Інноваційні методи роботи старшого вихователя з педагогами ДОУ
Скачати 21.42 Kb.
Дата конвертації01.10.2017
Розмір21.42 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Саяна іргіт
Інноваційні методи роботи старшого вихователя з педагогами ДОУ

«Давай настанови тільки тому, хто шукає знань. Роби допомогу тільки тому, хто не вміє виразно висловлювати свої заповітні думи. Навчай тільки того, хто здатний, дізнавшись про один кут квадрата, уявити собі інші три »

Конфуцій

Концепція модернізації російської освіти ставить завдання досягнення нового, сучасного якості дошкільної освіти, пов'язаного зі створенням умов для розвитку особистості дитини, здатної реалізувати себе як частину соціуму. У зв'язку з цим, передбачається новий зміст професійно - педагогічної діяльності педагогів ДНЗ, їх готовність освоювати і впроваджувати інновації, які затребувані нової освітньої ситуацією.

Провідну роль в забезпеченні ефективності виховно -освітній процесу грає педагог, його професіоналізм.

Підвищення рівня майстерності педагогів - пріоритетний напрямок діяльності методичної роботи, яка займає особливе місце в системі управління дошкільним закладом та представляє важлива ланка в цілісній системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, так як, перш за все, сприяє активізації особистості педагога, розвитку його творчої особистості.

Постійний зв'язок змісту методичної роботи з результатами роботи педагогів забезпечує безперервний процес вдосконалення професійної майстерності кожного вихователя. У той же час методична робота носить випереджаючий характер і відповідає за розвиток і вдосконалення всієї роботи з дітьми, в відповідно до нових досягнень у педагогічній та психологічній науці. Тому неможливо погодитися з розумінням методичної роботи, як тільки служби коригування помилок в діяльності вихователя, хоча в ході її доводиться вирішувати і ці проблеми. Головним є надання реальної, дієвої та своєчасної допомоги педагогам. Однак проблема підвищення професійної майстерності кожного педагога дошкільного закладу як і раніше залишається однією з найскладніших. Ні для кого не секрет, що іноді на організацію заходів витрачається багато сил, а віддача незначна мала. Чим же пояснити все це? Думаючи, розмірковуючи з цього приводу, прийшла до висновку, що традиційні форми методичної роботи, в яких головне місце відводилося доповідям, виступів втратили своє значення через низьку їх ефективності і недостатньою зворотного зв'язку. Сьогодні треба використовувати нові, активні форми роботи, які здатні залучення педагогів в діяльність і діалог, що передбачає вільний обмін думками.

Для забезпечення активної участі педагогів ДНЗ в інноваційній методичної роботи необхідно проектування продуктивних форм.

До комплексу необхідних педагогічних умов відносяться:

1. відбір та експертиза (оцінювання) інноваційного змісту дошкільної освіти;

2. проектування продуктивних форм методичної роботи, які активізують педагогів ДНЗ на підвищення професійної компетенції.

Інноваційна методична робота - частина професійно - управлінської, педагогічної діяльності, відмітними особливостями якої є:

3. забезпечення роботи освітнього закладу в режимі розвитку;

4. відбір змісту методичної роботи, що забезпечує особистісний розвиток дитини дошкільного віку, його саморозвиток;

5. забезпечення педагогів інформацією про інноваційні фактах і явищах і організація експертизи;

6. оснащення педагогів способами професійно - педагогічної діяльності, що створює ефективний вплив на особистісний розвиток дитини.

Методи і форми активізації інноваційної діяльності педагогів.

В даний час існує проблема формування педагога інноваційного дошкільного закладу, який володіє компетентністю, креативністю, готовністю до використання і створення інновацій.

Робота по підвищенню професійної майстерності педагогів повинна виділятися в окремий напрям і дотримуватися таких основних вимог:

1. мати практико-орієнтований характер;

2. інтегрувати підвищення кваліфікації та впровадження результатів наукових досліджень та інноваційного педагогічного досвіду;

3. забезпечувати індивідуально-диференційований підхід, що враховує можливості педагогів і їх професійні інтереси;

4. сприяти активному освоєнню знань і закріплення професійних умінь;

5. оцінювати результативність підвищення кваліфікації та своєчасно вносити корективи в цей процес;

6. забезпечувати системний і комплексний підхід до підвищення професійної майстерності педагогів.

Вивчення діяльності та особистості вихователя - необхідна передумова підвищення якості та ефективності методичної роботи. Допомогти вихователю домогтися високих результатів у навчанні та вихованні дітей можна тільки за умови всебічного врахування не тільки завдань подальшого вдосконалення, а й реальних можливостей кожного вихователя.

Відбір форм і методів підвищення кваліфікації обумовлений психологічними особливостями пізнавальної діяльності дорослих. Тому навчальний процес будується з урахуванням наступних вимог:

1. реалізації варіативності освітніх запитів;

2. оволодіння способами самостійного пізнання і переходу в режим саморозвитку;

3. орієнтації на задоволення потреби в неформальному професійному спілкуванні;

4. орієнтації на самоаналіз власної діяльності і усвідомлення необхідності її удосконалення;

5. проблемного побудови змісту лекцій, семінарів, що вимагають від педагогів міждисциплінарного синтезу;

6. використання таких форм і методів навчальної роботи, які носять дослідницький характер і спрямовані на осмислення власного педагогічного досвіду і творчу його переробку.

З безлічі форм і методів, що рекомендуються в даний час для використання в роботі з педагогами, можна зупинитися на деяких з них:

1. Семінар - творчі заняття спрямовані на розвиток творчого мислення та створення інноваційних проектів.

2. Семінар - прес-конференції допомагають швидко знаходити інформацію з окремих проблем, глибоко осмислювати її, обговорювати окремі питання з колегами.

3. Ігрове моделювання. Ділові та рольові ігри мають на увазі моделювання реального процесу, під час яких приймають оптимальні професійні рішення на основі аналізу штучно створених педагогічних ситуацій. Ділова гра як метод навчання дозволяє «прожити» ту чи іншу практичну ситуацію.

Використовуються і такі форми і методи, як колективне рішення проблемних ситуацій, групова дискусія, чи мозкова атака; тренінги в малих групах з удосконалення професійних умінь; методи самоосвітньої роботи, науково-практичні конференції за підсумками інноваційної діяльності ДНЗ.

Новою формою, що дозволяє в комплексі вирішувати основні практичні і дослідницькі завдання, інтегрувати різні освітні форми навчання для педагогів в інноваційному закладі, є науково-методична рада. У роботу науково-методичної ради включена творча група педагогів, науковий керівник експериментального майданчика, завідуюча ДНЗ та старший вихователь.

До компетенції його діяльності входить створення колективу однодумців для розвитку установи, який розробляє стратегію, конструктивно методичні схеми реалізації загальної концепції, модель установи і його основні структури, методики вивчення культурно-освітніх і професійних потреб усіх учасників педагогічного процесу. Важливе місце у змісті роботи науково-методичної ради займає аналіз діяльності установи, результати використання нових педагогічних технологій, аналіз професійної діяльності членів колективу, розгляд прогностичних програм і проектів, аналіз та затвердження дидактичних, методичних матеріалів, узагальнення досвіду.

Важливим в роботі науково-методичної ради є і аналіз інноваційних методів і прийомів, і їх реалізації в соціо - культурному просторі, і вивчення їх впливу на ступінь розвитку дитини.

Таким чином, використання в процесі підвищення професійної майстерності педагогів ДНЗ зазначених та інших активних форм і методів навчання забезпечує практико-орієнтований характер навчального процесу, сприяє включенню в інноваційну діяльність, формування потреби в безперервному професійному вдосконаленні.

Підвищення майстерності педагогів, поповнення їх теоретичних і практичних знань здійснюється за допомогою різноманітних форм методичної роботи, а саме з використанням інтерактивних форм і методів. Цінність такого підходу в тому, що він забезпечує зворотний зв'язок, відвертий обмін думками, формує позитивні відносини між співробітниками. Стрижнем даних форм роботи з кадрами є колективні обговорення, міркування, аргументація висновків, змагання умів і талантів. Значення інтерактивних методів - досягнення таких найважливіших цілей, як:

1. Стимулювання інтересу і мотивації до самоосвіти;

2. Підвищення рівня активності і самостійності;

3. Розвиток навичок аналізу та рефлексії своєї діяльності;

4. Розвиток прагнення до співпраці, емпатії.

У чому переваги цієї роботи?

По-перше - значно підвищується мотивація професійної діяльності педагогів, їх соціальної та пізнавальної активності.

По-друге - реалізуються ті сторони людини, які в повсякденному, досить одноманітного життя, не знаходять застосування, розвитку.

По-третє, набувається досвід колективної діяльності, взаємної поваги, підтримки, співпраці, без якого неможливий працю в людському суспільстві.

Рівень методичної підготовки педагога, його здатність до професійного вдосконалення вивчалися методами тестування та анкетування. Що це дало?

Тестування показало: вихователі відчувають труднощі в оволодінні новими програмами, організації сюжетно-рольової гри, встановлення особистісно-орієнтованого взаємодії, часто не можуть вирішити виникаючі проблеми.

Анкетування дозволило визначити методичні проблеми, труднощі, які виникають у вихователів в процесі роботи.

Робота будувалася від простого, до складного, логічно обгрунтовано, інтерактивні форми відповідали змісту.

Основною спрямованістю інтерактивних форм є активізація педагогів, розвитку їх креативного мислення, нестандартний вихід з проблемної ситуації.

Перша ефективна інтерактивна форма, введена в роботу з педагогами ДОУ - тренінг (швидке реагування, швидке навчання). Так як сучасне життя з її численними труднощами як економічного, так і психологічного характеру вимагає від людини будь-якої професії напруження всіх його моральних і фізичних сил.

Педагоги виявилися в найбільш складній ситуації, так як їх працю навіть в стабільні часи відрізнявся високою емоційною завантаженістю і стрессонасищенностью. Негативно забарвлене психологічний стан педагога знижує ефективність процесу виховання і навчання дітей, підвищує конфліктність у взаєминах з колегами, адміністрацією, батьками.

Педагогічний ринг - орієнтує педагогів на вивчення новітніх досліджень в психології та педагогіці, методичній літературі, сприяє виявленню різних підходів до вирішення педагогічних проблем, удосконалює навички логічного мислення і аргументації своєї позиції, вчить лаконічності, чіткості, точності висловлювань, розвиває спритність, почуття гумору. Така форма передбачає критерії оцінки відповідей, виступів і дій учасників:

• загальна ерудиція;

• професійні знання, вміння, навички;

• вміння вийти зі скрутного становища, експромт.

Наприклад, педагогічний ринг: «Шляхи вдосконалення процесу навчання в школі».

Кожен творчо працює вихователь знає, як часто його відвідують чудові ідеї, раптові осяяння (еврика, які, будучи своєчасно незатребуваними, втрачаються, забуваються. Що б цього не сталося, є дискусія - це обговорення-суперечка, зіткнення різних точок зору, позицій, підходів . У педагогічному досвіді набули поширення згорнуті форми дискусій, до яких відносяться: круглий стіл техніка «акваріума». Його основне завдання виробити навички критичної оцінки різних підходів до вирішення конкретних питан сов в практиці роботи ДНЗ, вмінню аргументовано відстоювати свою точку зору, формувати культуру ведення дискусії. Теми для круглих столів можуть бути різними, але вони обов'язково повинні містити в своїй формулюванні альтернативні елементи. Наприклад, - «Проблеми взаємодії громадського і сімейного виховання на сучасному етапі »,« Дошкільний навчальний заклад - яким йому бути? »,« Сила особистості вихователя. У чому вона? »,« Десять заповідей творчої особистості. Ви з ними згодні? ».

Симпозіум - обговорення, в ході якого учасники виступають з повідомленнями, що представляють їх точки зору, після чого відповідають на питання аудиторії.

Дебати - обговорення, побудоване на основі заздалегідь обумовлених виступів представників двох протиборчих груп.

«Судове засідання» - обговорення, що імітує судовий розгляд (слухання справи).

КВН, Що? Де? Коли? Щасливий випадок. Успішно використовується для вироблення швидкої реакції на зміну педагогічної ситуації, вміння знайти оптимальний варіант вирішення завдання.

Педагогічні ситуації, експромт - метод активізації педагогічного пізнання в процесі повсякденного спілкування, взаємозв'язку з дітьми, батьками, колегами. Наприклад, дитина повідомляє педагогу, що мама і тато розійшлися, і у нього тепер буде новий тато. Який може бути реакція педагога.

Недоліком традиційних форм роботи (поряд з достоїнствами) є те, що не всі вихователі виступають в ролі активних учасників. Усунення цього недоліку сприяє ділова гра та інші інноваційні форми роботи з педагогічними кадрами.

Ділова гра може бути використана не тільки як залікове заняття по результатам теоретичного семінару актуальною для ДОУ проблеми, але і при розробці рішень нової проблеми. Наприклад: «Чи легко бути дошкільням?»

Банк ідей - це раціональний спосіб колективного вирішення проблем, які чинять спротив рішенню традиційними способами на даному етапі ДОУ. Наприклад: «Екологія гри: як повернути гру в життя дитячого саду»

Ефективною формою, на мій погляд, є проведення виставки -

ярмарки педагогічних ідей, аукціон. Грамотно підготовлена ​​і

проведена, вона стимулює педагогів до творчості і

самоосвіти. Тому основний результат виставки-ярмарки -

помітний професійно-особистісне зростання вихователів. завдяки

цієї форми роботи з педагогами створюються умови для публічного

уявлення кращих зразків їх професійної діяльності,

появи нових ідей, встановлення і розширення ділових і творчих

контактів з колегами.

Майстер клас. Його основна мета - знайомство з педагогічним досвідом, системою роботи, авторськими знахідками і всім тим, що допомогло педагогу досягти найкращих результатів. Майстер - клас можна проводити як всередині ДОУ, так і для педагогів ДНЗ кожуун, республіки.

Творчий годину «Золоті розсипи» - робота невеликими колективами, де розробляються методичні рекомендації, моделі аналізу літературного або музичного твору, план - схеми пошуку «скарбу», впроваджуються нові нетрадиційні техніки малювання.

Гуртки якості організовуються за ініціативою адміністрації, з урахуванням делегування повноважень. Ведучий метод - «мозкова атака» або «мозковий штурм». Обов'язковою умовою при організації гуртка є наявність педагога, здатного навчати колег без допомоги адміністрації.

Педагогічна «ательє» або педагогічна майстерня. Їх мета: педагог-майстер знайомить членів педагогічного колективу з основними ідеями своєї виховно -освітній системи і практичними рекомендаціями щодо її реалізації. Також йде виконання індивідуально-практичних завдань з прицілом на подальше використання в роботі з дітьми. Наприклад: «Розвиток творчого воображений дошкільника засобами художньої літератури, изодеятельности, експериментування».

«Коучинг-сесія» - інтерактивне спілкування, розвиваюче консультування, дискусія (питання - відповідь). Принцип «Зроби за мене» практично не діє, тут педагог не отримує порад і рекомендацій, а лише відповідає на питання, які йому задає консультант, і сам знаходить і шляхи для вирішення проблем. В даному процесі здійснюється індивідуальна підтримка педагогів, які ставлять перед собою завдання професійного та особистісного зростання, підвищення персональної ефективності. Наприклад: «Робота з атестуються педагогом».

Працюючи в колективі, важливо знати його психологічний клімат, емоційний стан педагогів, рівень професійного та особистісного розвитку. І мені прийшла ідея створити корпорацію, яка об'єднує педагогів спільністю інтересів - «Союз однодумців». Це корпорація добрих, товариських, розумних, душевних, організованих, щасливих. Приклади деяких заходів: супер - дівич-вечір, майстерня дизайнера, зоряний час, містичний Новий рік, вихід в театр, кіно, виїзд на природу.

Ще одна форма, якої можна використовувати перед відкритими заходами для вихователів кожуун, республіки, батьків - це настрій педагога на успішну роботу - «Квік - настройка»:

1. Якщо ви хочете подобатися людям - посміхайтеся! Посмішка, сонячний промінчик для засмучених, протиотрута створене природою від неприємностей.

2. Ви найкращі і красиві, нехай все манекенниці світу вам позаздрять.

3. Є люди подібно золотій монеті: чим довше працюють, тим

дорожче цінуються.

4. Немає кращого улюбленої подруги, ніж улюблена робота: не старіє, і

старіти не дає.

5. Труднощі загартовують на шляху до щастя.

висновок

Підвищення якості дошкільної освіти знаходиться в прямій залежності від кадрів. Важливо відзначити, що в сучасних умовах реформування освіти радикально змінюється статус педагога, його освітні функції, відповідно змінюються вимоги до його професійно-педагогічної компетентності, до рівня його професіоналізму. На даний момент ми відзначаємо, що сьогодні затребуваний педагог творчий, компетентний, здатний до розвитку умінь мобілізувати свій особистісний потенціал в сучасній системі виховання та розвитку дошкільника.

Педагог 21 століття - це:

1. Гармонійно розвинена, внутрішньо багата особистість, яка прагне до духовного, професійного, загальнокультурного і фізичної досконалості;

2. Той, хто вміє відбирати найбільш ефективні прийоми, засоби та технології навчання і виховання для реалізації поставлених завдань;

3. Здатний організувати рефлексивну діяльність;

4. Що володіє високим ступенем професійної компетентності, педагог повинен постійно вдосконалювати свої знання та вміння, займатися самоосвітою, мати багатогранністю інтересів.

Підводячи підсумки, можна сказати, що грамотно побудована система інтерактивних форм роботи з педагогічними кадрами, - призведе до підвищення рівня виховно-освітньої роботи ДОП та згуртує колектив педагогів.

Головне підібрати золотий ключик до кожного педагога.Скачати 21.42 Kb.