писати, читати і рахувати. Це, безсумнівно, так. Але сучасному суспільству потрібні нові способи діяльності, що вимагає розвитку у людини цілого комплексу вмінь і навичок - пошуку необхідної інформації, її обробки, надання іншим людям, моделювання нових об'єктів і процесів, самостійного планування і вибудовування своїх дій. Поряд з навчанням навичкам читання, письма та рахунку важливо вчити дітей використанню цифрової техніки в якості робочого інструменту в навчанні та повсякденному житті, починаючи з першого класу.
Цифрове середовище, в якій доведеться жити нашим дітям повинна привести до переосмислення методів навчання і викладання. Майбутнє формується в школі. Наші сьогоднішні учні повинні бути готовими успішно інтегруватися в це суспільство і вирішити цю задачу допомагає масове впровадження ІКТ в освітній процес. Як показує практика, без нових інформаційних технологій вже неможливо уявити собі сучасну школу. Очевидно, що найближчим часом впровадження персональних комп'ютерів буде зростати, і відповідно до цього будуть зростати вимоги до комп'ютерної грамотності учнів початкової ланки. З'являються необмежені можливості для індивідуалізації та диференціації навчального процесу, переорієнтування його на розвиток мислення, уяви як основних процесів, необхідних для успішного навчання. І нарешті, забезпечується ефективна організація пізнавальної діяльності учнів.
Інформаційні технології дозволяють урізноманітнити форми роботи з учнями, зробити їх творчими. Все це видно на позаурочних заходах, шкільних конференціях, творчих уроках.

Виходячи з актуальності для практики початкової школи, мною сформульована тема дослідження: «Розвиток творчих здібностей та логічного мислення молодших школярів з використанням інформаційно -коммунікаціонних технологій».

ГЛАВА 1. Психолого-педагогічні основи розвитку творчого мислення молодших школярів

1. Мислення, його види та характеристики.

МИСЛЕННЯ - психологічний процес пізнання, пов'язані з відкриттям суб'єктивно нового знання, з розширенням завдань, з творчим перетворенням дійсності.

МИСЛЕННЯ - узагальнення і опосередковане віддзеркалення істотних закономірностей і властивостей реальності, процес постановки і рішення проблем.

Мислення є вищим пізнавальним процесом. Воно являє собою породження нового знання, активну форму творчого відображення і перетворення людиною дійсності. Мислення породжує такий результат, якого ні в самій дійсності, ні у суб'єкта на даний момент часу не існує.

Відмінність мислення від інших психологічних процесів полягає також у тому, що воно майже завжди пов'язане з наявністю проблемної ситуації, завдання, яку потрібно вирішити, і активним зміною умов, в якій ця задача задана. У мисленні на основі сенсорної інформації робляться певні теоретичні та практичні висновки. Властивості речей і явищ, зв'язки між ними відображаються в мисленні в узагальненій формі, у вигляді законів, сутностей.

Мислення - це рух ідей, що розкриває суть речей. Її результатом не образ, а деяка думка, ідея. Специфічним результатом мислення може виступити поняття - узагальнене відображення класу предметів в їх найбільш загальних і істотних особливостях. / Іст. стр. 268-273 /

Відчуття і сприйняття відображає окремі сторони явищ, моментів дійсності в більш-менш випадкових поєднаннях. Мислення співвідносить дані відчуттів і сприйняття, зіставляє, порівнює, розрізняє і розкриває відносини. Через розкриття цих відносин між безпосередньо, чуттєво даними властивостями речей і явищ мислення розкриває нові, безпосередньо не дані абстрактні властивості: виявляючи взаємозв'язку і осягаючи дійсність в цих взаємозв'язках. Таким чином, мислення глибше пізнає суть навколишнього світу, відображає буття в його зв'язках і відносинах.

Мислення - це рух думки, що розкриває зв'язок, яка веде від окремого до загального і від загального до окремого. Тому мислення опосередковано, засноване на розкритті зв'язків, відносин, опосередкувань, і узагальнене пізнання об'єктивної реальності.

В процесі розумової діяльності людина пізнає навколишній світ за допомогою особливих розумових операцій. Ці операції складають різні взаємопов'язані, що переходять один в одного боку мислення. Основними розумовими операціями є аналіз, синтез, порівняння, абстракція, конкретизація і узагальнення.

Аналіз - це розумове розкладання цілого на частини або уявне виділення з цілого його сторін, дій, відносин. В елементарній формі аналіз виражається в практичному розкладанні предметів на складові частини. Аналіз буває практичним (коли розумовий процес безпосередньо включений в мовну діяльність) і розумовою (теоретичним). Якщо аналіз відірваний від інших операцій, він стає порочним, механістичним. Елементи такого аналізу спостерігаються у дитини на перших етапах розвитку мислення, коли дитина розбирає, ламає іграшки на окремі частини, ніяк не використовуючи їх далі.

Синтез - це уявне об'єднання частин, властивостей, дій в єдине ціле. Операція синтезу протилежна аналізу. У його процесі встановлюється відношення окремих предметів або явищ як елементів або частин до їх складнішого цілому, предмету або явищу.

Аналіз і синтез протікають завжди в єдності. Аналізується те, що включає в себе щось спільне, ціле. Синтез також передбачає аналіз: щоб об'єднати якісь частини, елементи в єдине ціле, ці частини і ознаки необхідно отримати в результаті аналізу.

Порівняння - це встановлення подібності або відмінності між предметами і явищами або їх окремими ознаками. Порівняння буває одностороннім (неповним, за однією ознакою) і багатостороннім (повним, за всіма ознаками); поверхневим і глибоким; неопосередковано і опосередкованим.

Абстракція полягає в тому, що суб'єкт, виокремлюючи які-небудь властивості, ознаки досліджуваного об'єкта, відволікається від інших. У цьому процесі ознака, відокремлюваний від об'єкта, мислиться незалежно від інших ознак предмета, стає самостійним предметом мислення. Абстрагування зазвичай здійснюється в результаті аналізу. Саме шляхом абстрагування були створені абстрактні, абстрактні поняття довжини, ширини, кількості, рівності, вартості і т.д. Абстракція - складний процес, який залежить від своєрідності досліджуваного об'єкта і цілей, що стоять перед дослідником. Серед видів абстракції можна виділити практичну, безпосередньо включену в процес діяльності; чуттєву або зовнішню; вищу, опосередковану, виражену в поняттях.

Конкретизація припускає повернення думки від загального і абстрактного до конкретного з метою розкрити зміст. До конкретизації звертаються в тому випадку, якщо висловлена думка виявляється незрозумілою іншим або необхідно показати прояв загального в одиничному.

Узагальнення - уявне об'єднання предметів і явищ за їх загальним і суттєвим ознаками. Найпростіші узагальнення полягають в об'єднанні об'єктів на основі окремих, випадкових ознак. Більш складним є комплексне узагальнення, при якому об'єкти об'єднані за різними підставами. Найбільш складне узагальнення, в якому чітко виділяються видові і родові ознаки і об'єкт включається в систему понять.

Всі зазначені операції не можуть виявлятися ізольовано поза зв'язком один з одним. На їх основі виникають більш складні операції, такі як класифікація, систематизація та інші. Кожна з розумових операцій може бути розглянута як відповідне розумовий дію. При цьому підкреслюється активність, дієвий характер людського мислення, можливість творчого перетворення дійсності. Мислення людини не тільки включає в себе різні операції, але і протікають на різних рівнях, в різних формах, що в сукупності дозволяє говорити про існування різних видах мислення.

ВИДИ МИСЛЕННЯтеоретичне ПрактичнеПонятійне Образне Наочно-образне

Наочно-дієве

Теоретичне понятійне мислення - це таке мислення, користуючись яким людина в процесі виконання завдання звертається до понять, виконує дію в розумі, безпосередньо не маючи справи з досвідом, що отримуються за допомогою органів почуттів. Він обговорює і шукає вирішення завдання спочатку і до кінця в розумі, користуючись готовими знаннями, отриманими іншими людьми, вираженими в понятійної формі, судженнях, умовиводах. Теоретичне понятійне мислення характерно для наукових теоретичних досліджень.

Теоретичне образне мислення відрізняється від понятійного тим, що матеріалом, яким тут використовує людина на вирішення завдання, є не поняття, судження чи умовиводи, а образи. В результаті рішення розумових завдань відповідні образи подумки перетворюються так, щоб людина в результаті маніпулювання ними зміг безпосередньо побачити рішення цікавій для його завдання. Таким мисленням користуються працівники літератури, мистецтва, взагалі люди творчої праці, які мають справу з образами.

Відмітна особливість такого вигляду мислення - наочно-образного - полягає в тому, що розумовий процес у ньому безпосередньо пов'язаний зі сприйняттям мислячою людиною навколишньої дійсності, і без нього відбуватися неспроможна.

Дана форма мислення найбільш повно і розгорнуто представлена у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, а у дорослих - серед людей, зайнятих практичною роботою. Цей вид мислення досить розвинений у всіх людей, кому часто доводиться приймати рішення про предмети своєї діяльності, тільки спостерігаючи за ними, але безпосередньо їх не торкаючись.

Останнє з позначених на схемі видів мислення - це наочно-дієве. Його особливість полягає в тому, що сам процес мислення є практичну перетворювальну діяльність, здійснювану людиною з реальними предметами. Основною умовою вирішення задачі в даному випадку є правильні дії з відповідними предметами. Цей вид мислення широко представлений у людей, зайнятих реальним виробничим працею, результатом якого є створення якого-небудь конкретного матеріального продукту.

Зауважимо, що перераховані види мислення виступають одночасно і як рівні його розвитку. Теоретичне мислення вважається більш досконалим, ніж практичне, а понятійне представляє собою більш високий рівень розвитку, ніж образне.

Різниця між теоретичним і практичним видами мислення, на думку Б.М. Теплова, полягає лише в тому, що "вони по-різному пов'язані з практикою. ... Робота практичного мислення в основному спрямована на вирішення приватних конкретних завдань ..., тоді як робота теоретичного мислення спрямована в основному на знаходження загальних закономірностей ".

Слід зазначити, що всі види мислення тісно взаємопов'язані між собою. Приступаючи до якого-небудь практичної дії, ми вже маємо у свідомості той образ, якого має бути ще досягти. Окремі види мислення постійно переходять один в одного. Так, практично неможливо розділити наочно-образне і словесно-логічне мислення, коли змістом завдання є схеми і графіки. Практично дієве мислення може бути одночасно і інтуїтивним і творчим. Тому, намагаючись визначити вид мислення, слід пам'ятати, що цей процес завжди відносний і умовний. Зазвичай у людини задіяні всі можливі компоненти і слід говорити про відносне переважання того чи іншого виду мислення. Тільки розвиток всіх видів мислення в їх єдності може забезпечити правильне і досить повне відображення дійсності людиною.

2.Творче мислення і його особливості.

Перш ніж викладати погляди психологів на проблему творчого мислення, розглянемо деякі факти, які допоможуть краще зрозуміти сформульовані далі положення, що стосуються даного виду мислення. З самого початку зазначимо, що творче мислення не завжди пов'язано тільки з одним з видів мислення, скажімо, словесно-логічного, воно цілком може бути і практичним і образним.

Психологами було витрачено багато зусиль і часу на з'ясування того як людина вирішує нові, незвичайні, творчі завдання. Однак до сих пір чіткої відповіді на питання про психологічну природу творчості немає. Наука має лише деякими даними, що дозволяють частково описати процес рішення людиною такого роду завдань, охарактеризувати умови, що сприяють перешкоджають перебуванню правильного рішення.

Що ж характеризує творче мислення? Це особливість необхідності застосування нетрадиційного способу мислення, незвичайного бачення проблеми, виходу думки за межі звичного способу міркувань.

Основна особливість творчого мислення як інтелектуальної системи - це вміння аналізувати будь-які проблеми, встановлювати системні зв'язки, виявляти протиріччя, знаходити для них рішення на рівні ідеальних, прогнозувати можливі варіанти розвитків.

Що ж таке творче мислення? На думку Р.С. Немова - це вид мислення, пов'язаний зі створенням або відкриттям чогось нового.

Дж. Гілфорд вважав, що "творческость" мислення пов'язана з домінуванням в ньому чотирьох особливостей:

Оригінальність, нетривіальність, незвичайність висловлюваних ідей, яскраво виражене прагнення до інтелектуальної новизни. Творча людина майже і завжди і всюди прагне знайти своє власне, відмінне від інших рішення.

Семантична гнучкість, тобто здатність бачити об'єкт під новим кутом зору, виявити його нове використання, розширювати функціональне застосування на практиці.

Образна адаптивна гнучкість, тобто здатність змінити сприйняття об'єкта таким чином, щоб бачити його нові, приховані від спостереження сторони.

Семантична спонтанна гнучкість, тобто здатність продукувати різноманітні ідеї в невизначеній ситуації, зокрема в такій, яка не містить орієнтирів для цих ідей.

Надалі були й інші спроби дати визначення творчого мислення, але вони внесли мало нового в його розуміння, яке було запропоновано Дж. Гіфордом.

Що ж заважає людині бути творчою особистістю? На дане питання дають свою відповідь Г. Ліндсей, К. Халл і Р. Томпсон. Вони вважають, що серйозною перешкодою на шляху до творчого мислення можуть виступати не тільки недостатньо розвинені здібності, але і зокрема:

Схильність до конформізму, що виражається в домінувало над творчістю прагненні бути схожим на інших людей, не відрізняться від них в своїх судженнях і вчинках.

Боязнь опинитися "білою вороною" серед людей, здатися дурним або смішним у своїх судженнях.

Обидві зазначені тенденції можуть виникнути у дитини в ранньому дитинстві, якщо перші його спроби самостійного мислення, перші судження творчого характеру не знаходять підтримки в оточуючих дорослих людей, викликає у них сміх або засудження, супроводжувані покаранням або нав'язуванням дитини з боку дорослого як єдино "правильних "найбільш поширених, загальноприйнятих думок.

Боязнь здатися занадто екстравагантним, навіть агресивним в своєму неприйнятті і критиці думок інших людей.

Боязнь відплати з боку іншої людини, чия позиція критикується.

Завищена оцінка своїх власних ідей.

Високорозвинена тривожність.

Надмірно виражена тенденція критичного мислення.

Потреба зрозуміти природу процесу творчості виникла як наслідок необхідності впливати на творчу діяльність, щоб підвищити її ефективність.

Психологія творчості почала складатися на рубежі 19-20 вв. "Творчість - в прямому сенсі - є творення нового". У звичному розумінні творчість - умовний термін для позначення психічного акту, що виражається у втіленні, відтворенні або комбінації даних нашої свідомості в (відносно) новій формі, в області абстрактній думки, художньої та практичної діяльності "(Батюшков Ф.Д. Творчість, с.11 ).

До середини 20 століття психологія пов'язувала творчі здібності з розумовим розвитком. Потреба визначати розумові здібності привела до створення IQ - tests - тестів на розумову обдарованість. Однак дослідження багатьох психологів показали відсутність прямої залежності творчих здібностей від інтелекту і суми знань, тобто кореляція між коефіцієнтом інтелекту і здатністю створювати нове - креативністю - не було.

Виділяють три основні підходи до проблеми творчих і інтелектуальних здібностей:

Як таких творчих здібностей немає. Головну роль в детермінації творчого мислення відіграють мотивації, цінності, особистісні риси. Інтелектуальні здібності виступають як необхідні, але не достатні умови творчої активності особистості.

Високий рівень розвитку інтелекту передбачає високий рівень розвитку творчих здібностей і навпаки. Творчого процесу як специфічної форми психологічної активності немає.

Творча здатність - креативність - є незалежним від інтелекту фактором (Дружинін В.Н., 1995р.).

Крім того, було доведено, що творче мислення в мистецтві та науці має загальні ознаки, що дозволяє перенести творчі здібності з одного матеріалу на інший.

Головною операцією, яка "працює" в ході творчого процесу, є операція порівняння. Встановлюються смислові зв'язки між елементами на основі: репродукції, смислового синтезу або випадкового з'єднання без встановлення семантичних зв'язків. Таким чином продукти "ідеї, гіпотези, поведінкові акти" можна розділити на стереотипи, оригінальні "креативні" і неосмислені "девіантні".

Один з перших дослідників творчого мислення, як психологічного процесу П. Енгельмейер (1910) розділив його на три частини:

 • акт висунення гіпотези;

 • акт творчості;

 • акт логічно проробленої ідеї.

Наступні численні дослідження були спрямовані на деталізацію окремих "актів", при цьому, природно, відбувалося їх дроблення. Так, Г. Уоллес (1924р.) Отримав чотирьохфазна процес:

 • фаза підготовки ідеї;

 • фаза дозрівання ідеї;

 • фаза осяяння;

 • фаза перевірки ідеї.

Творче мислення, за описом Сельє, відбувається наступним чином:

за допомогою спостереження збираються факти, накопичуються в пам'яті;

факти розташовуються в порядку, який диктується раціональним мисленням.

Іноді це цілком достатньо для досягнення прийнятного рішення.

Якщо немає, то свідомість з його зміцнилася звичкою поведінки порядку має відійти в сторону і дати свободу фантазії. При цьому розкріпачене уяву управляє породження незліченних більш-менш випадкових асоціацій. Які потім переходять до тями.

Так як одна з ознак творчості - це створення нових корисних комбінацій, то уява, що створює ці комбінації, є основою творчого процесу.

З цього випливає, що уява - це необхідний елемент творчої діяльності, який забезпечує:

Побудова образів продуктів праці;

Створення програмного поведінки в невизначених проблемних ситуацій;

Засоби створення образів, які заміняють активну діяльність (тобто моделювання процесів або об'єктів).

Ще один неодмінний компонент творчого мислення - це оригінальність, вона висловлює ступінь несхожості, нестандартності, несподіванки пропонованого рішення серед інших рішень.

Мислення людини розвивається, його інтелектуальні здібності удосконалюються. До цього висновку вже давно прийшли психологи в результаті спостережень і застосування на практиці прийомів розвитку мислення.

3. Особливості мислення молодших школярів.

У класичній системі освіти навчальні програми побудовані, як правило, на запам'ятовуванні, накопиченні фактів і інших нетворчих формах діяльності.Тому більшість учнів, особливо з числа успішних в школі, роблять серйозний опір, якщо подальше навчання або робота вимагає від них прояву творчих здібностей. Уникнути таких конфліктів можна, якщо тренування і заохочення творчої діяльності починається на самому початку освітнього курсу.

Необхідно відзначити, що психологія як наука досить грунтовно вивчила, що необхідно отримати в результаті освіти. Але ще немає відповіді - як сформувати потрібні навички. І хоча окремі спроби робилися вже давно, чітко відпрацьована і практично діюча в літературі поки не описана.

Початковий період шкільного життя займає віковий діапазон від 6-7 до 10-11 років (1-4 класи школи). Хронологічно соціально-психологічні межі цього віку в житті дитини не можна вважати незмінними. Вони залежать від готовності дитини до навчання в школі, а також від того, з якого часу починається і як йде навчання у відповідному віці.

Дослідження, проведені під керівництвом П.Я. Гальперіна, дозволяють розкрити процес переходу від дошкільного до початків шкільного світогляду. Як відомо, мислення дошкільника характеризується відсутністю уявлення про інваріантності. Поступово, приблизно до восьми років, цей феномен зникає.

Дослідження П.Я. Гальперіна показали, що в основі відсутності інваріантності, лежать глобальні уявлення про об'єкт. Для того, щоб подолати безпосереднє відношення до дійсності, треба виділити параметри об'єкта, а потім порівняти їх між собою. У дослідженні було здійснено навчання дітей застосування до об'єкта різних заходів, з допомогу. яких дитина могла виділити параметр і на цій основі порівняти об'єкти між собою.

До семирічного віку у дітей можна виявити лише репродуктивні образи-уявлення про відомих об'єктах або події, які не сприймаються в даний момент часу, причому ці образи в основному статичні. Дошкільнята, наприклад, зазнають труднощів, намагаючись представити проміжне положення падаючої палички між вертикальним і горизонтальним її становищем. Продуктивні образи-уявлення результату нової комбінації деяких елементів з'являються у дітей після 7-8-річного віку, і розвиток цих образів пов'язано, ймовірно, з початком навчання в школі.

За перші три-чотири роки навчання в школі прогрес в розумовому розвитку дітей буває досить помітним. Від домінування наочно дієвого і елементарного образного мислення і бідного логічного роздуму школяр піднімається до словесно-логічного мислення на рівні конкретних понять. Початок цього віку пов'язано, якщо користуватися термінологією Ж.Пиаже і Л. С. Виготського, з домінуванням доопераційного мислення, а кінець - з переважанням операційного мислення в поняттях.

Комплексний розвиток дитячого інтелекту в молодшому шкільному віці йде в декількох різних напрямках: засвоєння і активне використання мови, як засобу мислення; з'єднання і взаімообагощяющее вплив один на одного всіх видів мислення: наочно-дієвого, наочно-образного і словесно-логічного; виділення, відокремлення і відносно незалежне розвиток в інтелектуальному процесі двох фаз; підготовчої і виконавчої. На підготовчій фазі рішення задачі здійснюється аналіз її умов і виробляється план, а на виконавчої фазі цей план реалізується практично. Отриманий результат потім співвідноситься з умовами і проблемою. До всього сказаного слід додати вміння міркувати логічно і користуватися поняттями.

Труднощі освіти загальних понять у дітей детально описані в роботі видає психолога Л. С. Виготського "Мислення і мова", де він прийшов до висновку, що на певній стадії розвитку подібні відносини спільності між поняттями взагалі недоступні для дитини. "Появи першого вищого поняття, що стоїть над рядом перш освічених понять, поява першого слова типу" меблі "або" одяг ", не менш важливий симптом прогресу в розвитку смислової сторони дитячого мовлення, ніж поява першого осмисленого слова".

Використання мови, як засобу мислення пов'язане з формуванням мови у дітей, з активним її використанням при вирішенні різноманітних завдань. Розвиток в цьому напрямку йде успішно, якщо дитину навчають вести міркування вголос, словами відтворювати хід думки і назвати отриманий результат.

З'єднання і взаімообагощяющее вплив один на одного всіх видів мислення успішно реалізується, якщо дітям даються завдання, що вимагають для вирішення одночасно і розвинених практичних дій, і вміння оперувати образами, і здатності користуватися поняттями, вести міркування на рівні логічних абстракцій.

Якщо будь-який з цих аспектів представлений слабо, то інтелектуальний розвиток дитини йде як односторонній процес. При домінуванні практичних дій переважно розвивається наочно-дієве мислення, але може відставати образне і словесно-логічне. Коли переважає образне мислення, то можна виявити затримки в розвитку практичного і теоретичного інтелекту. При особливої уваги тільки до вміння міркувати вголос у дітей нерідко спостерігається відставання в практичному мислення і бідність образного світу, Все це, в кінцевому рахунку, може стримувати загальний інтелектуальний прогрес дитини.

Встановлено, що першокласники можуть зрозуміти і прийняти поставлену перед ними задачу, але її практичне виконання можливо для них тільки з опорою на наочний зразок. Учні третіх класів вже самі в змозі скласти план роботи над завданням і слідувати йому, не спираючись на представлений наочно зразок.

В силу цих особливостей навчальна діяльність і головне, сам процес засвоєння знань, висуваючи нові вимоги до мислення школяра, словом, навчальна діяльність в цілому ставати в молодшому шкільному віці провідною, тобто тієї, в якій формуються основні психологічні новоутворення цього періоду: теоретичні форми мислення, пізнавальні інтереси, здатність керувати своєю поведінкою, почуття відповідальності і багато інших якостей розуму і характеру школяра, що відрізняють його від дітей дошкільного віку. При цьому головну роль відіграє розвиток мислення, що відбувається в ході засвоєння наукових знань.

Незалежно від цього, відбуваються суттєві зміни в самому мисленні. До навчання воно, спираючись на безпосередньо життєвий досвід, оперує або конкретними образами і уявленнями, або своєрідними еквівалентами понять, даними в формі неусвідомлюваних дитиною чуттєвих узагальнень.

Засвоюючи знання, школяр вчиться процесу утворення понять, тобто опановує умінням будувати узагальнення не по подібними (якою б мірою спільності вони не володіли), а на основі абстрагування істотних зв'язків і відносин. Таким чином, опановуючи поняттям, школяр оволодіває не тільки "абстрактної загальністю", але і тим "згустком стверджують суджень", який в ньому укладений. Він опановує умінням розгорнути ці судження, переходити від поняття до поняття, тобто міркувати в власне теоретичному плані.

5. Критерії оцінки творчого мислення.


В оцінці творчих характеристик дослідник має справу перш за все з якістю явища. Зіставлення результатів дослідження групою вчених на чолі з Дж.Гилфорду і паралельно і незалежно провели В.Лоуенфельд і К.Бейттел, що дозволило виявити 8 істотних критеріїв, придатних для диференціювання:

 • Уміння побачити проблему.

 • Швидкість, вміння побачити в проблемі якомога більше можливих сторін і зв'язків.

 • Гнучкість як уміння: зрозуміти нову точку зору; відмовитися від засвоєної точки зору.

 • Оригінальність, відхід від шаблонів.

 • Здатність до перегрупування ідей і зв'язків.

 • Здатність до абстрагування або аналізу.

 • Здатність до конкретизації або синтезу.

 • Відчуття стрункості організації ідей.

Результати цих робіт викликали свого часу надії, що дослідники нарешті отримають кошти впізнання творчої особистості. Однак подальші дослідження не підтвердили їх ефективності, так як здатність до творчості в цілому за допомогою факторного аналізу вичерпного визначення не піддається.

П.Торренса (1987) провів дослідження творчості з метою знайти критерії прояву і способи вимірювання творчих особливостей. Його гіпотеза грунтувалася на факті, що тестове поведінка не має аналогії в навчальному поведінці і реальному житті, тому тестування може виступати в якості моделі вивчення природи творчості.

Вивчаючи природу творчості за допомогою тестування, Торренс ввів в розроблені ним тести наступні основні принципи:

наявність невизначеного стимулу;

відкритість завдання;

неоднозначність відповідей;

зняття жорстких часових обмежень.

Результати лонгітьюдних досліджень (5-7-12-22 р) показали кореляцію між тестовим поведінкою і досягненням в реальному житті. В якості критеріїв творчої поведінки дорослих людей були обрані:

Кількість суспільно відомих творчих досягнень (патенти, винаходи, книги, картини).

Якість творчих досягнень в додатку до подання про майбутню кар'єру (яку кар'єру ви хочете зробити).

Кількість проявів творчого стилю життєвих досягнень, невизнаних офіційно (організація неформальних груп, пристрій свого будинку).

Ті ж критерії визначалися у молодших школярів в рамках шкільного навчання.

Торренс визначає креативність через характеристики процесу, в ході якого дитина ставати чутливим до проблем, дефіциту або пробілу в знаннях, до змішання різнопланових інформацій, до дисгармонії елементів навколишнього середовища, визначає ці проблеми, шукає їх рішення, висуває припущення і гіпотези про можливі рішення, перевіряє ці гіпотези. З досліджень були зроблені висновки, що діти, які по тестах Торренса були визначені як володіють творчими здібностями, у своєму подальшому житті дійсно показали творчі досягнення.

На основі використання фігурних форм тесту ТТСТ (тести Торренса) були виявлені компоненти мислення, які сприяють прояву творчих здібностей:

 • Кількість відповідей і їх чіткість.

 • Рухливість (гнучкість), ступінь різноманітності відповідей.

 • Незвичайність, оригінальність або рідкість відповіді.

 • Ретельність розробки, ступінь деталізації відповіді.

 • Абстрактність заголовка, рівень абстракції у відповідях.

 • Опір до закриття незакінчених фігур або здатність залишити їх відкритими.

 • Емоційна виразність відповідей.

 • Артікулятівность розповідаючи, вставка відповідей в контекст, надання їм оточення.

 • Рух або дія, показання при відповіді.

 • Експресивність заголовка, здатність трансформувати з фігурального в вербальний і це зробити це емоційно.

 • Синтез або комбінація, що поєднує разом дві або більше фігури і створення когерентного відповіді.

 • Незвичайна візуалізація, розгляд і приміщення фігур в незвичайну візуальну перспективу.

 • Внутрішня візуалізація, розгляд об'єктів зсередини.

 • Розширення і вихід за рамки очікуваного результату.

 • Гумор, зіставлення двох або більше несумісних елементів.

 • Багатство уяви, його різноманітність, життєвість, інтенсивність.

 • Кольоровість уяви, захоплююча апелює до почуттів, емоцій.

 • Фантазія, нереальні фігури, чари і казкові персонажі, персонажі наукової фантастики.

Як ми бачимо, в творчий процес втягуються логічні та образні компоненти мислення, емоційно - почуттєва сфера. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності і повинні стати базою для створення одиниць навчання. Іншими словами, для формування "навичок" творчого мислення потрібно вправи відповідними "інструментами" і в відповідної обстановці.

Торренс виділяє п'ять принципів, якими повинен керуватися вчитель, щоб заохочувати творче мислення:

Уважне ставлення до незвичайних питань.

Шанобливе ставлення до незвичайних ідей.

Показати дітям, що їх ідеї мають цінність.

Надавати зручні випадки для самостійного навчання і хвалити за це.

Надавати час для неоценіваемий практики або навчання.

Останній принцип вимагає пояснення. Зовнішня оцінка створює загрозу і, можливо, потреба в обороні. Тому дітям необхідний якийсь проміжок часу, протягом якого вони не оцінюються. У такий спосіб не стримується свобода формування ідей. Логічне мислення сприяє творчому розвитку учнів.

Метою даних досліджень є підвищення усвідомленого управління процесом мислення і тим самим - інтелектуального компонента креативності в будь-якій сфері діяльності.

ГЛАВА 2. Робота по формуванню творчих здібностей та логічного мислення учнів з використанням інформаційно - комунікаційний технологій

Щоб дати якісну освіту потрібно не тільки і не стільки збільшувати навчальне навантаження, а й застосовувати найбільш продуктивні методи та технології навчання.

Уроки з використанням ІКТ особливо актуальні в початковій школі. Учні 1-4 класів мають наочно-образне мислення, тому дуже важливо будувати їх навчання, застосовуючи якомога більше якісного ілюстративного матеріалу, залучаючи до процесу сприйняття нового не тільки зір, але і слух, емоції, уяву. Тут, як не можна до речі, доводиться яскравість і цікавість комп'ютерних слайдів, анімації.
Використання ІКТ на різних уроках у початковій школі дозволяє перейти від пояснювально-ілюстрованого способу навчання до діяльнісного, при якому дитина стає активним суб'єктом навчальної діяльності. Це сприяє усвідомленому засвоєнню знань учнями.
. На уроках діти малюють. Школярі вчаться переводити розуміння малюнка і емоції, їм викликані, в слово, в текст. Він вимагає ретельних спостережень, логічного аналізу, систематизації побаченого, осмислення викликаних почуттів і вміння передати їх словом, мовними засобами. Діти складають казки, змагаються в творчості з комп'ютером, виконують завдання на розвиток пам'яті. Учні при цьому включаються в навчальну діяльність. В результаті формуються початкові навички управління комп'ютером, збільшується словниковий запас, в лексикон учнів вводяться технічні терміни. Виробляються алгоритмічне мислення та вміння школярів через логічні ігри, тренінги, малюнок. Творчі здібності учнів розвиваються за допомогою художньої діяльності при підготовці та проведенні вікторин, конкурсів малюнків. Тренується пам'ять, розвивається інтерес до предмету шляхом зростання позитивних емоцій, пов'язаних з можливістю успішного виконання завдань. Дітям цікаві комп'ютерні ігри, спілкування з однолітками в Інтернеті, створення музичних і відеокліпів, при цьому учень вивчає комп'ютер не як мета, а як засіб для вирішення іншої задачі, він непомітно для себе осягає його можливості комп'ютера, не вивчаючи їх спеціально. У педагогіці цей прийом називається «Непрямим освоєнням матеріалу».
Однією з форм творчої роботи є складання і відгадування ребусів.

При підготовці до уроків я використовую електронні ресурси навчального призначення:

 • презентації до уроків

 • логічні ігри

 • тестові оболонки

 • ресурси Інтернет

 • електронні енциклопедії.

 • тренажери

Інформаційно - комунікаційні технології розширюють можливості вчителя для введення учнів в захоплюючий світ, де їм належить самостійно добувати, аналізувати, представляти і передавати іншим інформацію; ці технології значно підвищують дидактичні і особистісно-орієнтовані параметри навчального процесу.
Особливістю навчального процесу із застосуванням інформаційних технологій є те, що центром діяльності стає учень, який виходячи зі своїх індивідуальних здібностей та інтересів, вибудовує процес пізнання. Учитель часто виступає в ролі помічника, консультанта, фасилітатора, заохочує оригінальні знахідки, стимулюючого активність, ініціативу, самостійність. При розробці уроків з використанням ІКТ, я приділяю особливу увагу здоров'ю учнів. Поурочні плани включає в себе фізичні і динамічні паузи, зарядку для очей, релаксацію під музику, використання елементів здоров'язберігаючих технологій. Використання ІКТ дозволяє мені розширити рамки підручника.

Протягом трьох років я активно використовую ІКТ у своїй професійній діяльності. Уроки з використанням ІКТ стали звичними для учнів мого класу, а для мене стали нормою роботи. Інформатизація початкової школи відіграє важливу роль для досягнення сучасної якості освіти та формування інформаційної культури дитини ХХI століття.


1.Заданіе і гри для розвитку творчих здібностей і логічного мислення у дітей молодшого шкільного віку.

Як завдань розвиваючих творчі здібності та логічне мислення на уроках математики (крім матеріалу підручника), пропоную завдання на:
I. Виділення ознак предметів.
1.Из яких цифр складається число 27?
2. З якою цифри починаються числа: 14,18,25,46,37,56?
3. Яку форму має фігура?
4.Назовите якісь три ознаки цієї фігури.
5. Вкажіть ознаки чисел: 2, 24, 241
6.Назовіте ознаки трикутника, квадрата, п'ятикутника.
7.Укажите ознаки чисел: 5, 55, 555.
8. Назвіть ознаки наступної геометричної фігури:
9.С якої цифри починаються числа: 21, 215, 23, 242?
10.Почему дана фігура називається трикутником?
II. Впізнавання предметів по заданих ознаках.
1.Какой предмет володіє одночасно наступними ознаками:
а) має 4 сторони і 4 кута;
б) має 3 сторони і 3 кута.
2.Сколько у фігури вершин, зі скількох відрізків вона складається? як
називається ця фігура?
3.Вставьте пропущені числа:
а) 5,15, ... 35,45;
б) 34,44,54 ..., ..., 84;
в) 12,22, ..., 42,52, ... 72;
г) 6,12,18, ... 30,36, ...; і т.д.
4.Какие числа пропущені в прикладах?
а) 15 + 5х2 = 25
б) 15 + 5х4 = 35
в) 15 + 5х ... = ...
г) 15х5х ... = ...
д) 15 + 5х ... = ...
5. Які числа пропущені в наступних прикладах?
а) 12 + 12: 2 = 18
б) 12 + 12: 3 = 16
в) 12 + 12: ... = ...
г) 12 + 12: ... = ...
і т.д.
III. Формування здатності виділяти істотні ознаки предметів.
1. Трикутник (кути, сторони, креслення, фанера, картон, площа)
Відповідь: (Кути, сторони).
2.Куб (кути, креслення, камінь, сторона)
Відповідь: (кути, сторона)
Істотні ознаки - це такі ознаки, кожен з яких, взятий окремо, необхідний, а всі разом достатні, щоб з їх допомогою можна було відрізнити даний предмет від всіх інших.
IV. Порівняння двох або більше предметів:
1. Чим схожі числа?
а) 7 і 71 б) 77 і 17 в) 31 і 38
г) 24 і 624 д) 3 і 13 д) 84 і 754
2.Чем відрізняється трикутник від чотирикутника?
3. Знайдіть загальні ознаки у наступних чисел:
а) 5 і 15 б) 12 і 21 в) 20 і 10
г) 333 і 444 д) 8 і 18 е) 536 і 36
4.Прочітайте числа кожної пари. Чим схожі вони і чим відрізняються?
а) 5 і 50 б) 17 і 170 в) 201 і 2010
г) 6 і 600 д) 42 і 420 е) 13 і 31
5. Дано числа: 12,16, 20, 24, 28, 32.
Чим схожі ці числа? Чим вони відрізняються?
6.Чем відрізняється чотирикутник від п'ятикутника?
V. Класифікація предметів і явищ.
Як предмет засвоєння виступає сама дія класифікації, коли учневі доводиться самостійно розділяти предмети на класи, групи шляхом виділення в цих предметах тих чи інших ознак.
1. Дан набір квадратиків - кольорових і білих, великих і маленьких.
Розкласти квадрати на такі групи:
а) великі і білі квадрати;
б) маленькі і кольорові квадрати;
в) великі і кольорові квадрати;
г) маленькі і білі квадрати.
2. Дано гуртки: великі і маленькі, кольорові і білі. Вони розділені на 2 групи:
За якою ознакою розділені гуртки:
а) за кольором;
б) за величиною
в) за кольором і величиною (правильна відповідь).
3.Дані два пересічних кола в прямокутнику. У них поміщені трикутники, великі і маленькі, чорні і білі.
завдання:
а) покажи, де лежать великі білі трикутники;
б) покажи, де лежать маленькі білі трикутники;
в) покажи, де лежать великі чорні трикутники;
г) покажи, де лежать маленькі чорні трикутники.
4. Геометричне лото. Тут триває робота з дітьми, закріплюються їх знання, форми, величини і кольору предметів.
завдання:
а) розкласти картки з фігурами за формою;
б) за величиною
в) за кольором.
Потім завдання можна ускладнити:
а) вибери картки з трикутниками червоного кольору;
б) вибери картки з трикутниками синього кольору;
в) вибери картки з квадратами .... кольору і т.д.

Вправи, спрямовані на формування вміння ділити об'єкти на класи по заданому підставі
1.Разделі на 2 групи наступні числа:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
Парні числа______________
Непарні числа____________
До якої групи віднесеш числа: 16,31,42,18,37?
2.Разделі на 2 групи наступні числа:
2,13,3,43,6,55,18,7,9,31
однозначні числа ____________
двозначні числа ______________
3.Назовите групи чисел одним словом:
а) 2,4,6,8 - це ________________
б) 1,3,5,7,9 - це ______________
4.Назовите групу чисел одним словом:
а) 2,4,7,9,5,6-це __________________
б) 18,25,33,48,57 - це _____________
в) 231,564,872,954 - це ___________
5.Школьнікам дається набір карток.
Завдання: розкласти картки на наступні групи:
а) за формою
б) за кількістю предметів
6. Дан набір геометричних фігур:
-двох форм (трикутники і квадрати)
-двох кольорів (червоні і зелені)
-двох розмірів (великі і маленькі)
Завдання: розкладіть фігури:
а) за кольором
б) за формою
в) за величиною
Перевірка результатів класифікації.
1.Следует числа: 1,2,3,5,8,12,16,24,35,48 - розподілити на 2 групи:
-однозначние і двозначні:
-однозначние ______________
-двузначние _______________
В якій таблиці числа розташовані на групи правильно?
а) 1,2,3,5,12 8,16,24,35,48
б) 1,2,3,5,8,16 12,24,35,48
в) 1,2,3,5,8 12,16,24,35,48
г) 2,3,5,8 1,12,6,16,24,35,48
2.Прочітай числа: 22,35,48,51,31,45,27,24,36,20
Розбий ці числа на 2 групи: парні і непарні
парні _____________
непарні ___________
На який рядку числа розподілені по групах правильно?
31,35,27,45,51,22 48,24,20,36
31,35,27,45,51 27,20,24,36,22,48
27,31,35,45,51 20,22,24,36,48
26,31,36,35,45,51 20,22,24,48
3.Прочитайте числа кожного рядка:
1,2,3,4,5,6,7,8,9
20,21,22,23,24,25,26,27,28
321,322,323,324,325,326,327
Що послужило підставою для такої класифікації?
Вибери правильну відповідь:
а) числа розподілені на парні і непарні;
б) числа розподілені на однозначні, двозначні і тризначні
4.Чісла: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,29
розподіли на групи двома способами і т.д.

2. Система нестандартних завдань, вправ, ігор для розвитку логічного мислення.

В роботі з розвитку логічного мислення використовую також систему нетрадиційних завдань, вправ, ігор. Вони спрямовані на розвиток практично всіх розумових операцій. Їх можна з успіхом застосовувати на уроках, рекомендувати використовувати їх батькам під час занять з дітьми. Тим більше, що нетрадиційні завдання, вправи, ігри в даний час не є дефіцитом. Величезна кількість друкованої продукції, відео продукції, всіляких ігор - все це можна, вибірково з урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів використовувати в навчальній, позакласній роботі і відповідно в сім'ї.

З різних цифр я зробив намиста,
А в тих гуртках, де чисел немає,
Розставте мінуси і плюси,
Щоб даний отримати відповідь.

Великий спостережливості вимагають від учнів логічні ланцюжки, які потрібно продовжити вправо і вліво, якщо таке можливо. Щоб виконати завдання, необхідно встановити закономірність в запису чисел:
відповіді
...... 5 7 9 ...... (1 3 5 7 9 11 13)
... ..5 6 9 10 ... .. (1 2 5 6 9 10 13 14)
... ..21 17 13 ... .. (29 25 21 17 13 9 51)
6 12 18 .......... (6 12 18 24 30 36 ..)
... ..6 12 24 ...... (36 12 24 48 96 ...)
0 1 4 5 8 9 ...... .. (014589 12 13 16 17)
0 1 4 9 16 ......... (0149 16 25 36 49 ..)

Цікава гра «Зайве число».
Дано числа: 1,10,6 Яке з них зайве?
Зайвим може бути 1 (непарна)
Зайвим може бути 10 (двозначне)
Зайвим може бути 6 (1 і 10 використана 1)

Дано числа: 6,18,81 Яке число зайве?
Порівняння можна провести по парності, непарності, однозначності, двозначності, участь цифр 1 і 8 в написанні. Але крім того їх можна порівняти і за наявністю однакових подільників.

Порівнювати можна і математичні вирази:
3 + 4
1 + 6
Що спільного?
На перший погляд нічого спільного, крім знака дій, але ... перші доданки менше друге, перші доданки - непарні, а другі парні. Та й сума однакова.
Розвитку логічного мислення сприяють завдання, які можна назвати «Помилки - невидимки».
На дошці записується кілька математичних виразів, що містять явну помилку. Завдання учнів, нічого не стираючи і не виправляючи, зробити помилку невидимою. Діти можуть дати різні варіанти виправлення помилки.
Завдання і варіанти виправлення помилок:
10 <10 8 = 7 6 + 3 = 10
10 <100 15-8 = 7 6 +3 = 10-1
10 <10 + 1 8 = 7 + 1 1 + 6 + 3 = 10
12-10 <10
Представлені завдання, ігри, вправи викликають у дітей великий інтерес. А адже саме він повинен лежати в основі навчання молодшого школяра. Інтерес підтримує високий рівень пізнавальної активності, що в свою чергу сприяє розвитку інтелектуальних здібностей дитини. Діти, як і дорослі, люблять рахувати гроші. Використовую на уроках завдання. Завдання. Папа заплатив за покупку двома купюрами різного номіналу і отримав здачу монетами. Запиши можливі варіанти набору здачі монетами.
Логічні завдання дозволяють продовжити заняття з дітьми по оволодінню такими поняттями, як зліва, справа, вище, нижче, більше, менше, ширше, вже, ближче, далі і ін.
Приклади логічних задач пов'язаних з математикою сприяють розвитку логічного мислення:
1.На мотузці зав'язали п'ять вузлів. На скільки частин ці вузли розділили мотузку?
2.Чтоби розпиляти дошку на кілька частин, учень зробив на ній шість позначок. На скільки частин учень розпиляє дошку?
3. По вулиці йдуть два сина і два батька. Всього три людини. Чи може так бути?
4.Термометр показує три градуси морозу. Скільки градусів покажуть два таких термометра?
5.Алеша на дорогу до школи витрачає 5 хвилин. Скільки хвилин він витратить, якщо піде удвох з сестрою?
6. Коля зростанням вище Андрія, але нижче Сергія. Хто вище Андрій або Сергію?
7. У прямокутної кімнаті слід розставити 8 стільців так. Щоб у кожної стіни стояло по 3 стільця.
8.Щоб зварити 1 кг м'яса потрібно 1 годину. За скільки годин звариться 2 кг м'яса?
9. Яке число зайве?
9,7,4,1,3,7.
10.Із 5 паличок потрібно побудувати 2 трикутника.
11. Із семи паличок потрібно скласти 3 трикутника.
12.Запіші такі двозначні числа, де сума десятків і одиниць дорівнює 5.
Приклад: 14,23,32,50,41
приклад 93,82,71,60

«Закриті» завдання, тобто мають точні рішення;

У родині четверо дітей - 5, 8, 13 і 15 років. Їх імена - Аня, Боря, Валя і Галя. Одна з дівчаток ходить в дитячий сад. Аня старше Борі. Сума вікових груп Ані і Валі ділиться на 3. Скільки років Борі?


5 дет. сад

8

13

15

Аня

0

0

1

0

Боря

0

1

0


Валя

ГаляОдна з дівчаток ходить в дитячий сад - Борі не 5 років (більше 5 років). Аня старше Борі - Ані не 5 років і не 8 років (тобто людина молодший за неї). Сума вікових груп Ані і Валі ділиться на 3 - 15 в сумі з іншим числом дає число не кратне 3, значить Ані - 13 років. Аня старше Борі - Борі 8 років.

 • Завдання з неповним умовою;

 • Курка - курча, кінь - ...

 • Заєць - капуста, ... - жолудь

 • Небо - птах, вода - ...

 • Людина - лікар, ... - ветеринар

 • Михайло - крокодил, ... - горобець

 • Людина - губи, ... - хобот

 • Музика - ноти, слова - ...

 • Сукня - кравець, туфлі - ...

 • ... - серце, машина - мотор

 • З надмірними умовами;

Після розшифровки визначити, яке слово тут зайве.

 • КЕТСТ, ОЛІСЧ, ФРГІАК, МАБАГУ. (Текст, число, графік папір. Папір-носій інформації, все інше - види.)

 • ВІКЛУРАТА, СТКІДОЖЙ, нерському, ТЕРПНІР. (Клавіатура, джойстик, сканер, принтер. Принтер - пристрій виведення даних, все інше - пристрої введення.) • Відкриті завдання, що допускають варіанти умови, різні шляхи вирішення, набір можливих відповідей;

Підберіть кожному іменнику з правої колонки відповідне прикметник з лівої.

1. Підступна
2. Слизький
3. Самотній
4. Мудра
5. Виверткий
6. Надутий
7. Товстошкірий
8. Легковажна
9. Прошмигуючи
10. Вільна
11. запасливий
12. Холодна

1. Сова
2. Стрекоза
3. Змія
4. Білка
5. Миша
6. Жаба
7. Рак-відлюдник
8. Птах
9. Вугор
10. Вже
11. Індик
12. Бегемот3. Проблемне навчання.

Проблемне навчання - це організація навчальних занять, яка передбачає створення під керівництвом учителя проблемної ситуації і активної самостійної діяльності учнів по їх вирішенню. В результаті чого і відбувається творче оволодіння рішенням, розвиток розумових здібностей. «Жоден наставник не повинен забувати, що його найголовніший обов'язок полягає в привчанні вихованців до розумової праці і що цей обов'язок більш важлива, ніж передача самого предмету». К. Д. Ушинський.
По суті, не тільки кожна текстова задача, але і інші завдання, представлені в підручниках математики і дидактичних матеріалах, і є свого роду проблеми, над вирішенням яких учень повинен задуматися, якщо не перетворювати їх виконання в чисто тренувальну з рішенням по готовому, даним учителем зразком. Вправи у вирішенні складових завдань, в порівнянні виразів, що вимагають використання відомих дітям закономірностей і зв'язків у нових умовах, вправи геометричного змісту, які часто вимагають переосмислення набутих раніше знань, і повинні бути використані для постановки дітьми проблемних завдань. Тільки в цьому випадку навчання математики буде надавати дієву допомогу у вирішенні освітніх, виховних і розвиваючих завдань навчання, сприяючи розвитку пізнавальних здібностей учнів, таких рис особистості, як наполегливість у досягненні поставленої мети, ініціативність, вміння долати труднощі. Будь-яке математичне завдання, ставить учня перед певними труднощами, які вимагають значного розумового зусилля при виконанні розумових операцій, що призводять до вирішення. Проблемні завдання ставлять учня в ситуацію, в якій у нього повинно з'явитися подив і відчуття труднощів, або одне тільки відчуття труднощів, яке, учень має намір подолати.

Наприклад: Після знайомства з поняттями рівності і нерівності ставлю перед дітьми проблему. На дошці написані рівності:
4 + 4 = 9 8-6 = 2 +3 +4 = 7

5 + 2 = 7 4-1 = 2 9-5 = 3 і т.д.

Даю дітям завдання: Що написано на дошці? (рівності) Хто помітив щось незвичайне? (Деякі вирішені невірно) Розташуйте їх в два стовпчики. (вірні і невірні) Що потрібно зробити, щоб невірні записи стали вірними? (Діти пропонують варіанти:

 • Знайти вірне значення рівності.

 • Змінити знак = і вийде вірне нерівність.

 • Змінити одне з чисел у натуральному вираженні, щоб при його вирішенні вийшло дане значення.

Рішення проблеми: 4 + 4 = 9 4 + 4 = 8, 4 + 4 9, 5 + 4 = 9 Дуже корисно для розвитку логічного мислення учнів самостійне складання математичних задач з не сформульованими питаннями, оригінальним змістом, завдань на кмітливість. Виявляючи труднощі, з якими стикаються учні при вирішенні розумових завдань, потрібно допомагати долати труднощі власними зусиллями учнів, виробляти необхідні для цього способи дії, а не давати вирішення цих завдань в готовому вигляді.

Творчі завдання пропонуються в домашній роботі додатково до обов'язкової частини, виконання яких ніколи не оцінюється негативною оцінкою. На будинок учні отримують творче завдання: самостійно придумати приклади, завдання на розглянутий і засвоєний спосіб. Творчі роботи дітей збираються і поміщаються в «класний» задачник, авторами якого стають самі учні.

4. Позакласна робота.

По мимо урочної роботи так само паралельно веду позакласну роботу. Крім основних занять на яких я розвиваю логічне мислення, під час роботи в математичному гуртку «Чомучка». На кожному занятті намагаюся запропонувати спеціальні завдання з розвитку логічного мислення. Діти із задоволенням їх вирішують. Вони цікаві, нестандартні, викликають інтерес. Матеріал я підбираю (як і для основного процесу навчання з журналу «Початкова школа», «Викладання в початкових класах з усіх предметів», спеціальної методичної літератури, якої зараз в достатньому асортименті. Діти виготовляють задачники з батьками. Спільна робота учнів і батьків, які глибше вникають в життя школи, долучаються до її інтересам і проблемам. Обговорюючи позакласні заходи, вони з радістю відзначають, що їхні діти стали краще вчитися, придбали впевненість в собі. Хлопці, бачачи інтерес батьків до їх в позаурочний занять, отримують задоволення від того що життя сім'ї тісно пов'язана з життям школи. При цьому підвищується педагогічна культура батьків, зміцнюється їх авторитет в сім'ї. Все це, природно, допомагає зробити більш ефективною навчально - виховну роботу вчителя.Висновок.

Аналізуючи досвід використання ІКТ на різних уроках у початковій школі, можна з упевненістю сказати, що використання інформаційно-комунікативних технологій дозволяє:

 • забезпечити позитивну мотивацію навчання

 • проводити уроки на високому естетичному і емоційному рівні (музика, анімація);

 • забезпечити високу ступінь диференціації навчання (майже індивідуалізацію)

 • підвищити обсяг виконуваної на уроці роботи в 1,5 - 2 рази

 • удосконалити контроль знань

 • раціонально організувати навчальний процес, підвищити ефективність уроку


Основною метою застосування ІКТ є: розвиток мислення, формування прийомів розумової діяльності


Використання ІКТ в моїй педагогічній діяльності:

 • підвищує якість знань

 • просуває дитини в загальному розвитку

 • допомагає подолати труднощі

 • вносить радість в життя дитини

 • створює сприятливі умови для кращого взаєморозуміння вчителя і учнів і їх співпраці в навчальному процесі


Інформаційно - комунікаційні технології розширюють можливості вчителя для введення учнів в захоплюючий світ, де їм належить самостійно добувати, аналізувати, представляти і передавати іншим інформацію; ці технології значно підвищують дидактичні і особистісно-орієнтовані параметри навчального процесу.

У навчанні треба активно працювати над розвитком всіх учнів, як сильних по успішності, так і слабких. Виховувати вдумливого, творчо мислячого, зацікавленого у своїй праці людини це одна з основних задач, що стоять перед школою. Розвиток творчих здібностей а так само логічного мислення створює внутрішні умови для свідомого, повноцінного засвоєння знань і умінь, виховання розумових, моральних та інших якостей, підготовки до творчої діяльності, до активної участі в створенні матеріальних і духовних цінностей.


Використана література:

1.Журнали «Початкова школа» 2009-2013г.
2.Тіхомірова Л.Ф., Басов А.В. «Розвиток логічного мислення дітей», 1997р.
3.Тіхомірова Л.Ф. «Розвиток інтелектуальних здібностей школяра», 1997р.
4. Видавництво «Академія», «Розвиток творчого мислення дітей».
5. Видавництво «Академія», «І навчання, і гра; математика »
6. Учительський журнал. Інформаційно-методичний бюлетень обласного інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти при Управлінні освіти Акмолинської області. 2011р.
7.Смірнов С.А., навчальний посібник: «Педагогічні теорії, системи, технології», 2000р.
8.Істоміна Н.Б., навчальний посібник, «Методика навчання математики в початковій школі», 2000 р. 9.Енціклопедія інтелекту. 399 завдань для розвитку дитини. Москва. Олма-Пресс. 2000р. 10. Журнали. Викладання в початкових класах з усіх предметів. 2011-2014г.33
Скачати 127.46 Kb.

Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаНауково-методична розробка на тему: "Розвиток творчих здібностей та логічного мислення молодших школярів із застосуванням ІКТ"

Скачати 127.46 Kb.