• МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
 • Унечського району Брянської області
 • Умови виникнення, становлення досвіду.
 • Наявність теоретичної бази досвіду
 • Провідна педагогічна ідея
 • Оптимальність і ефективність засобів
 • Наявність обгрунтованого числа додатків
 • Методична розробка на тему: Розвиток рухової активності учнів на уроках фізкультури
  Скачати 15.38 Kb.
  Дата конвертації04.05.2017
  Розмір15.38 Kb.


  МУНІЦИПАЛЬНЕ освітні установи

  СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА с. НАЙТОПОВІЧІ

  Унецький район Брянської області
  МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА  Сасово ВІКТОРА ВАСИЛЬОВИЧА


  ВЧИТЕЛІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ


  МОУ СЗШ с. НАЙТОПОВІЧІ

  Унечського району Брянської області
  Тема: «Розвиток рухової активності

  учнів на уроках фізкультури ».  Умови виникнення, становлення досвіду.

  Педагогічний досвід «Розвиток рухової активності учнів на уроках фізичної культури» реалізується мною в умовах МОУ СЗШ с. Найтоповічі Унечського району

  Аналіз соціального замовлення дає можливість виділити одну з головних завдань навчання школярів - створення фундаменту для всебічного фізичного розвитку, зміцнення здоров'я, формування різноманітних рухових умінь і навичок.


  Актуальність досвіду.


  В даний час в системі фізкультурної освіти виділяються три основних напрямки сучасного уроку з навчального предмета «Фізична культура» - оздоровче, тренувальне та освітній.

  Вважалося тренувальне напрямок уроку, головне завдання якого полягала в тому, щоб на уроках дати школярам побільше вправ, навантажити їх, домогтися високої моторної щільності. Уроків оздоровчої та освітньої спрямованості практично не приділялося належної уваги. Такий стан в основному збереглося і понині, хоча в програмних документах з фізичної культури ці напрямки продекларовані. У зв'язку з введенням додаткового третього уроку з фізичної культури відкривається більше перспектив у вчителів в плані збереження і зміцнення здоров'я учнів.

  Таким чином, урок повинен володіти освітньої спрямованістю. Мета даних уроків - щоб дитина придбала такі спеціальні знання, які він зуміє перенести в повсякденне життя і з користю застосувати в інших видах діяльності. Сучасний освітній урок з навчального предмета «Фізична культура» повинен бути комплексним, міжпредметних, в своїй основі об'єднуючим в собі знання з біології, математики, історії, фізики та інших дисциплін. Саме такий урок дозволить учням більш повно осмислити необхідність фізкультурного освіти і буде орієнтований на вирішення наступних завдань:

  1. У початковій школі - формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини; розвиток психічних процесів, креативності, самостійності, свідомості, толерантності; навчання елементарним способам самоконтролю за фізичним розвитком і фізичною підготовленістю.

  2. В основній школі - поглиблення основ знань про фізичну культуру, роль фізкультурної діяльності в житті людини; виховання позитивних індивідуальних психічних рис і особливостей в спілкуванні і колективному взаємодії, толерантності; створення уявлень про індивідуальні психосоматичних і психосоціальних особливості, адаптаційних властивості організму і способах їх вдосконалення з метою зміцнення здоров'я; розвиток навичок самоконтролю, відповідальності за своє здоров'я; вивчення культурно - історичних основ фізичної культури.

  3.В Середній школі -10-11 класах вирішуються всі основні завдання, які стоять перед фізичною культурою -Сприяння всебічному розвитку особистості на основі оволодіння кожним учнем особистої фізичною підготовкою. У старшому шкільному віці триває подальше збагачення рухового досвіду, підвищення координаційної базису шляхом освоєння нових, ще більш складних рухових дій і виробляється вміння застосовувати їх в різних по складності умовах.

  Поглиблюється розпочата на попередніх щаблях робота по закріпленню у юнаків і дівчат потреби до регулярних занять фізичними вправами і обраним видом спорту, формуванню у них адекватної самооцінки. При цьому робиться акцент на виховання таких моральних і вольових якостей особистості, як самосвідомість, світогляд, колективізм, цілеспрямованість, витримка, самовладання, а також на розвиток психічних процесів і навчання основам саморегуляції.

  Система освітніх уроків дає ряд позитивних результатів, в значній мірі підвищуючи роль предмета «Фізична культура» в освітньому процесі, розвиваючи психічні процеси (мислення, пам'ять, увагу, навички самоконтролю і т.д.), надаючи виховний вплив при формуванні здорового способу життя у школярів.

  концептуальність


  За допомогою фізичного виховання необхідно, по-перше, компенсувати недолік рухової активності, що виникає в умовах сучасного життя; по-друге, удосконалювати функціональні можливості організму, підвищуючи його працездатність і опірність несприятливих впливів. Розрізняють декілька видів активності, які проявляються учнями під час занять. Пізнавальна активність пов'язана з проявом учнями уваги, сприйняттям ними навчального матеріалу, з осмислення інформації, з її запам'ятовуванням і відтворенням. Рухова пов'язана з безпосереднім виконанням фізичних вправ. Обидва види активності припускають психічну активність, від якої потерпають в моторної активності. Керуючи цією активністю учнів на уроці, викладач стимулює організовану активність, скорочуючи до мінімуму неорганізовану. Організована рухова активність учнів визначає моторну щільність уроку фізкультури.

  Знання змісту принципів навчання дозволяє вчителю будувати викладання відповідно до вимог, що відбивають закономірності процесу навчання фізичним вправам: по-перше, направляти учнів на свідоме й активне ставлення до навчального матеріалу; по-друге, об'єктивно оцінювати результативність навчання; по-третє, здійснювати викладання відповідно до особливостей учнів; по-четверте, конструювати педагогічний процес таким чином, щоб він відрізнявся повторністю, системністю, послідовністю і поступовістю.

  Реалізуючи принцип активності, необхідно дотримуватися ряду правил:

  1. Критерії вимоги повинні враховувати характер мотивів, якими керується учень. Якщо у дитини домінують мотиви, що заважають виконанню навчальних завдань (наприклад, «просто побігати»), то слід використовувати ці мотиви таким чином, щоб вони стали співдружними мотиву вищого рівня (наприклад, навчитися виконувати нову дію). Для цього використовуються ігровий і змагальний методи, оцінювання вчителем виконання учнем завдання, оцінювання учнем виконання завдання товаришем; самооцінювання тощо.

  2. Активність учня має пряму залежність від доступності пропонованих до нього вимог (див. «Принцип доступності»).

  3. Стимулювання активності може бути досягнуто через усвідомлення учнем спадкоємного зв'язку між досліджуваними руховими діями: Не освоївши дану дію, важко буде вивчити подальше (див. «Принцип послідовності»).

  4. До підвищення і підтримання належної активності слід йти від розвитку у дитини інтенсивного і стійкого уваги. Для цього вдаються до активних методів навчання, що стимулює свідомість учня, що виключає механічне заучування.

  5. Сприяти прояву активності не тільки в придбанні знань і навичок, а й у формуванні вмінь використовувати їх в різних умовах, орієнтуватися в складних ситуаціях рухової діяльності і т. П.

  6. Навчально-виховний процес слід організовувати таким чином, щоб активність кожного учня спрямовувалася на колективну діяльність.

  7. Активність учня не повинна протиставлятися керівної ролі вчителя. Тому все педагогічні впливи на учня необхідно здійснювати так, щоб учень свою активність розцінював як прояв особистого бажання, а не як підпорядкування волі вчителя.  Наявність теоретичної бази досвіду

  Теоретичне обґрунтування представленого досвіду можна знайти в працях А.С. Макаренко. У посібнику відомого педагога міститься теоретична і практична інформація про сучасний стан педагогіки здоров'я заощадження на уроках фізичної культури, наводиться конкретна програма здорового способу. Також в основі запропонованого досвіду використовую роботу Н.К.Смірнова, основний зміст поняття «здоров'я сберегающая освітня технологія». В основі досвіду лежить комплексна програма фізичного виховання 1-11 клас авторів доктора педагогічних наук В.І. Лях, і кандидат педагогічних наук А.А. Зданевич.


  Провідна педагогічна ідея  Провідною педагогічної ідеєю моєї роботи можна назвати ідею

  особистісно-орієнтованого підходу з метою максимально виявити і розвинути індивідуальні творчі та фізичні здібності учнів. Допомогти особистості пізнати себе, самовизначитися і само реалізуватися в області фізичної культури і спорту. А також використовувати активні форми навчання (ігри, теоретичні відомості про техніку і тактику, особистий приклад і т.д.) для творчого мислення, для виховання загальнолюдських цінностей. Все це відбувається в діалозі «учитель - учень» на основі принципів співробітництва, взаємної поваги і довіри, а також вчення без примусу.  Оптимальність і ефективність засобів

  Найважливішим етапом мого дослідження послужило цілепокладання кожного практичного заняття з учнями, кожного уроку. А як організувати діяльність учнів на уроці відповідно до означеними цілями і завданнями? Які педагогічні прийоми і методи слід відібрати до кожного навчального заняття, щоб освітній процес вийшов оптимальним?

  Готуючись до уроку, перш за все я формулюю його навчально-виховну мету, враховую при цьому успіхи і прогалини в знаннях учнів, рівень їх розумового та фізичного розвитку, пізнавальні інтереси, ступінь активності в засвоєнні матеріалу, ставлення до предмету, наявність вольових якостей характеру, необхідних у навчальній роботі, темпи процесу розвитку.Я вважаю, що саме цим забезпечується єдність і взаємозв'язок освітніх, виховних і розвиваючих завдань.

  Завдання підбираю з урахуванням особистих, вікових та соціальних потреб, використовую різноманітні види і форми спільної діяльності учнів, вчителі.  результативність досвіду


  Застосування даного досвіду дозволяє розвивати фізичні якості учнів, удосконалювати їх вміння і навички. Підготовка і проведення таких уроків допомогли мені створити в спілкуванні з дітьми атмосферу співробітництва. Діти з захопленням включаються в роботу на уроці, що допомагає розкривати їх великий потенціал. Завдяки цьому, діти школи із задоволенням беруть участь в різних змаганнях і займають призові місця в регіональних і муніципальних змаганнях, а також на олімпіадах з фізичної культури.

  Наявність обгрунтованого числа додатків

  На деяких уроках, з метою більш якісно оволодіти певними вміннями і навичками, я використовую різний наочний матеріал. Це можуть бути навчальні фільми (Історія розвитку Олімпійського руху в світі, Росії, навчання ігровим прийомам у волейболі і т.д.). Різні наочні посібники (плакати, власний приклад) з вивчення будь-якого елементу в гімнастиці і т.п. Іноді я використовую на своїх уроках електронні презентації. Електронна презентація містить великий теоретичний матеріал для вивчення фізичної культури. Але не менш важливий і той стимул, який несе в собі процес підготовки електронної презентації до поглибленого вивчення предмета. Крім того, поняття і абстрактні положення до свідомості учнів доходять легше, коли вони підкріплюються конкретними фактами, прикладами і образами; і тому для розкриття їх необхідно використовувати різні види наочності: схеми, діаграми, малюнки, фотографії, анімації, фрагментами фільмів, що стосуються фізичної культури і спорту.

  Теми уроків шикуються відповідно до основними розділами програми з основ знань предмета фізична культура. Доповіді та реферати, які здають учні, як правило, не звучать на уроці через відсутність часу. Презентації же можна або включити в урок (в пояснення вчителя), представити у вигляді візуального ряду при перевірці домашнього завдання, що займають мало часу і навіть з досвіду можна сказати, що учні із задоволенням на перерві переглянуть нові презентації. Знаючи, що робота учнів буде затребувана, вони більш серйозно ставляться до такого домашнього завдання.  Скачати 15.38 Kb.

  Головна сторінка
  Контакти

      Головна сторінка  Методична розробка на тему: Розвиток рухової активності учнів на уроках фізкультури

  Скачати 15.38 Kb.