• 2.6 Аналіз фінансової стійкості підприємства
 • 3. Резерви зниження собівартості продукції та шляхи їх реалізації 3.1 Удосконалення
 • 3.2 Розрахунок зниження собівартості за рахунок технічного переозброєння друкарського цеху
 • Список використаних джерел
 • Додаток 1
 • Бухгалтерський баланс ВАТ «Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа »на
 • I. Необоротні активи
 • РАЗОМ по розділу I
 • РАЗОМ по розділу II
 • III. КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ
 • РАЗОМ по розділу III
 • РАЗОМ по розділу IV
 • Активи і зобовязання, що враховуються за балансом
 • I. ДОХОДИ І ВИТРАТИ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
 • II. ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ І ВИТРАТИ
 • 2. Аналіз динаміки і структури собівартості продукції в ВАТ «Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа »
 • 2.2 Аналіз загальної суми витрат на виробництво
 • 2.3 Аналіз витрат на карбованець товарної продукції
 • 2.4 Аналіз прямих матеріальних і трудових витрат
 • 2.5 Аналіз непрямих витрат
 • Таблиця п.2.3 Рух амортизаційних фондів відтворення осно
 • Собівартість продукції підприємства та шляхи її зниження (на прикладі ВАТ "Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа")
  Скачати 105.65 Kb.
  Дата конвертації09.08.2017
  Розмір105.65 Kb.
  Типдипломна робота

  нараховані податки і відрахування, що включаються в собівартість продукції, робіт, послуг

  436

  285

  -151

  відсотки за отриманими кредитами і позиками

  45

  84

  +39

  оплата нематеріальних послуг інших організацій

  301

  394

  +93

  інші витрати

  7

  8

  +1

  Виходячи з даних табл.2.7, можна простежити тенденцію до збільшення суми амортизації, що свідчить про оновлення основних засобів. Зменшення інших витрат відбулося в основному через зменшення податкових відрахувань з податків, що включаються в собівартість продукції, найбільше збільшення інших витрат (на 93 млн. Руб.) Відбулося за рахунок збільшення оплати нематеріальних послуг інших організацій.

  2.6 Аналіз фінансової стійкості підприємства

  Фінансова стійкість - це стан фінансових ресурсів організації, їх розподіл і використання, які забезпечують розвиток на підставі зростання прибутку і капіталу при одночасному збереженні платоспроможності і кредитоспроможності в умовах допустимого рівня ризику. Тобто, господарюючий суб'єкт здатний вільно маневрувати наявними ресурсами і при цьому забезпечувати безперебійний процес виробництва.

  Вивчення фінансової стійкості організації є одним з найбільш важливих етапів фінансово-економічного аналізу, так як її недолік може привести до неплатоспроможності організації, відсутності у неї коштів для розвитку виробництва. Надлишок фінансової стійкості так само буде заважати розвитку, обтяжуючи витрати зайвими запасами і резервами.

  Вищою формою фінансової стійкості є здатність організації розвиватися в умовах мінливої ​​внутрішнього і зовнішнього середовища. Для цього вона повинна володіти гнучкою структурою фінансових ресурсів і при необхідності мати можливість залучати позикові кошти. Основні показники, що характеризують фінансову стійкість, наведені в табл.2.9.

  Таблиця 2.9 Аналіз фінансової стійкості ВАТ «Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа »

  № п / п

  показник

  На початок 2007 р

  На кінець 2007 р

  зміна

  1

  Чистий оборотний капітал

  8 502

  7 567

  -935

  2

  коефіцієнт автономії

  0,878

  0,817

  -0,061

  3

  Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

  0,122

  0,183

  0,061

  4

  Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів організації

  0,139

  0,224

  0,085

  5

  Коефіцієнт стійкості економічного зростання

  0,002

  -0,014

  -0,015

  Чистий оборотний капітал - його збільшення свідчить про подальший розвиток діяльності підприємства. Являє собою різницю між поточними активами і поточними пасивами. Якщо поточні активи перевищують поточні пасиви, то мова йде про дефіцит оборотного капіталу.

  Коефіцієнт автономії показує частку власного капіталу в майні організації.

  Коефіцієнт концентрації позикового капіталу - відношення всього позикового капіталу до валюти балансу.

  Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів організації показує частку фінансових зобов'язань організації в величині її власного капіталу, тобто, скільки позикових коштів припадає на 1 руб. власних (яка частина майна фінансується кредиторами).

  Коефіцієнт стійкості економічного зростання показує, якими темпами збільшується власний капітал за рахунок фінансово-господарської діяльності.

  Дані в табл.2.9 показують, що відбуваються негативні зміни у фінансовій стійкості підприємства, показники погіршуються і необхідний більш ретельний аналіз для виявлення причин цих змін.

  Здатність підприємства вчасно і без затримки платити по своїх короткострокових зобов'язаннях називається ліквідністю (здатність до перетворення статей активу балансу в грошові кошти для оплати зобов'язань за пасивами). Інакше кажучи, підприємство вважається ліквідним, якщо воно в стані виконати свої короткострокові зобов'язання, реалізуючи поточні активи.

  Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує загальну забезпеченість організації власними оборотними коштами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань організації. Іншими словами, він показує, скільки рублів оборотних коштів припадає на 1 рубль поточної заборгованості.

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена негайно.

  Проміжний коефіцієнт покриття за економічним змістом аналогічний коефіцієнту термінової ліквідності, показує, скільки руб. оборотних коштів припадає на руб. заборгованості (аналогічний коефіцієнту поточної ліквідності, проте обчислюється по більш вузькому колу оборотних активів, коли з розрахунку виключаються найменш ліквідна їх частина - виробничі запаси). Має важливе значення для банку.

  Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами характеризує наявність у організації власних оборотних коштів, необхідних для її фінансової стійкості.

  Розрахуємо показники ліквідності підприємства і помістимо їх в табл.2.10.

  Таблиця 2.10

  Аналіз ліквідності ВАТ «Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа »

  № п / п

  показник

  На початок року

  На кінець року

  зміна

  Нормативне значення коефіцієнта

  1

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  6,74

  5,71

  -1,04

  1,20

  2

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  0,68

  0,09

  -0,59

  0,20

  3

  Проміжний коефіцієнт покриття

  1,42

  0,50

  -0,92

  не нижче 1

  4

  Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

  0,81

  0,68

  -0,14

  0,15

  Як видно з даних табл.2.10., Аналіз ліквідності підприємства показує, що підприємство знаходиться в критичному положенні, На кінець 2007 року показники абсолютної і проміжної ліквідності мають значення нижче нормативних, що говорить про необхідність кардинальної зміни в керівництві підприємством з метою уникнення втрати фінансової незалежності .


  3. Резерви зниження собівартості продукції та шляхи їх реалізації

  3.1 Удосконалення обліку витрат на виробництво продукції в ВАТ «Поліграфкомбінат ім.Я. Коласа »

  Облік витрат на виробництво продукції історично пройшов великий шлях розвитку. При цьому змінилося багато різних його форм. З ростом технічного прогресу на зміну форм, заснованим на ручній обробці облікової інформації, приходять форми, що базуються на машинній обробці вихідних даних. Процес цей об'єктивний і закономірний.

  Впровадження сучасних електронних обчислювальних машин (ЕОМ) в управління ВАТ «Поліграфкомбінат ім. Я Коласа »висуває в число першочергових проблем автоматизацію обліку, розробку нових форм бухгалтерського обліку, орієнтованих на ЕОМ, і застосування комплексу відповідних сучасних засобів організаційної техніки.

  На підприємстві необхідно ввести автоматизовані робочі місця фахівців і керівників, при яких всі обліково-обчислювальні процеси зі збору, обробці, видачі та використання облікових даних виконуються його фахівцями.

  Під автоматизованим робочим місцем розуміється робоче місце, оснащене засобами обчислювальної та іншої техніки, з'єднаними лініями зв'язку і дозволяють бухгалтерам, іншим фахівцям і керівнику безпосередньо здійснювати операції зі збору, обробки та використання облікових даних.

  Впровадження сучасних засобів обчислювальної техніки не тільки полегшить працю рахункових працівників і скоротить терміни складання звітності, а й поліпшить якість звітних калькуляцій за рахунок застосування більш раціональних прийомів включення в собівартість окремих витрат і підвищення точності їх складання, недоступною при ручній праці бухгалтерів.

  При впровадженні ЕОМ потрібно попередньо класифікувати інформацію на умовно-постійну та змінну. Для цього необхідно ввести в комп'ютер дані, які не будуть змінюватися. Це форми документів, що стосуються обліку витрат в рослинництві; довідники, в яких інформація впорядкована і сортована - робочий план рахунків, статті витрат, види робіт, що плануються витрати конкретно по кожній статті. Нормативно-довідкова інформація (НДІ) створюється і використовується на підприємстві з метою:

  - забезпечення раціональної організації процесу машинної обробки даних;

  - скорочення трудомісткості робіт з підготовки документів для машинної обробки даних, по введенню і перевірці;

  - забезпечення максимальної автоматизації обліково-обчислювальних процесів;

  - створення найбільш сприятливих умов для організації інтегрованого збору, обробки та використання різних видів економічної інформації.

  Наявність НДІ дозволяє вилучити з первинних документів реквізити постійного характеру і вводити їх в пам'ять ЕОМ у вигляді довідкової інформації. Це дозволяє в кілька разів скоротити трудомісткість робіт з підготовки і переробки облікових даних.

  Потім треба відобразити змінну інформацію, яка виникає безпосередньо в процесі господарської діяльності ВАТ «Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа »- фактичні витрати електроенергії, фактичну вироблення краско-відбитків, нараховану суму заробітної плати, фактичні витрати фарб, паперу та ін. В умовах використання ЕОМ збір і реєстрацію вихідної інформації можна здійснювати як ручним способом, так і з використанням технічних засобів. Ручним способом збирають і реєструють дані про тих господарських операціях, які здійснюються за допомогою механізмів, не оснащених вимірювальними приладами.

  В результаті роботи з машинограму бухгалтера отримають результативну інформацію, яка складається з обліково-звітних показників, необхідних для управління і контролю за господарською діяльністю, а також з інформацією, використовуваної для контролю над функціонуванням автоматизованої системи обробки даних.

  Побудова автоматизованої обробки облікових даних на підприємстві має базуватися на таких принципах:

  1. Автоматизація процесу обробки облікової інформації з моменту введення вихідних даних, що дозволить отримувати результативну інформацію в розрізах, що визначаються системою обліку, і у відповідній формі при збереженні основоположного для бухгалтерського обліку принципу подвійного запису.

  2. Перенесення даних первинного обліку в електронну форму, що дозволяє створювати інформаційні масиви, подібні накопичувальним і зведеним регістрів обліку, з метою подальшої їх обробки.

  3. Зберігання умовно-постійної інформації (констант) на машинних носіях, що веде до можливості її багаторазового використання і звільнення користувача від трудомісткої роботи по внесенню цієї інформації в первинні, зведені і звітні документи.

  При підготовці документів необхідно надати їм юридичну силу, тобто оформити засвідчує підписом, відповідними підписами, а також штампом або печаткою підприємства.

  Такий підрозділ результативної інформації істотно підвищує ефективність її використання, так як користувач отримує необхідну йому інформацію про витрати, орієнтує бухгалтерський облік не тільки на вдосконалення технології обробки облікових даних, але і на виконання ним своєї основної задачі інформаційного забезпечення органів управління і контролю.

  3.2 Розрахунок зниження собівартості за рахунок технічного переозброєння друкарського цеху

  На сучасному етапі ринок висуває підвищені вимоги до поліграфічної продукції. Щоб конкурувати з передовими зарубіжними поліграфічними фірмами, потрібно впроваджувати у виробництво передові технології, сучасне поліграфічне обладнання. ВАТ «Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа »в даний час через відсутність власних коштів не має можливості купувати сучасне обладнання. Знос основного поліграфічного обладнання становить 94%, а на ділянці високого друку все машини мають майже 100% знос. Назріла гостра необхідність в реконструкції цієї ділянки, яка полягає в заміні дев'яти ротаційних рольових друкарських машин на п'ять рольових офсетних друкарських машин.

  Судити про ефективність проведення реконструкції ділянки високого друку можна шляхом порівняння економічних показників, передбачених змін з показниками, розрахованими до проведення реконструкції (табл.3.1).

  По ділянці високого друку підприємство має 100% завантаження потужностей. Щоб виконувати темпи зростання виробництва, передбачені прогнозом соціально-економічного розвитку, доводиться працювати понаднормово.

  Вся вироблена поліграфічна продукція виробляється тільки на замовлення видають організацій і оплачується ними за конкретними замовленнями.

  Виробнича програма ділянки високого друку в натуральному і вартісному вираженні приведено в табл.3.2

  Таблиця 3.1 Обгрунтування виробничої потужності реконструюється ділянки високого друку і розрахунок його виробничої програми

  Єдін, обліку

  до реконструкції

  після реконструкції

  машини високого друку «ЗРК»

  Машини офсетного друку «Госс-коммуніті»

  Годинна продуктивність обладнання

  тис-кр.-Отт.

  9,8

  28

  Ефективний фонд часу роботи обладнання в рік

  година

  3490

  3120

  Виробнича потужність

  тис-кр.-Отт.

  307800

  436800

  Об'єм виробництва

  тис-кр.-Отт.

  307700

  421200

  Коефіцієнт використання виробничої потужності

  100,0

  96,4

  Таблиця 3.2 Виробнича програма ділянки високого друку ВАТ «Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа »

  Найменування

  Обсяг виробництва в натуральному вираженні, (млн. Кр.-Отт.)

  Вартість одиниці продукції, що випускається, руб. (Тис. Кр.-Отт.)

  Обсяг виробництва у вартісному вираженні, млн. Руб.

  Краско-відбитки (до реконструкції)

  307,7

  53

  16308

  Краско-відбитки (після реконструкції)

  421,2

  43

  18111

  Розрахунок необхідної величини інвестицій, необхідних для проведення реконструкції ділянки високого друку наведено в табл.3.3.

  Таблиця 3.3 Розрахунок інвестицій на реконструкцію ділянки високого друку ВАТ «Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа »

  Найменування витрат

  Кількість одиниць обладнання д-ня

  Ціна за одиницю, млн. Руб.

  Загальна вартість, млн. Руб.

  Технологічне обладнання: чотириколірного рольові офсетні друкарські машини Госс-коммуніті

  5

  1512

  7560

  Транспортні витрати, 20%

  1509,4

  Монтаж обладнання, 20%

  1509,4

  Витрати на демонтаж обладнання, 1,5%

  9

  475

  71,2

  Всього витрат на обладнання

  10650

  Розрахунок витрат на виробництво і реалізацію продукції включає розрахунок витрат на матеріали, паливо і енергію, трудових витрат, амортизаційних відрахувань (табл.3.4), відрахувань до бюджету і позабюджетні фонди та інші витрати, які не ввійшли в попередні елементи витрат:

  1. У технологічному процесі в високого друку беруть участь фотополімерні форми, вартість однієї пластини 14450 руб. На 1 друковану форму потрібно 8 пластин. При офсетного друку форм потрібно 4 і вартість однієї пластини становить 5510 руб.

  2. До реконструкції на 9 машин високого друку при двозмінному режимі роботи потрібно 54 чоловік обслуговуючого персоналу, після реконструкції на п'ять машин необхідно 40 осіб. Відповідно зроблений розрахунок по заробітній платі.

  Таблиця 3.4 Амортизаційні відрахування

  Основні виробничі фонди

  Ст-ть ОПФ, млн. Руб.

  Аморт. відрахування

  норма,%

  сума, млн.

  будинки

  301

  2

  6,02

  споруди

  30

  2

  0,6

  Устаткування до реконструкції

  475

  8

  56,1

  Устаткування після реконструкції

  10650

  11,3

  942,5

  Транспортні засоби

  0,7

  4

  0,03

  Разом до реконструкції

  62,8

  Разом після реконструкції

  949,2

  Проектна калькуляція собівартості продукції представлена ​​в табл. 3.5.

  Таблиця 3.5 Проектна калькуляція собівартості продукції

  елементи витрат

  витрати

  На річний випуск, млн. Руб.

  На од. продукції, руб. / тис. кр.-Отт.

  до реконструкції

  після реконструкції

  до реконструкції

  після реконструкції

  матеріали

  9176,5

  10045,8

  29,82

  23,85

  Основна та додаткова заробітна плата

  2744,7

  2443,8

  8,92

  5,80

  Відрахування в бюджет і внебюджету фонди

  1381,8

  1190,4

  4,49

  2,83

  Амортизаційні відрахування

  62,8

  949,2

  0,2

  2,25

  Інші витрати

  834,2

  955,4

  2,71

  2,27

  цехова собівартість

  14200

  15585

  46

  37

  Розрахунок зниження собівартості під впливом реконструкції ділянки високого друку зробимо за формулою

  ? С = (С 2 - С 1)? В 2, (3.1)

  де С 2 - собівартість одиниці продукції до реконструкції;

  З 1 - собівартість одиниці продукції після реконструкції;

  У 2 - обсяг продукції, що випускається після реконструкції.

  ? С = (46 - 37)? 421,2 = 3791 (млн. Руб.)

  Ефект щодо зниження собівартості від проведення даного заходу склав 3791 млн. Руб., Що говорить про доцільність проведення даного заходу.


  висновок

  Аналіз, виконаний в даній роботі дозволяє зробити наступні висновки.

  1. Значення аналізу собівартості продукції визначається тим, що вона являє собою найважливіший якісний показник, що характеризує економічну ефективність виробництва, і що тільки на основі його всебічного аналізу можна виявити резерви і визначити шляхи збільшення кінцевих результатів при мінімальних витратах трудових, матеріальних і фінансових. Аналіз собівартості дозволяє з'ясувати тенденції зміни даного показника, виконання плану по його рівню, визначити вплив факторів на його приріст і на цій основі дати оцінку роботи підприємства по використанню можливостей та встановити резерви зниження собівартості продукції.

  2. За результатами порівняльного аналізу витрат на виробництво продукції можна зробити висновок про те, що вони в загальній сумі збільшилися на 909 млн. Руб. Найбільший вплив на цю зміну зробило збільшення витрат на оплату праці на 642 млн. Руб. Також необхідно відзначити, що в структурі витрат на виробництво продукції в 2007 році в порівнянні з 2006 роком не відбулося більш-менш значних змін. Позитивним фактом в зміні витрат на виробництво продукції можна назвати зменшення інших виробничих витрат на 19 млн. Руб. в 2007 році в порівнянні з 2006 р, що говорить про більш ефективне та раціональне використання коштів на підприємстві.

  3. В результаті проведених розрахунків можна простежити негативну тенденцію в динаміці зміни витрат на рубль випущеної продукції в бік їх збільшення. За звітний період 2007 року порівняно з 2006 роком издержкоемкость збільшилася на 0,023 руб. / Руб., В тому числі за рахунок збільшення обсягу випуску в вартісному вираженні на 5,39% вона збільшилася на 0,019 руб. / Руб., За рахунок зменшення кількості випущеної продукції в натуральному вираженні на 1794 тис. екз. издержкоемкость збільшилася на 0,0,033 руб. / руб., за рахунок збільшення питомих змінних витрат на 24,91 руб. / екз. витрати на рубль випущеної продукції збільшилися на 0,068 руб. / руб., збільшення постійних витрат на 511 млн. руб. збільшило издержкоемкость на 0,055 руб. / руб., збільшення середньої ціни на один екземпляр випущеної продукції на 46,77 руб. знизило витрати на рубль випущеної продукції на 0,143 руб. / руб. Таким чином найбільший позитивний вплив мало збільшення середньої ціни на екземпляр випущеної продукції, найбільший негативний вплив мало збільшення питомих змінних витрат.

  4. Виходячи з проведених розрахунків можна зробити висновок про те, що в цілому прямі трудові витрати збільшилися на 642 млн. Руб., В тому числі за рахунок зменшення обсягу випущеної продукції в натуральному вираженні вони зменшилися на 269,67 млн. Руб., За рахунок збільшення питомої трудомісткості - збільшилися на 152,33 млн. руб., за рахунок збільшення оплати праці за 1 людино-годину вони збільшилися на 759,34 млн. руб.

  5. Можна простежити тенденцію до збільшення суми амортизації, що свідчить про оновлення основних засобів. Зменшення інших витрат відбулося в основному через зменшення податкових відрахувань з податків, що включаються в собівартість продукції, найбільше збільшення інших витрат (на 93 млн. Руб.) Відбулося за рахунок збільшення оплати нематеріальних послуг інших організацій.

  6. На підприємстві необхідно ввести автоматизовані робочі місця фахівців і керівників, при яких всі обліково-обчислювальні процеси зі збору, обробці, видачі та використання облікових даних виконуються його фахівцями.

  7. Назріла гостра необхідність в реконструкції ділянки високого друку, яка полягає в заміні дев'яти ротаційних рольових друкарських машин на п'ять рольових офсетних друкарських машин. Ефект щодо зниження собівартості від проведення даного заходу склав 3791 млн. Руб., Що говорить про доцільність проведення даного заходу.


  Список використаних джерел

  1. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства 5-е изд., - Мінськ: ТОВ «Нове знання», 2001. - 256 с.

  2. Бердникова. Т.Б. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства. - М .: ИНФРА-М, 2002. - 354 с.

  3. Аналіз господарської діяльності в торгівлі. - Мн .: «Вишейшая школа», 2000. - 248 с.

  4.Єрмолович Л.Л. Аналіз господарської діяльності підприємства: Учеб. посібник для студентів вузів, що навч. по екон. спец. і напрямками. - Мн .: ТОВ «Інтерпрессервіс», 2001. - 366 с.

  5. Головачов А.С. Економіка підприємства. У 2 кн. Кн.1. - Мн .: видавництво МІУ, 2006. - 364 с.

  6. Суша Г.В. Економіка підприємства: навч. допомога. 2-е видання, испр. і доп. - М .: Нове знання, 2005. - 470 с.

  7. Бичкова С.М. Новий підхід до калькуляції собівартості: досвід розвинених країн. // Бухгалтерський облік, 2006. №5. - с. 65-70.

  8. Безруких П.С. Облік витрат і калькуляція собівартості в промисловості. - М .: Фінанси і статистика, 2005. - 139 с.

  9. Васін Ф.П. Про методи обліку витрат по виробництву. // Бухгалтерський облік. - 2004. - №7. - с. 40-42.

  10. Ватуля І.Д. До питання про об'єкти промислових виробництв. // Бухгалтерський облік. - 2005. №4. - с. 53-56.

  11. Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - М .: Инфра-М, 2003. - 584 с.

  12. Луговий В.А. Організація обліку витрат на виробництво // Бухгалтерський облік. - 2006. - №7 - с. 54-57.

  13. Михалкевич А.П. Калькуляція собівартості продукції. - Мн .: Терра. - 2007. - 198 с.

  14. Миколаєва С.А. Особливості обліку витрат в умовах ринку. - М .: Фінанси і статистика, 2003. - 128 с.

  15. Памей В.Ф. Основи калькулювання. - М .: Фінанси і статистика., 2007. - 288 с.

  16. Економіка підприємства: Підручник для вузів / В. Я. Горфинкель, Е. М. Купряков, В. П. Прасолова і ін .; Під ред. проф. В. Я. Горфинкеля, проф. Е. М. Купрякова. - М .: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2006. - 367 с.

  17. Зайцев Н. Л. Економіка промислового підприємства: Підручник; 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: ИНФРА-М, 2005. - 336 с.

  18. Берзінь І. Е. Економіка фірми. - М .: Інститут міжнародного права та економіки, 2007. - 253 с.

  19. Семенов В. М., Баєв І.А., Терехова С. А. та ін. Економіка підприємства Під рук. акад. МАН ВШ, д-ра екон. наук, проф. Семенова В. М. - М .: Центр економіки і маркетингу, 2006. - 184 с.

  20. Грузинів В.П., Максимов К. К., Еріашвілі Н. Д. Економіка підприємства: Підручник для вузів / Під ред. проф. В. П. Грузинова. - М .: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2003. - 535 с.

  21. Економіка і організація промислового виробництва: Учеб. посібник / За ред. М.Н. Тимохіна. - М .: Думка, 2002. - 336 с.

  22. Григор'єв В.В. Оцінка і переоцінка основних фондів. - М .: Аспект Пресс, 2003. - 312 с.

  23. Зайцев М.О. Економіка промислового підприємства. - М .: ИНФРА-М, 2002. - 288 с.

  24. Румянцева Е.Е. Нова економічна енциклопедія. - М .: ИНФРА-М, 2005. - 475 с.

  25. Чечин Н.А. Ефективність використання основних фондів, виробничих потужностей. - М., 2004. - 486 с.

  26. Микільська Е.В. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності поліграфічних підприємств. М .: МГУП, 2002. - 404 с.

  27. Економіка підприємства галузі: методичні вказівки по розробці бізнес-плану / Воробйов І.П., Хилькевич Ю.С., Бойко О.М., Сидорова Є.І. - Мн .: БГТУ, 2004. - 42 с.

  Додаток 1

  Організаційна структура ВАТ «Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа »

  Додаток 2

  Бухгалтерський баланс ВАТ «Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа »на 01 січня 2008 р

  актив

  Код рядка

  На початок 2007 р

  На кінець 2007 р

  1

  2

  3

  4

  I. Необоротні активи

  Основні засоби

  110

  4 964

  6 672

  Нематеріальні активи

  120

  16

  11

  Вкладення у необоротні активи

  140

  174

  184

  РАЗОМ по розділу I

  190

  5 154

  6 867

  II ОБОРОТНІ АКТИВИ

  Запаси і витрати

  210

  3 602

  3 671

  В тому числі:

  сировину, матеріали та інші активи

  211

  893

  817

  незавершене виробництво та напівфабрикати

  213

  1 609

  2 175

  готову продукцію і товари для реалізації

  215

  131

  98

  товари відвантажені

  216

  964

  568

  Податки по придбаних активів

  220

  107

  99

  Дебіторська заборгованість

  230

  801

  86

  В тому числі:

  покупців і замовників

  231

  постачальників і підрядників

  232

  732

  48

  різних дебіторів

  233

  63

  35

  інша дебіторська заборгованість

  234

  6

  3

  Розрахунки з засновниками

  240

  5 265

  5 265

  В тому числі:

  за вкладами до статутного фонду

  241

  5 265

  5 265

  інші

  242

  Грошові кошти

  250

  207

  53

  В тому числі:

  грошові кошти на депозитних рахунках

  251

  РАЗОМ по розділу II

  290

  9 982

  9 174

  БАЛАНС

  300

  15 136

  16 041

  III. КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ

  Статутний фонд

  410

  5 265

  5 265

  Власні акції (частки), що викуплені в акціонерів (засновників)

  411

  Резервний фонд

  420

  29

  В тому числі:

  резерви, створені відповідно до установчих документів

  421

  29

  додатковий фонд

  430

  7 363

  7 363

  Прибуток (збиток) звітного періоду

  440

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  450

  472

  356

  Цільове фінансування

  460

  157

  118

  Доходи майбутніх періодів

  470

  РАЗОМ по розділу III

  490

  13 286

  13 102

  1

  2

  3

  4

  IV.ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  Довгострокові кредити і позики

  510

  837

  Короткострокові кредити і позики

  520

  348

  495

  Кредиторська заборгованість

  530

  1 480

  1 607

  В тому числі:

  перед постачальниками і підрядниками

  531

  781

  810

  перед покупцями і замовниками

  532

  41

  20

  по оплаті праці

  533

  338

  372

  за розрахунками з персоналом

  534

  по податках і зборах

  535

  196

  219

  по соціальному страхуванню і забезпеченню

  536

  112

  132

  різних кредиторів

  537

  12

  54

  інша кредиторська заборгованість

  538

  Заборгованість перед засновниками

  540

  22

  В тому числі:

  по виплаті доходів, дивідендів

  541

  22

  РАЗОМ по розділу IV

  590

  1 850

  2 939

  БАЛАНС

  600

  15 136

  16 041

  Активи і зобов'язання, що враховуються за балансом

  Орендовані (в тому числі отримані в лізинг) основні засоби

  001

  Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання

  002

  Матеріали, прийняті в переробку

  003

  Товари, прийняті на комісію

  004

  Устаткування, прийняте для монтажу

  005

  Бланки суворої звітності

  006

  2

  1

  Списана у збиток заборгованість

  007

  Забезпечення зобов'язань і платежів отримані

  008

  Забезпечення зобов'язань і платежів видані

  009

  Амортизаційний фонд відтворення

  010

  2 391

  678

  Основні засоби, здані в оренду (лізинг)

  011

  2

  2

  Нематеріальні активи, отримані в користування

  012

  Амортизаційний фонд відтворення нематеріальних активів

  013

  7

  12

  Втрата вартості основних засобів

  014

  додаток 3

  Звіт про прибутки і збитки ВАТ «Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа »з 01 січня 2007 по 31 грудня 2007 р

  Найменування показників

  Код рядка

  За звітний період

  За аналогічний період минулого року

  1

  2

  3

  4

  I. ДОХОДИ І ВИТРАТИ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

  Виручка від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг

  010

  13 793

  13 399

  Податки і збори, що включаються до виручки від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг

  011

  2456

  2 395

  Виручка від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (за вирахуванням податків і зборів, що включаються до виручки)

  020

  11337

  1 004

  Собівартість реалізованих товарів, продукції, робіт, послуг

  030

  11516

  10 982

  Прибуток (збиток) від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг

  060

  -179

  22

  II. ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ І ВИТРАТИ

  операційні доходи

  070

  408

  одна тисяча вісімсот двадцять три

  Податки і збори, що включаються в операційні доходи  припиненням шлюбу та ліквідація непродуктивних витрат і втрат.

  Економія, що обумовлює фактичне зниження собівартості, розраховується по наступному складу (типового переліку) факторів [18, c.114]:

  1. Підвищення технічного рівня виробництва. Це впровадження нової, прогресивної технології, механізація і автоматизація виробничих процесів; поліпшення використання та застосування нових видів сировини і матеріалів; зміна конструкції і технічних характеристик виробів; інші чинники, що підвищують технічний рівень виробництва.

  По даній групі аналізується вплив на собівартість науково-технічних досягнень і передового досвіду. По кожному заходу розраховується економічний ефект, який виражається в зниженні витрат на виробництво. Економія від здійснення заходів визначається порівнянням величини витрат на одиницю продукції до і після впровадження заходів і множенням отриманої різниці на обсяг виробництва в планованому році [18, c.118]:

  Е = (С С - С Н)? А Н, (1.2)

  де Е - економія прямих поточних витрат;

  З З - прямі поточні витрати на одиницю продукції до впровадження заходу;

  З Н - прямі поточні витрати після впровадження заходу;

  А Н - обсяг продукції в натуральних одиницях від початку впровадження заходу до кінця планованого року.

  Одночасно повинна враховуватися і перехідна економія по тим заходам, які здійснені в попередньому році. Її можна визначити як різницю між річний розрахункової економією і її частиною, врахованої в планових розрахунках попереднього року. По заходам, які плануються протягом ряду років, економія обчислюється виходячи з обсягу роботи, виконуваної за допомогою нової техніки, тільки в звітному році, без урахування масштабів впровадження до початку цього року.

  Зниження собівартості може відбутися при створенні автоматизованих систем управління, використання ЕОМ, вдосконаленні і модернізації існуючої техніки і технології. Зменшуються витрати і в результаті комплексного використання сировини, застосування економічних замінників, повного використання відходів у виробництві. Великий резерв таїть в собі і вдосконалення продукції, зниження її матеріаломісткості і трудомісткості, зниження ваги машин і устаткування, зменшення габаритних розмірів та ін.

  2. Удосконалення організації виробництва і праці. Зниження собівартості може відбутися в результаті зміни в організації виробництва, формах і методах праці при розвитку спеціалізації виробництва; вдосконалення управління виробництвом і скорочення витрат на нього; поліпшення використання основних фондів; поліпшення матеріально-технічного постачання; скорочення транспортних витрат; інших факторів, що підвищують рівень організації виробництва.

  При одночасному вдосконаленні техніки і організації виробництва необхідно встановити економію по кожному фактору окремо і включити у відповідні групи. Якщо такий поділ зробити важко, то економія може бути розрахована виходячи з цільового характеру заходів або по групах факторів.

  Зниження поточних витрат відбувається в результаті вдосконалення обслуговування основного виробництва (наприклад, розвитку потокового виробництва, підвищення коефіцієнта змінності, впорядкування підсобно-технологічних робіт, поліпшення інструментального господарства, вдосконалення організації контролю за якістю робіт і продукції). Значне зменшення витрат живої праці може відбутися при збільшенні норм і зон обслуговування, скороченні втрат робочого часу, зменшенні числа робочих, які виконують норм виробітку. Цю економію можна підрахувати, якщо помножити кількість вивільнених робітників на середню заробітну плату в попередньому році (з нарахуваннями на соціальне страхування і з урахуванням витрат на спецодяг, харчування тощо). Додаткова економія виникає при вдосконаленні структури управління підприємства в цілому. Вона виражається в скороченні витрат на управління і в економії заробітної плати і нарахувань на неї у зв'язку з вивільненням управлінського персоналу.

  При поліпшенні використання основних фондів зниження собівартості відбувається в результаті підвищення надійності і довговічності устаткування; вдосконалення системи планово-попереджувального ремонту; централізації і впровадження індустріальних методів ремонту, утримання та експлуатації основних фондів. Економія обчислюється як твір абсолютного скорочення витрат (крім амортизації) на одиницю обладнання (або інших основних фондів) на среднедействующее кількість обладнання (або інших основних фондів).

  Удосконалення матеріально-технічного постачання і використання матеріальних ресурсів знаходить відображення у зменшенні норм витрати сировини і матеріалів, зниженні їх собівартості за рахунок зменшення заготівельно-складських витрат. Транспортні витрати скорочуються в результаті зменшення витрат на доставку сировини і матеріалів від постачальника до складів підприємства, від заводських складів до місць споживання; зменшення витрат на транспортування готової продукції.

  Певні резерви зниження собівартості закладені в усуненні або скороченні витрат, які не є необхідними при нормальній організації виробничого процесу (наднормативний витрата сировини, матеріалів, палива, енергії, доплати робочим за відступ від нормальних умов праці і понаднормові роботи, платежі по регресивним позовами і т. п.). Виявлення цих зайвих витрат вимагає особливих методів і уваги колективу підприємства. Їх можна виявити проведенням спеціальних обстежень і одноразового обліку, при аналізі даних нормативного обліку витрат на виробництві, ретельному аналізі планових і фактичних витрат на виробництво.

  3. Зміна обсягу і структури продукції, які можуть привести до відносного зменшення умовно-постійних витрат (крім амортизації), відносного зменшення амортизаційних відрахувань, зміни номенклатури і асортименту продукції, підвищенню її якості. Умовно-постійні витрати не залежать безпосередньо від кількості продукції, що випускається. Зі збільшенням обсягу виробництва їх кількість на одиницю продукції зменшується, що призводить до зниження її собівартості. Відносна економія на умовно-постійних витратах визначається за формулою [18, c.123]:

  Е П = (Т? П С) / 100, (1.3)

  де Е П - економія умовно-постійних витрат;

  П З - сума умовно-постійних витрат у базисному році;

  Т - темп приросту товарної продукції в порівнянні з базисним роком.

  4. Поліпшення використання природних ресурсів. Тут враховується: зміна складу і якості сировини; зміна продуктивності родовищ, обсягів підготовчих робіт при видобутку, способів видобутку природного сировини; зміна інших природних умов. Ці чинники відображають вплив природних (природних) умов на величину змінних витрат. Аналіз їх впливу на зниження собівартості продукції проводиться на основі галузевих методик видобувних галузей промисловості.

  5. Галузеві та інші фактори. До них відносяться: введення і освоєння нових цехів, виробничих одиниць і виробництв, підготовка і освоєння виробництва в діючих об'єднаннях і на підприємствах; інші фактори. Необхідно проаналізувати резерви зниження собівартості в результаті ліквідації застарілих і введення нових цехів і виробництв на більш високій технічній основі, з кращими економічними показниками.

  Значні резерви закладені в зниженні витрат на підготовку і освоєння нових видів продукції і нових технологічних процесів, в зменшенні витрат пускового періоду по знову вводиться в дію цехах і об'єктах. Розрахунок суми зміни витрат здійснюється по формулі [18, c.124]:

  Е П = (С 1 / Д 1 - С 0 / Д 0)? Д 1, (1.4)

  де Е П - зміна витрат на підготовку і освоєння виробництва;

  З 0, С 1 - суми витрат базисного і звітного року;

  Д 0, Д 1 - обсяг товарної продукції базисного і звітного року.


  2. Аналіз динаміки і структури собівартості продукції в ВАТ «Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа »

  2.1 Характеристика підприємства і продукції, що випускається

  Будівництво Мінського поліграфічного комбінату імені Якуба Коласа почалося в 1953 році. Два роки по тому був готовий промисловий корпус, а 1 липня 1956 року з машини зійшов перший лист-відбиток. До 1963 року колектив повністю освоїв проектну потужність і довів випуск продукції до 50 мільйонів примірників книг і брошур в рік. У листопаді 1976 року було випущено мільярдна книга - «Білоруська РСР. Коротка енциклопедія. Том I », а вже в 1995 році - півторамільярдні.

  У 1981 році в зв'язку з приєднанням поліграфічної фабрики «Червона Зірка» підприємство отримало назву Мінське виробниче поліграфічне об'єднання ім Я. Коласа. З 1998 р підприємство називалося Виробниче поліграфічне підприємство імені Я. Коласа (ППП ім. Я. Коласа), з червня 2000 р - Республіканське унітарне підприємство «Поліграфічний комбінат імені Я. Коласа» (УП «Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа») .

  За рішенням Держкомдруку РБ з січня 2001 року в результаті реструктуризації фабрика «Червона Зірка» є самостійним поліграфічним підприємством, як і УП «Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа ». З 27.12.2002 року - ВАТ "Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа »

  В даний час виробнича потужність підприємства дозволяє випускати до 40 млн. Примірників книг і брошур в рік.

  ВАТ "Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа »спеціалізується на випуску книжкової продукції найрізноманітніших форматів і обсягів у твердій та м'якій палітурках. За рік підприємство випускає близько 3700 найменувань книг і брошур.

  За свою більш ніж п'ятидесятирічну історію колектив підприємства зумів домогтися багато чого. Продукція комбінату брали участь у багатьох Всесоюзних та Міжнародних конкурсах книги. Понад 250 видань нагороджені дипломами та грамотами. Гордістю колективу стала 12-томна Білоруська енциклопедія, яку бібліотека ООН визнала одним з найкращих видань в світі. На Всесвітній виставці книг в Лейпцігу білоруському Букваря була присуджена Золота медаль, а книга Я. Коласа «Нова Земля» удостоєна Срібної медалі і почесного диплома.

  З 1999 року щорічно підприємство бере участь не менш ніж у двох Міжнародних книжкових виставках-ярмарках: в Мінську і за кордоном у Варшаві і у Франкфурті на Майні. Щорічно за підсумками Міжнародних виставок підприємство отримує Пам'ятний знак за «За кращу експозицію» і «За активну участь».

  За підсумками 46 Республіканського конкурсу «Мастацтва кнiгi» по виданням випуску 2005 року книжкові видання, виготовлені на ВАТ «Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа », отримали 32 диплома різних ступенів, в тому числі - Кращі видання 2005р. В. Альшевський «Уражанне раунавагi, альбо лесвiца уверх», «Архiтектура Беларусi», «Євангеліє для самих маленьких». За підсумками конкурсу ВАТ «Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа »удостоєно диплома« За кращу поліграфію ». На дні білоруської писемності в Поставах за підсумками конкурсу «Мастацтва кнiгi - 2006» вперше був вручений знак-символ «Золотий Фоліант» в номінації «За кращу поліграфію».

  ВАТ «Поліграфкомбінат ім.Я. Коласа »є єдиним підприємством в галузі з випуску мініатюрних видань, а також розробником ТУ по мініатюрним виданням, заслужено пишається різноманітністю форматів і видів оформлення і кількістю отриманих за них нагород, в тому числі перемогою в 2007 році на Першому Республіканському конкурсі поліграфічного мистецтва« Поліграф-Арт ». Комбінат став володарем Гран-прі «Велика золота буквица» і титулу «Краще поліграфічне підприємство».

  Поліграфкомбінат будувався і комплектувався з урахуванням планів на забезпечення Білорусі та Росії багатотиражної книгою. Сьогодні замовляються тиражі стали різко скорочуватися, і складають, як правило, 1,5-10 тис. Примірників. Це змушує будувати систему гнучкого реагування на попит і повторення замовлень на успішно реалізовані найменування книг.

  Питання завантаження виробничих потужностей ось уже на протязі десятка років залишається основним для будь-якого вітчизняного виробництва. На це впливає безліч аспектів: маркетинг, якість, цінова політика, терміни. В останні роки замовник вимагає дуже стислі терміни виконання. Незважаючи на те, що виробничі потужності на комбінаті дуже великі, а динаміка переходу на нові темпи роботи утруднена, підприємство прагне йти назустріч своїм партнерам. Устаткування, призначене для друку великих тиражів зараз необхідно часто перебудовувати на новий вид продукції - це призводить до збільшення швидкості зношування. Одна справа встановити форму і друкувати 200 тис. Примірників книги, а зовсім інше - постійно працювати з новими найменуваннями, тираж яких від 1,5 до 10 тис. Прим. Тому важливо підібрати такий режим роботи, який зручний для видавця і вигідний для підприємства.

  Підприємство працює на повному госпрозрахунку і самофінансуванні, має відокремлене майно і самостійний баланс, має печатку із зазначенням свого найменування та рахунки в банку. Підприємство зареєстроване у виконавчому комітеті Мінського Міської Ради депутатів. Обліковий номер платника податків - 100299680.

  ВАТ "Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа "розташований в м Мінську вул. Червона, 23 і займає площу 2,1 га.

  Статутний фонд підприємства на 1.01.2008р. складає 5265124 тис. руб. ВАТ «Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа є підвідомчій організацією Міністерства інформації Республіки Білорусь. Основні показники економічної діяльності підприємства представлені в табл.2.1.

  Як видно з даних табл.2.1., Обсяг виробництва товарної продукції в діючих цінах 2007р. збільшився з 10005 млн.руб. в 2006 році до 10544 млн.руб. в 2007р., темп росту склав 105,4%.

  Обсяг виручки за аналізований період збільшився з 13399 млн.руб. до 13793 млн.грн., темп росту склав 102,9%.

  Обсяг експорту продукції збільшився в 2007 році в порівнянні з 2006р. на 21,2%, темп росту обсягів імпорту склав 932,4%, що викликано придбанням імпортного устаткування.

  За 2007р. собівартість продукції збільшилася в порівнянні з 2006 р на 4,9% і склала 11516 млн. руб.

  Відповідно прибуток від реалізації продукції в 2006 р склала 22 млн.грн., В 2007р. підприємство отримало негативний результат - величина збитків склала 179 млн.руб.

  Разом з тим, за результатами діяльності у 2007 році на підприємстві склалося позитивне сальдо позареалізаційних витрат, що дозволило підприємству перекрити збитки від основної діяльності, чистий прибуток склав 2 млн.руб.

  Чисельність працівників в середньому за період в 2007 р склала 735 чол., Що становить 95,5% від 2006 року (770 чол.).

  Таким чином можна зробити висновок про збитковість виробництва ВАТ «Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа ».

  Підприємство має досить високим технічним потенціалом і оснащено широким спектром устаткування, що становить повний цикл з підготовки та випуску високоякісної книги.

  Підприємство в своїй діяльності підпорядковується загальним для всіх законодавству: цивільному, податковому, господарському, законодавству з охорони праці. У своїй діяльності керується, статутом, законом про акціонерні товариства та іншими нормативними документами.

  Таблиця 2.1 Основні показники економічної діяльності ВАТ «Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа »

  Найменування показників

  Од. вим.

  2006 р

  2007 р

  Темп зростання, %

  1. Обсяг виробництва продукції

  млн. руб.

  10005

  10544

  105,4

  2. Індекс обсягу виробництва продукції

  %

  117,1

  105,4

  90,0

  3. Виручка від реалізації продукції

  млн. руб.

  13399

  13793

  102,9

  4. Обсяг експорту

  тис.дол.

  121,3

  147

  121,2

  5. Обсяг імпорту

  тис.дол.

  61,7

  575,3

  932,4

  6. Собівартість реалізованої продукції

  млн. руб.

  10982

  11516

  104,9

  7. Прибуток від реалізації продукції

  млн. руб.

  22

  -179

  -813,6

  8. Рівень рентабельності продажів

  %

  0,2

  -1,3

  -650,0

  9. Рівень рентабельності реалізованої продукції

  %

  0,2

  -1,5

  -750,0

  10. Сальдо операційних доходів і витрат

  млн. руб.

  886

  91

  10,3

  11. Сальдо позареалізаційних доходів і витрат

  млн. руб.

  -155

  152

  -98,1

  12. Прибуток до оподаткування

  млн. руб.

  753

  64

  8,5

  13. Чистий прибуток

  млн. руб.

  449

  2

  0,4

  14. Засоби організації на звітну дату

  млн. руб.

  15136

  16041

  106,0

  В тому числі:

  14.1 оборотні активи

  млн. руб.

  9982

  9173

  91,9

  14.2 необоротні активи

  млн. руб.

  5154

  7069

  137,2

  15. Чисельність працівників в середньому за період

  чол.

  770

  735

  95,5

  16. Розмір тарифної ставки першого розряду

  руб.

  109600

  123800

  113,0

  17. Середньомісячна заробітна плата на одного робітника

  тис. руб.

  508

  592,8

  116,7

  Відповідно до Статуту вищим органом управління підприємства є загальні збори акціонерів. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює директор (одноосібний виконавчий орган) і дирекція (колегіальний виконавчий орган).

  Діяльність ВАТ «Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа »будується на принципах повного господарського розрахунку і самоврядування. Основні обов'язки, права і відповідальність посадових осіб згідно штатного розкладу визначено посадовими інструкціями.

  Сторонні організації працюють з підприємством на підставі договорів. Проектні рішення, прийняті в частині організації управління виробництвом, передбачають:

  - комплексне вирішення питань вдосконалення організаційної структури, технології управлінських робіт, документообігу, охорони праці та техніки безпеки;

  - поліпшення соціально-кадрового забезпечення.

  Облікова чисельність і склад працюючих на підприємстві було дано в розділі «Виробничий план».

  Постійно проводиться моніторинг фінансово-економічного стану підприємства для вжиття заходів щодо стабілізації та поліпшення показників, проводиться поліпшення організаційної структури виробництва і управління.

  На підприємстві розроблені і впроваджені положення про преміювання керівників і фахівців усіх рівнів в ув'язкою на результати фінансово-господарської діяльності.

  Для поліпшення фінансово-економічного стану підприємства закупівля основних матеріалів проводиться на тендерній основі. Для скорочення трудомісткості управлінських операцій, зменшення документообігу впроваджується програма 1 С.

  Організаційна структура управління ВАТ «Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа »приведена в Додатку 1. Таку форму організації управління можна охарактеризувати як лінійно-функціональну. Вона забезпечує раціональне поділ функціональних обов'язків між підрозділами підприємства і працівниками відділів і виключає дублювання виконуваних функцій.

  2.2 Аналіз загальної суми витрат на виробництво

  Розглянемо методику аналізу загальної суми витрат за даними за 2006-2007 рр. на прикладі промислового ВАТ «Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа »на базі даних балансу, звіту про прибутки і збитки та звіту про витрати на виробництво продукції (Додатки 2, 3, 4).

  З наведених у табл. 2.2 даних видно, що фактичні витрати в 2007 р більше витрат за елементами попереднього року на 909 млн. Руб. Таке підвищення витрат могло бути викликано різними причинами, серед яких:

  підвищення собівартості;

  збільшенням обсягу виробництва;

  зміна асортименту продукції, що випускається.

  Таблиця 2.2 Аналіз загальної суми витрат на виробництво ВАТ «Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа »

  № п / п

  елементи витрат

  2006 р

  2007 р

  відхилення

  млн. руб.

  %

  млн. руб.

  %

  млн. руб.

  %

  1.

  Матеріальні витрати

  4111

  37,80

  4223

  35,83

  +112

  +2,65

  2.

  Витрати на оплату праці

  4111

  37,80

  4753

  40,33

  +642

  +13,51

  3.

  Відрахування на соц. страхування

  +1527

  14,04

  1 676

  14,22

  +149

  +8,89

  4.

  амортизація

  334

  3,07

  359

  3,05

  +25

  +6,96

  5.

  Інші виробничі витрати

  793

  7,29

  774

  6,57

  -19

  -2,45

  всього витрат

  10876

  100

  11785

  100

  +909

  Об'єм виробництва

  10005

  10544

  +539

  5,11

  За результатами порівняльного аналізу витрат на виробництво продукції (табл.2.2) можна зробити висновок про те, що вони в загальній сумі збільшилися на 909 млн.руб. Найбільший вплив на цю зміну зробило збільшення витрат на оплату праці на 642 млн.руб. Також необхідно відзначити, що в структурі витрат на виробництво продукції в 2007 році в порівнянні з 2006 роком не відбулося більш-менш значних змін. Позитивним фактом в зміні витрат на виробництво продукції можна назвати зменшення інших виробничих витрат на 19 млн.руб. в 2007 році в порівнянні з 2006 р, що говорить про більш ефективне та раціональне використання коштів на підприємстві.

  Проведемо факторний аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції.

  При аналізі витрат на виробництво необхідно враховувати їх взаємозв'язок з об'ємом випущеної продукції. Залежно від зміни обсягу виробництва витрати поділяються на змінні, які змінюються пропорційно зміні випущеної продукції, і постійні, які, як правило, не змінюються або змінюються в дуже малому ступені в зв'язку зі зміною обсягу виробництва.

  Факторна модель для аналізу загальної собівартості випущеної продукції має вигляд:

  , (2.1)

  де N i - обсяг виробництва продукції в натуральному вираженні;

  V i - питомі змінні витрати;

  n - кількість номенклатурних позицій;

  H - сума постійних витрат на весь обсяг виробленої продукції.

  Вплив зазначених факторів на зміну загальної суми витрат на виробництво визначається прийомом ланцюгових підстановок по табл.2.3.

  До ВП - коефіцієнт виконання плану за обсягом випуску продукції.

  Проведемо аналіз собівартості виробленої продукції. Для цього складемо таблицю вихідних даних для аналізу (табл.2.4)

  Таблиця 2.3 Аналітична таблиця для визначення впливу факторів на зміну загальної суми витрат на виробництво ВАТ «Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа »

  Показник витрат на виробництво

  позначення

  алгоритм розрахунку

  Базисна повна собівартість випущеної продукції

  З 0

  Витрати на виробництво базисні, перелічені на фактичний обсяг при збереженні планової структури

  З усл1

  Витрати на виробництво базисні, перелічені на фактичний обсяг випуску

  З усл2

  Фактичні витрати на виробництво при планових постійних витратах

  З усл3

  Фактична повна собівартість випущеної продукції

  З 1

  Таблиця 2.4 Вихідні дані для аналізу собівартості продукції ВАТ «Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа »

  показник

  рік

  Зміна, ±

  2006

  2007

  Обсяг випуску продукції в поточних цінах, млн. Руб.

  10005

  10544

  +539

  Випуск продукції в натуральних показниках, тис. Прим.

  27 349

  25 555

  -1794

  Витрати на виробництво продукції, млн. Руб., В т. Ч .:

  10876

  11795

  +919

  а) змінні витрати, млн. руб.

  3486

  3894

  +408

  б) постійні витрати, млн. руб.

  7390

  7901

  +511

  Питомі змінні витрати, руб. / Екз.

  127,46

  152,38

  +24,91

  Підстановкою числових значень з табл.2.3 в алгоритми розрахунку, представлені в табл.2.2, отримуємо:

  З 0 = 10876,00 млн. Руб.

  З усл1 = 11063,80 млн. Руб.

  З усл2 = 10647,33 млн. Руб.

  З усл3 = 11284,00 млн. Руб.

  З 1 = 11795,00 млн. Руб.

  Балансова ув'язка:

  919 млн. Руб. = +187,8 млн. Руб. - 416,47 млн. Руб. + 636,67 млн. Руб. + 511 млн. Руб.

  Таким чином, можна зробити наступний висновок про вплив факторів на повну собівартість випущеної продукції: зміна повної собівартості продукції склало 919 млн. Руб., В тому числі через збільшення обсягу випуску в вартісному вираженні на 5,39% собівартість збільшилася на 187,8 млн. руб. (З усл1 - З 0), за рахунок зменшення кількості випущеної продукції в натуральному вираженні на 1794 тис. Екз. собівартість зменшилася на 416,47 млн. руб. (З усл2 - З усл1), за рахунок збільшення питомих змінних витрат на 24,91 руб. / Екз. повна собівартість збільшилася на 636,67 млн. руб. (З усл3 - З усл2), збільшення постійних витрат на 511 млн. Руб. підвищило повну собівартість на аналогічну суму (З 1 - З усл3).

  2.3 Аналіз витрат на карбованець товарної продукції

  Найбільш узагальнюючим показником собівартості продукції є рівень витрат на рубль випущеної продукції. Факторна модель для аналізу издержкоемкости має вигляд:

  , (2.2)

  де N i - обсяг виробництва продукції в натуральному вираженні;

  V i - питомі змінні витрати;

  n - кількість номенклатурних позицій;

  H - сума постійних витрат на весь обсяг виробленої продукції;

  Ц n i - ціна одиниці продукції.

  Вплив зазначених факторів на зміну загальної суми витрат на виробництво визначається прийомом ланцюгових підстановок по табл.2.5.

  Таблиця 2.5 Аналітична таблиця для визначення впливу факторів на зміну витрат на карбованець випущеної продукції

  Показник витрат на рубль випущеної продукції

  позначення

  алгоритм розрахунку

  Базисні питомі витрати на рубль випущеної продукції

  УЗ 0

  Витрати на рубль випущеної продукції базисні, перелічені на фактичний обсяг при збереженні планової структури

  УЗ усл1

  Витрати на рубль випущеної продукції базисні, перелічені на фактичний обсяг випуску

  УЗ усл2

  Фактичні витрати на рубль випущеної продукції при планових постійних витратах і цінах на реалізовану продукцію

  УЗ усл3

  Фактичні витрати на рубль випущеної продукції при планових цінах на реалізовану продукцію

  УЗ усл4

  Фактичні витрати на рубль випущеної продукції

  УЗ 1

  Проведемо аналіз витрат на рубль випущеної продукції. Для цього складемо таблицю вихідних даних для аналізу (табл.2.6)

  Таблиця 2.6 Вихідні дані для аналізу витрат на рубль випущеної продукції ВАТ «Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа »

  показник

  рік

  Изме-ня, ±

  2006

  2007

  Обсяг випуску продукції в поточних цінах, млн. Руб.

  10005

  10544

  +539

  Випуск продукції в натуральних показниках, тис. Прим.

  27 349

  25 555

  -1794

  Витрати на виробництво продукції, млн. Руб., В т. Ч .:

  10876

  11795

  +919

  а) змінні витрати, млн. руб.

  3486

  3894

  +408

  б) постійні витрати, млн. руб.

  7390

  7901

  +511

  Питомі змінні витрати, руб. / Екз.

  127,46

  152,38

  +24,91

  Середня ціна на екземпляр випущеної продукції, руб.

  365,83

  412,60

  +46,77

  Издержкоемкость, руб. / Руб.

  1,087

  1,119

  +0,032

  Підстановкою числових значень з табл.2.5 в алгоритми розрахунку, представлені в табл.2.4, отримуємо:

  УЗ 0 = 1,087 руб. / Руб.

  УЗ усл1 = 1,106 руб. / Руб.

  УЗ усл2 = 1,139 руб. / Руб.

  УЗ усл3 = 1,207 руб. / Руб.

  УЗ усл4 = 1,262 руб. / Руб.

  УЗ 1 = 1,119 руб. / Руб.

  Балансова ув'язка:

  +0,032 руб. / Руб. = (+0,019 +0,033 + 0,0,68 +0,055 - 0,143) руб. / Руб.

  В результаті проведених розрахунків можна простежити негативну тенденцію в динаміці зміни витрат на рубль випущеної продукції в бік їх збільшення. За звітний період 2007 року порівняно з 2006 роком издержкоемкость збільшилася на 0,023 руб. / Руб., В тому числі за рахунок збільшення обсягу випуску в вартісному вираженні на 5,39% вона збільшилася на 0,019 руб. / Руб. (УЗ усл1 - УЗ 0), за рахунок зменшення кількості випущеної продукції в натуральному вираженні на тисяча сімсот дев'яносто чотири тис. Прим. издержкоемкость збільшилася на 0,0,033 руб. / руб. (УЗ усл2 - УЗ усл1), за рахунок збільшення питомих змінних витрат на 24,91 руб./ Екз. витрати на рубль випущеної продукції збільшилися на 0,068 руб. / руб. (УЗ усл3 - УЗ усл2), збільшення постійних витрат на 511 млн. Руб. збільшило издержкоемкость на 0,055 руб. / руб. (УЗ усл4 - УЗ усл3), збільшення середньої ціни на один екземпляр випущеної продукції на 46,77 руб. знизило витрати на рубль випущеної продукції на 0,143 руб. / руб. (УЗ 1 - УЗ усл4). Таким чином найбільший позитивний вплив мало збільшення середньої ціни на екземпляр випущеної продукції, найбільший негативний вплив мало збільшення питомих змінних витрат.

  2.4 Аналіз прямих матеріальних і трудових витрат

  Прямі витрати на виробництво продукції можна розділити на 2 групи:

  - прямі матеріальні витрати;

  - прямі трудові витрати.

  Аналіз прямих матеріальних витрат проводиться за наступною факторної моделі:

  , (2.3)

  де N i - випуск продукції i-го виду;

  НР i - норма витрат сировини і матеріалів на i-е виріб;

  Ц СМ i - ціна сировини і матеріалів на i-е виріб.

  Аналіз проводиться за вказаною моделі методом ланцюгових підстановок. З огляду на дуже великої кількості номенклатурних позицій використовуваних при виробництві книжкової продукції і відмінності норм витрати кожного з них на кожну окрему позицію, що випускається даний аналіз не проводиться.

  Аналіз прямих трудових витрат проводиться за наступною факторної моделі:

  , (2.4)

  де N ОБЩ - обсяг випущеної продукції;

  УД i - структура випущеної продукції;

  Уте i - питома трудомісткість продукції;

  ВІД i - оплата праці за 1 людино-годину.

  Проведемо аналіз трудових витрат. Для цього складемо таблицю вихідних даних для аналізу (табл.2.7)

  Таблиця 2.7 Вихідні дані для аналізу трудових витрат ВАТ «Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа »

  показник

  рік

  Зміна, ±

  2006

  2007

  Обсяг випуску продукції в поточних цінах, млн. Руб.

  10005

  10544

  +539

  Випуск продукції в натуральних показниках, тис. Прим.

  27 349

  25 555

  -1794

  Число відпрацьованих людино-годин, тис. Люд.-год

  1387,4

  1347,8

  -39,6

  Питома трудомісткість продукції, чел.-ч. / екз.

  0,0507

  0,0527

  +0,0020

  Фонд заробітної платні

  4111

  4753

  +642

  Оплата праці за 1 людино-годину, руб.

  2963,10

  3526,49

  +563,39

  Примітка: у зв'язку з випуском однорідної продукції вплив показника структури випущеної продукції не розглядається

  Вплив факторів на прямі трудові витрати (рівні фонду заробітної плати) розглянемо методом абсолютних різниць:

  = -269,67 млн. Руб.

  = +152,33 млн. Руб.

  = + 759,34 млн. Руб.

  Балансова ув'язка:

  642 млн. Руб. = -269,67 млн. Руб. +152,33 млн. Руб. + 759,34 млн. Руб.

  Виходячи з проведених розрахунків можна зробити висновок про те, що в цілому прямі трудові витрати збільшилися на 642 млн. Руб., В тому числі за рахунок зменшення обсягу випущеної продукції в натуральному вираженні вони зменшилися на 269,67 млн. Руб., За рахунок збільшення питомої трудомісткості - збільшилися на 152,33 млн. руб., за рахунок збільшення оплати праці за 1 людино-годину вони збільшилися на 759,34 млн. руб.

  2.5 Аналіз непрямих витрат

  До непрямих витрат відносяться такі комплексні статті:

  - витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування;

  - накладні витрати (загальногосподарські та загальновиробничі);

  -- комерційні витрати.

  Аналіз даних витрат проводиться в наступній послідовності:

  а) визначається питома вага кожної статті в собівартості продукції;

  б) порівнюється фактична величина витрат на 1 карбованець виробленої продукції з плановим рівнем;

  в) проводиться аналіз динаміки даних витрат;

  г) аналізуються причини, що викликали абсолютне і відносне зміни у витратах.

  Витрати по утриманню та експлуатації машин і устаткування включає в себе наступні статті:

  - амортизації машин і обладнання;

  - витрати на утримання машин і устаткування;

  - витрати по експлуатації машин і устаткування;

  - витрати по внутризаводскому переміщенню вантажів;

  - знос інструментів та інвентарю.

  Залежність даних витрат від обсягів виробництва встановлюється за допомогою коефіцієнта залежності, який визначається за допомогою кореляційно-регресійного аналізу або досвідченим шляхом. При аналізі даних витрат в цілому і по кожній статті витрат окремо планові витрати повинні бать скориговані на фактичний випуск продукції з урахуванням коефіцієнта залежності:

  З СК = З 0 (100 +? ВП + К З) / 100, (2.5)

  де? ВП - відносна зміна випуску продукції фактичного порівняно з планом;

  До З - коефіцієнт залежності постійних витрат від обсягів виробництва.

  Порівняльний аналіз непрямих витрат зробимо в табл.2.8.

  Таблиця 2.8 Порівняльний аналіз непрямих витрат ВАТ «Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа », млн. Руб.

  показник

  рік

  Зміна, ±

  2006

  2007

  Амортизація основних засобів та нематеріальних активів, у т.ч .:

  334

  359

  +25

  Амортизація основних засобів

  330

  355

  +25

  амортизація нематеріальних активів

  4

  4

  -

  Інші витрати, в т.ч .:

  793

  774

  -19

  добові і підйомні

  4

  3

  -1

  ...........


  "Left"> 071

  219

  Операційні доходи (за вирахуванням податків і зборів, що включаються в операційні доходи)

  080

  408

  1604

  В тому числі

  від здачі активів в оренду, лізинг, тимчасове користування

  081

  від вибуття основних засобів та нематеріальних активів

  082

  1176

  інші операційні доходи

  083

  408

  428

  Операційні витрати

  090

  317

  718

  В тому числі:

  від здачі активів в оренду, лізинг, тимчасове користування

  091

  від вибуття основних засобів та нематеріальних активів

  092

  1

  404

  інші операційні витрати

  093

  316

  314

  Прибуток (збиток) від спільної діяльності

  100

  Доходи (втрати) від участі в статутних фондах інших організацій

  110

  Прибуток (збиток) від операційних доходів і витрат

  120

  91

  886

  III.Позареалізаційні ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

  позареалізаційні доходи

  130

  270

  288

  Податки і збори, що включаються у позареалізаційні доходи.

  131

  позареалізаційні доходи

  140

  270

  288

  В тому числі:

  від списання кредиторської заборгованості

  141

  курсові та сумові різниці

  142

  -7

  13

  безоплатно отримані активи

  143

  19

  інші позареалізаційні доходи

  144

  258

  275

  позареалізаційні витрати

  150

  118

  443

  інші позареалізаційні витрати

  154

  118

  443

  Прибуток (збиток) від позареалізаційних доходів і витрат

  160

  152

  -155

  Прибуток (збиток)

  200

  64

  753

  Податки, збори та платежі з прибутку

  210

  60

  .329

  Інші витрати та платежі з прибутку

  220

  2

  -25

  чистий прибуток (збиток)

  240

  2

  449

  додаток 4

  Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) за ВАТ «Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа »за 2007 г. (млн.руб.)

  Таблиця П.2.1 Витрати за основним видом діяльності

  найменування показника

  Номер рядка

  за

  2007 р

  за

  2006 р

  Обсяг виробленої продукції (робіт, послуг) в поточних цінах за вирахуванням нарахованих податків і зборів з виручки

  001

  10544

  10005

  Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг)

  (Сума рядків 003, 017, 020, 021, 024)

  002

  11785

  10876

  в тому числі:

  матеріальні витрати (сума рядків 004, 006, 007, з 011 по 014)

  003

  4223

  4111

  в тому числі:

  Сировина і матеріали

  004

  2805

  2915

  з них плата за воду, використану на технологічні цілі

  005

  80

  66

  паливо

  011

  175

  100

  електрична енергія

  012

  806

  597

  інші матеріальні витрати

  014

  437

  499

  з них:

  податок за використання природних ресурсів (екологічний податок)

  015

  19

  19

  витрати на оплату праці

  017

  4753

  4111

  відрахування на соціальні потреби

  020

  1 676

  +1527

  амортизація основних засобів і нематеріальних активів

  021

  359

  334

  в тому числі: амортизація основних засобів

  022

  355

  330

  амортизація нематеріальних активів

  023

  4

  4

  інші витрати (сума рядків з 025 по 033, 047)

  024

  774

  793

  в тому числі:

  добові і підйомні

  028

  3

  4

  нараховані податки і відрахування, що включаються в собівартість продукції, робіт, послуг

  029

  285

  436

  відсотки за отриманими кредитами і позиками

  032

  84

  45

  оплата нематеріальних послуг інших організацій

  033

  394

  301

  з них:

  зв'язку

  034

  36

  28

  інформаційно-обчислювального обслуговування

  035

  31

  24

  позавідомчої охорони

  037

  222

  171

  рекламних агентств і аудиторських організацій

  038

  12

  1

  банків

  040

  93

  77

  інші витрати

  047

  8

  7

  Приріст (+) або зменшення (-) залишку незавершеного виробництва, напівфабрикатів і пристосувань власного виробітку, які не включаються у вартість продукції

  494

  Витрати на відрядження

  051

  13

  11

  Таблиця П.2.2 Методи оцінки матеріальних витрат

  метод оцінки

  Використання методу

  За фактичними витратами на їх придбання (рядок 090)

  +

  За середньозваженою ціною (рядок 091)

  +

  За ціною останнього придбання (ЛІФО) (рядок 092)

  -

  За іншими методами (вказати) (рядок 093)

  -

  Таблиця п.2.3 Рух амортизаційних фондів відтворення осно вних засобів і нематеріальних активів

  найменування показника

  Номер рядка

  Амортизаційний фонд відтворення основних засобів

  Амортизаційний фонд відтворення нематеріальних активів

  Залишок на початок року

  100

  2391

  7

  Нараховано за звітний період

  101

  -

  -

  Використано у звітному періоді

  102

  -

  -

  Залишок на кінець звітного періоду

  103

  -

  -

  ...........  Скачати 105.65 Kb.

  Головна сторінка
  Контакти

      Головна сторінка  Собівартість продукції підприємства та шляхи її зниження (на прикладі ВАТ "Поліграфкомбінат ім. Я. Коласа")

  Скачати 105.65 Kb.