• Властивості білків
 • Методична розробка по біології на тему
  Скачати 62.55 Kb.
  Дата конвертації01.05.2017
  Розмір62.55 Kb.

  Дана методична розробка створена з метою забезпечення самостійної роботи студентів на занятті з дисципліни «Біологія», за темою «Білки». За допомогою неї ви зможете узагальнити і закріпити матеріал шкільного курсу загальної біології та набути нових знань по темі білки, амінокислоти.

  На даному занятті ви будите продовжувати формувати такі загальні компетенції:

  1.Організовать власну діяльність, вибирати типові методи і способи виконання завдань, оцінювати їх виконання і якість.

  2. Приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність.

  3.Работать в колективі і команді, ефективно спілкуючись з викладачем, однокурсниками.

  4.Брать на себе відповідальність за роботу членів команди, за результат виконання завдань.

  5.Іспользовать інформаційно-комунікативні технології в професійній діяльності.

  Завдання заняття:

  1.Образовательние:

  • Узагальнити та закріпити отримані знання учнів про хімічну організацію клітини, будову і функції білків і пептидів, ролі водневих зв'язків в освіті білків.

  • Продовжити формування вміння проводити досвід і робити відповідні висновки з залученням знань, отриманих раніше.

  • Поглибити і розширити уявлення учнів про функції білків, їх біологічної значущості для живих організмів.

  • Закріпити навички виконання різнорівневих завдань з біології.

  2. Розвиваючі:

  • Продовжити розвиток творчих здібностей учнів за допомогою самостійної роботи по перенесенню раніше засвоєних знань і умінь в нову ситуацію.

  • Розвивати уміння працювати зі схемами, малюнками, таблицями, текстом підручника.

  • Розвивати уміння порівнювати, узагальнювати, аналізувати, робити висновки (на прикладі будови білків і функцій білків)

  • Розвивати уміння працювати з додатковою літературою і інтернет-ресурсами з пошуку необхідної інформації.

  • Розвивати уміння роботи з хімічними речовинами.

  3.Воспітательние:

  • Розвивати внутрішню розумову активність і самостійність

  • Розвивати комунікативні здібності студентів на занятті при роботі в парах, самоконтролі.

  • Виховувати культуру розумової праці

  • Патріотичне виховання на прикладі досягнень Россіійской вчених-біологів в генної інженерії

  Інтегруюча мета заняття:

  Отримати чітке уявлення про білки, їх будову та його роботи.


  Оснащення.

  1.компьютерная презентація

  2. тестові завдання для учнів

  3. дидактичний матеріал з керівництвом по засвоєнню матеріалу.

  4.табліца «Структура білка»

  5.Рабочая зошит на друкованій основі

  (В.В.Пасечнік «Загальна біологія» 10-11 гр. Изд. Дрофа 2012р.

  6. Хімічні препарати і обладнання для проведення дослідів:

  • Яєчний білок

  • Концентрована азотна кислота

  • сульфат міді

  • Гідроксид натрію

  • пробірки

  • штатив

  • спиртівка

  • скляна паличка

  • піпетка


  Хід заняття:


  1. Вступне слово викладача, цілі заняття, форми роботи на занятті -5 хв.

  2. Вступний контроль знань-виконання самостійної роботи - картка №1-5мін

  3. Бесіда викладача за будовою амінокислот-10 хв.

  4. Виконання самостійної роботи-карточка№2-10мін

  5. Вивчення властивостей амінокислот. Демонстрація дослідів - 5 хв.

  6. Повідомлення учня з біологічної класифікації амінокислот - 5 хв.

  7. Вивчення рівнів організації білкової молекули і властивостей білків. Демонстрація дослідів. -10 хв.

  8. Вивчення функцій білків в клітині-10 хв.

  9. Повідомлення учнів: хвороби, зумовлені порушенням синтезу функціонування білків; -10 хв

  10. Складання сінквейка - 5 хв

  11. Вихідний контроль знань-сам.работа картка №3- 10 хв.

  12. Підведення підсумків заняття, рафлексія, домашнє заданіе.- 5 хв.  Додаток 1


  Оціночний лист студента _________________________________

  (прізвище ім'я)


  Назва роботи

  Кількість балів

  картка №1


  Карточка№2


  Карточка№3


  усна відповідь


  Повідомлення (2балла)


  Демонстрація досвіду (2балла)


  Разом


  оцінка


  Ваша оцінка за заняття

  Якщо ви набрали більше 20 балів «5»

  Від 17 до 20 балів «4»

  Від 13 до 16 балів «3»

  Менш 12 балів - «2»

  Додаток 2

  ключ відповіді

  До картки №1


  питання

  відповідь

  бали

  1

  б

  1

  2

  2

  1

  3

  б

  1

  4

  в

  1

  5

  б

  1

  6

  А

  1

  7

  б, в

  2-все вірно

  1-одна помилка

  8

  а, б

  2-все вірно

  1-одна помилка


  ключ відповіді

  До картки №2


  питання

  відповідь

  бали

  1


  а) амфотерними

  1 NH 2 і 1 COOH групи

  1

  б) основними

  2 NH 2 і 1 COOH

  групи

  1

  в) кислотними

  1 NH 2 і 2 COOH

  групи

  1

  2

  а) подібність у будові всіх амінокіслот- мають аміногрупу і карбоксильну групу

  1

  б) унікальність властивостей визначається радикалом

  1
  ключ відповіді

  До картки №3

  I варіант

  питання

  відповідь

  бали

  А 1

  б

  1

  А 2

  в

  1

  А 3

  г

  1

  А 4

  а

  1

  А 5

  г

  1

  В 1

  А - а, б, г, д

  Б - з, і, до, м

  1 (якщо все вірно)

  1 (якщо все вірно)

  ключ відповіді

  До картки №3

  II варіант

  питання

  відповідь

  бали

  А 1

  б

  1

  А 2

  б

  1

  А 3

  б

  1

  А 4

  а

  1

  А 5

  в

  1

  В 1

  А де

  Б - ж, з, до, м

  1 (якщо все вірно)

  1 (якщо все вірно)  навчального елемента

  Навчальний матеріал із зазначенням завдань

  Керівництво по засвоєнню матеріалу

  1

  Вступне слово викладача:

  білки є важливими хімічними сполуками, що входять до складу всіх живих клітин і живих організмів.

  З функціонуванням білків пов'язано формування ознак, характерних для всіх клітин і всього організму. Порушення будови і функціонування білків може привести до захворювань людини.

  Знаючи механізми активації генів, транскрипції, трансляції, можна регулювати синтез білків за допомогою фармакологічних препаратів. У свою чергу, регулюючи синтез білків і їх активність, можна управляти процесом розвитку нормальних і патологічних ознак. Мета нашого заняття - узагальнити, повторити, розширити знання з теми: "Білки», працювати на занятті будемо використовуючи роздатковий матеріал, по ходу заняття заповнюємо оціночний лист.

  Учні уважно слухають викладача, виділяють мета заняття.  Учні записують прізвище, ім'я в оціночному листі

  2  Вступний контроль знань проводиться з метою визначити вихідний рівень знань за темами: «Хімічна організація клітини», «Білки»

  картка №1

  Вкажіть правильність варіантів відповідей

  1. Мономером білка є:

  а) глюкоза в) жирна кислота

  б) амінокислота г) нуклеотид

  2. До білків відноситься:

  а) крохмаль в) глюкоза

  б) глікоген г) гемоглобін

  3. Функція, виконувана білками

  а) зберігання генетичної інформації

  б) каталітична

  в) забезпечення терморегуляції

  г) резервна

  4. Синтез білка відбувається

  а) в полісом ядра в) в цитоплазмі

  б) в мітохондріях г) в хлоропластах

  5. структура білка, що містить інформацію про синтез одного білка

  а) молекула ДНК в) нуклеотид

  б) ген г) триплет

  6. Складова частина білка

  а) аланін в) фосфорна кислота

  б) гліцерин г) рибоза

  7. Вкажіть вірні судження: *

  а) всі білки - ферменти

  б) всі ферменти - білки

  в) ферменти - біокаталізатори

  г) ферменти - біоінгібітори

  8. Вкажіть вірні судження: *

  а) колаген виконує структурну функцію

  б) актин виконує рухову функцію

  в) гемоглобін виконує захисну функцію

  г) антитіла виконують будівельну функцію  Здійсніть самоперевірку по ключу

  Учні самостійно в зошиті пишуть відповіді. На виконання завдання-4 хвилини.

  * Тестові завдання оцінюються в 2 бали, при одному вірному відповіді - 1 бал

  Виставите в оцінний лист зароблені бали

  3

  Мета: вивчити будову амінокислот.

  У підручнику ви бачите поліпептиди (білки), які складаються з амінокислот.

  Дайте відповідь на питання:

  1) Від чого залежить структура і фізико-хімічні властивості білків?

  2) Які функціональні групи входять до складу амінокислот?

  3) Якими властивостями володіють аміно-кислоти, якщо містять одночасно і аміногрупу, за властивостями аналогічну аміаку (основні властивості) і карбоксильну групу (кислотні властивості)?

  4) Якими властивостями володіє амінокислота з двома аміногрупами і однієї карбоксильної групою?

  При фронтальному опитуванні зараховується відповідь учня; 1 бал за усну відповідь ставите в оцінний лист

  4

  Дайте відповідь на питання

  картка №2

  1. Розгляньте загальну форму і будову деяких амінокислот

  Рис.1 рис.2 рис.3

  Дайте відповідь на питання:

  а) Якими властивостями володіє амінокислота на рис.1? Відповідь поясніть.

  б) Якими властивостями володіє амінокислота на рис.2? Відповідь поясніть.

  в) Якими властивостями володіє амінокислота на рис.3? відповідь поясніть.

  2. Дайте відповідь на питання:

  а) у чому схожість в будові цих амінокислот:

  б) якою групою визначається унікальність властивостей кожної амінокислоти? Здійсніть самоперевірку по ключу.

  Виставте в оцінний лист отримані бали

  5

  викладач:

  Унікальність властивостей амінокислот визначається радикалом, які можуть бути ациклическими, циклічними, (як у вас показано на ріс.1і2 і рис.3 в картці №2)

  Щоб довести наявність в молекулі білка циклічної амінокислоти, тобто зміст бензольного кільця, треба провести ксантопротеиновой реакцію (грец. xantos - жовтий). Для цього до 5 крапель 1% розчину яєчного білка додаємо 3 краплі конц.азотной кислоти і нагріваємо. З'явиться жовтий осад, що доводить наявність ароматичного радикала.

  Які правила техніки безпеки необхідно дотримуватися в даному досвіді?

  Продемонструйте досвід.  Запишіть висновок у зошит.  учень відповідає  Учень демонструє досвід.

  Учні записують досвід в зошит

  6

  Повідомлення учнів про біологічну класифікації амінокислот і нетипових амінокислотах.

  викладач:

  Амінокислоти легко розчиняються у воді і полярних розчинниках (етанол)

  - Як називаються такі речовини?

  Учні слухають повідомлення і записують в зошит класифікацію амінокислот.  Відповідь учня.

  7

  викладач:

  Розглянемо рівні організації білкової молекули:

  Первічная- сувора послідовність амінокислот, з'єднаних пептидним зв'язком.

  Ця послідовність записана в ділянці молекули ДНК (у генах) - це і є спадкова інформація.

  Довести наявність пептидного зв'язку можна за допомогою биуретовой реакції. Метод заснований на здатності пептидного зв'язку в лужному середовищі утворювати з сульфатом міді пофарбовані комплексні сполуки:

  У пробірку вносимо 5 крапель 1% розчину яєчного білка (спочатку профільтрували через марлю і розвели з дистильованою водою 1:10), три краплі 10% розчину гідроксиду натрію і 1 краплю сульфату міді, перемішуємо.

  Розчин + NaOH + CuSO 4 → комплексне з'єднання (фіолетове забарвлення)

  - Які правила техніки безпеки необхідно дотримуватися в даному експерименті?

  Демонстрація учням досвіду.

  викладач:

  Вторинна структура білка поліпептидний ланцюг, закручена в спіраль, витки якої утримуються водневими зв'язками (ці зв'язки слабкіше ковалентних зв'язків, але їх дуже багато в білкової молекулі).

  Третинна структура-це спіраль, укладена в Глобу (кульку)

  Хімічні зв'язку:

  а) гідрофобние- неполярні радикали збираються в групи, відтиснуті молекулами води;

  б) іонние- зв'язку між полярними радикалами;

  в) дісульфідние- між радикалами, що містять сірку (цистеїн), зв'язку міцні, ковалентні;

  г) Ван-дер-ваальсово сили-взаємодія електрично нейтральних молекул або атомів.

  До третинних білкам відносяться:

  а) фібрилярні білки - витягнуті у вигляді волокна (фібрин білок натурального шовку)

  б) мембранні білки розташовані в мембрані (рецептори гормонів; натрієві і келію канали)

  в) глобулярние- розчинні у воді

  г) гіаровідние (міозін- м'язовий білок)

  четвертичная структура (мають 5% білка) - агрегат, що складається з декількох поліпептидних ланцюгів, пов'язаних між собою нековалентними зв'язками (гемоглобін).

  Властивості білків:

  1) амфотерность;

  2) гидрофобность і гідрофільність;

  3) здатні до самосборке;

  4) білків характерна стабільність;

  5) білків характерна специфічність;

  6) білків характерна рекатурація- відновлення просторової структури і біологічної активності, якщо не порушена первинна структура білка.

  7) білків характерна денатурація- руйнування структури білка під дією фізичних і хімічних факторів навколишнього середовища.

  Щоб довести це властивість, проведемо експеримент:

  Курячий білок розчиняємо в 150 мл води, наливаємо в пробірку 5 мл розчину і нагріваємо до кипіння.

  - Які небезпеки при виконанні даного досвіду?

  Демонстрація учням досвіду.  - Можна з вареного курячого білка отримати назад сирий білок? Чому?

  Учні дивляться презентацію і роблять записи в зошиті.  відповідь учня  Демонстрація досвіду.

  Учні записують досвід і висновок в зошит.  Відповідь учня.

  Учень демонструє досвід, робить висновок.

  Відповідь учня.

  8

  викладач:

  Давайте згадаємо функції білків в клітині; запишіть таблицю в зошит.

  функція білків

  Назва білків

  приклади

  1.Структурная

  (будівельна)

  кератин

  Білок волосся,

  Пір'я птахів,

  Пазурів звірів, нігтів людини

  2. Ферментативна

  амілаза

  Пепсин, трипсин  ліпаза

  каталаза

  фермент в слині, розщеплює крохмаль,

  розщеплюють ферменти білки,

  фермент підшлункової залози, який розщеплює жири,

  фермент розкладання пероксиду водню

  3. Рухова

  Актин, міозин

  тубулін  Флагмін

  білки м'язів

  микротрубочки клітин

  Джгутики, війки у бактерій, найпростіших

  4.Транспортная

  гемоглобін

  Транспортні білки мембран  ферритин

  Перенесення кисню і вуглекислого газу в крові

  Іонні канали для переміщення Na +, K +

  транспорт іонів заліза

  5. Регуляторна

  інсулін

  Гормон підшлункової залози забезпечує регуляцію глюкози в крові

  6.Защітная

  антитіла

  Виробляються в крові у відповідь на впровадження чужорідних антиген (бактерій, вірусів),

  Беруть участь в згортання крові природний антибіотик, міститься в слині, в сльозах

  7. Енергетична

  Запас білка в насінні бобових рослин

  1 грам білка при окисленні дає 17,6 кДж енергії.

  - Чому в насінні бобових рослин міститься багато білків?

  Студенти роблять записи в зошиті

  відповідь учня

  9.

  викладач:

  Білки функціонують при строго певних умовах, в строго визначеному діапазоні температури, кислотності середовища, концентрації іонів, тому при змінах в клітці білки-ферменти працювати не будуть, що може привести до розвитку захворювання.

  Повідомлення учнів:

  1) хвороби, зумовлені порушенням синтезу функціонування білків;

  2) протеоміка - наука про білках;

  3) генна інженерія білків.

  Білок використовується в медицині при отруєнні солями важких металів. Це можна довести експериментом:

  Наливаємо 2 краплі розчину білка і повільно при струшуванні додаємо насичений розчин мідного купороса- в пробірці утворилося труднорастворимой солеобразний з'єднання.

  Учень демонструє досвід і озвучує висновок: білок застосовується як протиотруту при отруєнні солями важких металів.  повідомлення учнів

  Учень демонструє досвід

  Учень записує висновок у зошит  10

  Складання сінквейна.

  Сінквейн це особлива короткий запис основної обговорюваної проблеми з урахуванням ряду вимог.

  Правила складання сінквейна:

  У сінквейна 5 рядків:

  1-поняття (одне слово)

  2-прикметники (два слова)

  3-дієслова (три слова)

  4-пропозиція (з чотирьох слів)

  5 іменник (одне слово)

  Прикметники та дієслова повинні розкривати поняття, а пропозиція - мати смисловий характер.  Приклади сінквейна:

  1. Дарвін

  2.Трудолюбівий, грунтовний

  3.Путешествовал, спостерігав, аналізував

  4.Раскрил рушійні сили еволюції

  5.Геній

  Учні складають сінквейн (робота парами)

  Оцінка-1 бал за усну відповідь

  11

  Вихідний контроль знань-самостійна робота по картці №3 за варіантами

  картка №3

  Рівень А- завдання з вибором одного варіанта відповіді

  Рівень А- завдання з вибором одного варіанта відповіді.

  1.Мономером білка є:

  а) жирна кислота

  б) амінокислота

  в) нуклеотид

  г) глюкоза

  1. Що собою являє третинна структура білка:

  а) спіраль;

  б) глоба;

  в) послідовність з'єднань амінокислот;

  г) агрегат, що складається з декількох глоб

  2. Що собою являє первинна структура білка:

  а) спіраль

  б) глоба

  в) послідовність з'єднань амінокислот;

  г) агрегат, що складається з декількох глоб

  2. Мономером білка є:

  а) глюкоза;

  б) амінокислота

  в) нуклеїнова кислота

  г) жирна кислота


  3. Чим обумовлені фізико-хімічні властивості білків:

  а) хімічною структурою амінокислот;

  б) порядковим розташуванням амінокислот;

  в) числом амінокислотних залишків;

  г) всі відповіді вірні

  3. Якими властивостями володіють білки:

  а) денатурація;

  б) амфотерность;

  в) ренатурації;

  г) всі відповіді вірні


  4. Гідроліз білків використовують:

  а) для отримання амінокислот;

  б) для отримання холодців;

  в) для зниження розчинності білків у воді;

  г) для якісного виявлення білків

  4.Все пептидні зв'язку в молекулі білка руйнуються:

  а) при гідролізі;

  б) під дією солей натрію;

  в) при слабкому нагріванні;

  г) при впливі разб. розчину етанолу

  5. Для проведення биуретовой реакції потрібно реагент:

  а) азотна кислота;

  б) сірчана кислота;

  в) ацетат свинцю;

  г) гідроксид міді

  5. ксантопротеиновой реакцію проводять для визначення амінокислот, що містять:

  а) сульфидную групу;

  б) гідроксильну групу

  в) бензальное ядро;

  г) альдегідну групу

  рівень В

  1. Знайдіть відповідності між білками і виконуваної ними функцією  білки  а) колаген

  б) мукопротеин

  в) гемоглобін

  г) еластин

  д) кератин

  е) катин

  ж) міозин

  з) каталаза

  і) трипсин

  к) амілаза

  л) антитіла

  м) пепсин

  функція білків

  А-будівельна

  Б-ферментативна  рівень В

  1. Знайдіть відповідності між білками і виконуваної ними функцією  білки  а) колаген

  б) мукопротеин

  в) гемоглобін

  г) інтерферон

  д) антитіла

  е) тромбін

  ж) тубумін

  з) флагелін

  і) амілаза

  к) актин

  л) пепсин

  м) міозин

  функція білків

  А-захисна Б-рухова

  Учні виконують роботу по картці №3  Завдання рівня «А» оцінюються в 1 бал  Завдання рівня «В» оцінюються в 2 бали

  Перевірте відповідь по ключу виставте бали в оцінний лист

  12

  Підведення підсумків, рефлексія, домашнє завдання.

  Преподаватель: подсчитайте в оценочном листе общее количество баллов, выставьте итоговую оценку за занятие.

  - если вы набрали более 21 балла – ваша оценка «5»

  - если вы набрали от 17 до 20 баллов-«4»

  - если вы набрали от 13 до 16 баллов-«3»

  - если вы набрали 12 и менее баллов-«2»

  -Поднимите руку, кто получил «5», «4», «3», «2»

  -Прочитайте еще раз цель нашего занятия.

  Достигли вы эту цель?

  Домашнее задание:

  Проработать материал учебника § 3,4

  В рабочей тетради выполнить задания на стр.23 №1,2,3

  Выполните в тетради задание уровня «С»

  Проанализируйте и докажите верность цитаты: «Ферменты- возбудители жизни и первый акт жизненной деятельности» И.П.Павлов

  По желанию подготовьте сообщение на тему «Геномика»

  Учащиеся выставляют оценку за занятие

  Оценочный лист сдают преподавателю

  Учащиеся записывают домашнее задание


  Скачати 62.55 Kb.