• 3.2. Рекомендації щодо підвищення ефективності маркетингових заходів АТ "Будматеріали"
 • 3.1. Оцінка можливостей підприємства
 • Розробка товарної політики АТ "Будматеріали"
  Скачати 74.26 Kb.
  Дата конвертації25.06.2017
  Розмір74.26 Kb.
  Типкурсова робота
  valign = top>

  Коефіцієнт термінової ліквідності

  0,33

  0,47

  0,48

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  0,3

  0,44

  0,47

  З таблиці видно, що фінансовий стан підприємства навряд чи можна назвати стабільним. Знизилася рентабельність силікатної цегли, частка якого в загальному обсязі виробництва складає близько 60%. Хоча основним джерелом формування сукупних активів підприємства є власні кошти, частка їх зменшилася, що говорить про зниження фінансової стійкості підприємства міста і підвищення його фінансових ризиків. Незважаючи на зростання коефіцієнтів ліквідності, що характеризують платоспроможність підприємства, їх величина залишається настільки малою, що свідчить про відсутність у підприємства можливостей по залучення додаткових позикових коштів і здатності погасити поточні зобов'язання за рахунок активів різного ступеня ліквідності.

  Розглядаючи структуру величини оборотних активів підприємства за аналізований період часу, можна побачити, що чималий внесок в її формування вносить стаття дебіторська заборгованість. Структура з високою часткою заборгованості та низьким рівнем грошових коштів може свідчити про проблеми, пов'язані з оплатою послуг підприємства. Однак вид заборгованості не говорить про тривалому виведенні коштів з обороту. Практична відсутність грошових коштів може бути наслідком бартерного характеру розрахунків.

  Таблиця 3.10.

  Структура оборотних активів

  Оборотні активи

  +1999

  2000

  2001

  запаси

  11856

  17467

  22992

  ПДВ

  1946

  1 458

  971

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 м-ців після звітної дати)

  5833

  10578

  12949

  Грошові кошти

  391

  633

  334

  Разом:

  20026

  30136

  37246

  Організації мають найбільшу дебіторську заборгованість: Белрегіонгаз (2517 тис. Руб), Белгородстройплюс (1022), ПМК Белгородское (540), Монолитстрой (523), Горсельмаш (452).

  Таблиця 3.11

  Основні техніко-економічні показники роботи ВАТ "Будматеріали"

  № п / п

  Найменування показників

  Од. вимір.

  +1999

  2000

  2001

  1

  Об'єм виробництва

  Млн. руб.

  61,3

  82,3

  122,5

  2

  Обсяг випуску в натуральному вираженні

  цегла силікатна

  вапно будівельна

  крейда мелений (МТД-2, МТД-1, ММЖП)

  Млн. шт.

  Тис. тн.

  Тис. тн.

  72,1

  36,5

  63,3

  96,8

  70,0

  86,0

  94,7

  88,6

  94,4

  3

  балансовий прибуток

  Млн. руб.

  10,1

  12,0

  15,1

  4

  Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства

  Млн. руб.

  7,6

  8,4

  10,6

  5

  Витрати на 1 карбованець товарної продукції

  Коп.

  80,3

  82,9

  86

  6

  рентабельність

  %

  22,3

  21,5

  16,4

  7

  Середня зарплата

  Руб.

  +1259

  1905

  2337

  8

  Чисельність, всього

  Чол.

  1013

  1061

  тисяча п'ятьдесят-чотири

  Дані таблиці свідчать про погіршення основних показників роботи підприємства. Для того, щоб опинитися конкурентоспроможним в умовах ринкової економіки, АТ "Будматеріали" необхідно провести значну роботу в області вдосконалення технології виробництва, оновлення номенклатури випуску продукції, маркетингу.

  Для узагальнення даних аналізу внутрішнього середовища підприємства побудуємо зведену таблицю.

  Таблиця 3.12

  показник

  Оцінка в балах

  1-3

  4-7

  8-10

  Імідж і репутація

  +

  широта асортименту

  +

  Новизна продукції, що випускається

  +

  Час перебування на ринку

  +

  прогресивність технології

  +

  стан ОФ

  +

  Транспортні можливості

  +

  наявність комунікацій

  +

  складські можливості

  +

  канали збуту

  +

  Кваліфікація кадрів

  +

  Система управління

  +

  дослідження ринку

  +

  Стимулювання збуту

  +

  Фінансова стійкість

  +

  платоспроможність

  +

  рентабельність

  +

  Рівень цін

  +

  Розглянемо сильні і слабкі сторони підприємства за наступною схемою:

  Таблиця 3.13

  елемент середовища

  Сильні сторони

  Слабкі сторони

  виробництво

  висока потужність підприємства;

  - більша доступність ресурсів;

  -підвищення екологічності виробництва;

  -неповне використання потужності підприємства;

  висока енергоємність виробництва;

  -растущій відсоток браку продукції;

  кадри

  -Соціальна спрямованість кадрової політики;

  -низька плинність кадрів;

  -великий питома вага "старих" працівників;

  несприятливі умови роботи в виробничих цехах;

  - низька заробітна плата;

  маркетинг

  -наявність постійних споживачів продукції;

  -відсутність служби маркетингу;

  - недостатнє оновлення асортименту;

  організація

  -чітка розподіл обов'язків і повноважень;

  -відсутність деяких функціональних відділів в управлінській структурі організації;

  фінанси

  -збільшення оборотних коштів підприємства;

  -велика дебіторська заборгованість;

  Побудуємо підсумкову таблицю SWOT-аналізу.

  Таблиця 3.14.

  можливості

  загрози

  Напрямок політики керівництва області на підтримку будівництва та очікуваний в зв'язку з цим зростання потреби в продукції підприємства;

  Розширення ринку збуту;

  Розширення виробничих можливостей;

  Велика доступність ресурсів.

  Висока чутливість до цін на енергоресурси;

  Неплатежі, брак готівкових коштів;

  Підвищення собівартості продукції;

  Старіння обладнання;

  Посилення конкуренції з боку підприємств області, які виробляють більш сучасну продукцію;

  Сильні сторони

  Слабкі сторони

  Можливість розширення виробництва;

  Кваліфіковані фахівці;

  Економіко-географічне розташування;

  Жорсткі договори з наладчиками і постачальниками;

  Відсутність жорсткої конкуренції;

  Компанія має міцну репутацію виробника якісних будівельних матеріалів.

  Висока енергоємність виробництва;

  Підприємство фінансово нестійке;

  Відсутність довгострокової стратегії;

  Зношеність основних фондів;

  Недостатньо гнучка система ціноутворення;

  Скрутний вихід на ринки сусідніх країн;

  8. Велика питома вага "старих" працівників;

  9. Слабкий вплив на ринковий попит;

  Завершуючи аналіз внутрішнього середовища АТ "Будматеріали", оцінимо конкурентоспроможність силікатної цегли, порівнявши його основні параметри з параметрами глиняної цегли, який використовується в будівництві для тих же цілей.

  Таблиця 3.15.

  Основні фізико-технічні показники цегли

  показники

  Од. виміру

  цегла силікатна

  цегла глиняна

  Розміри

  -довжина

  ширина

  товщина

  мм

  250

  120

  288

  густина

  кг / м ^ 3

  понад 1650

  1550-1700

  Межа міцності при стисненні

  -марка "150"

  -марка "125"

  кгс / см ^ 2

  150

  125

  100

  Межа міцності при вигині

  -марка "150"

  -марка "125"

  Кгс / см ^ 2

  27

  24

  22

  Продовження таблиці

  водопоглинання

  %

  16

  12

  морозостійкість

  цикл

  25

  25

  теплопровідність

  Вт / Мк

  0,85-1,15

  0,6-0,95

  Маса 1 м ^ 2 стіни

  кг

  1450-2000

  1200-1800

  Питома витрата палива

  кг ум. топ. на тис. шт. ум. цегли

  60-80

  246

  Питома витрата електроенергії

  Квт / год на тис. Шт. ум. цегли

  34-36

  80-82

  Розрахуємо індекси споживчих і вартісних параметрів і визначимо експертним шляхом значимість кожного з них.

  Таблиця 3.16.

  оцінка конкурентоспроможності

  параметри

  ідеал

  1. Споживчі параметри

  Межа міцності при стисненні

  150

  100

  1,5

  0,3

  морозостійкість

  25

  25

  1

  0,3

  водопоглинання

  15

  13

  1,15

  0,05

  теплопровідність

  0,85

  0,85

  1

  0,25

  маса

  2000

  1800

  1,1

  0,1

  2.Економічні параметри:

  Ціна

  1840

  2250

  0,8

  1

  Розрахуємо зведений індекс за споживчими параметрами за такою формулою:

  Iп = (1,5 * 0,3 + 1 * 0,3 - 1,15 * 0,05 + 1 * 0,25-1,1 * 0,1) / 1 = 0,83

  Аналогічним чином визначимо зведений індекс за вартісними параметрами:

  І с = 0,8 / 1 = 0,8

  Коефіцієнт конкурентоспроможності дорівнює:

  К = Iп / Iс = 0,83 / 0,8 = 1,04 Маркетинг: Методичні вказівки. -2-е изд., Стер. - Білгород: М 27 Вид-во БелГТАСМ, 2001.-32с.

  Значення даного коефіцієнта дозволяє зробити висновок, що продукція, вироблена АТ "Будматеріали", більш конкурентоспроможна, ніж аналогічна продукція, пропонована іншими підприємствами. Завдання полягає в тому, щоб не тільки зберегти, але і збільшити свою частку ринку, тим більше, що для цього є непогані перспективи.

  Таблиця 3.17.

  Ємність ринку будівельної цегли Бєлгородської області і частка на ньому АТ "Будматеріали"

  показник

  +1999

  2000

  2001

  Випуск будівельної цегли, млн. Шт. ум. цегли

  360,5

  321,8

  303,2

  Вивіз, млн. Шт. ум. цегли

  94,7

  100,4

  116,2

  Ємність ринку, млн. Шт. ум. цегли

  265,8

  221,4

  187

  Обсяг пр-ва АТ "Будматеріали", млн. Шт. ум. цегли

  72,1

  96,8

  94,7

  Частка ринку,%

  20

  30

  31

  Дані таблиці дозволяють спрогнозувати обсяги продажів будівельної цегли.

  Побудована лінія тренда дозволяє обчислити прогнозне значення ємності ринку будівельної цегли Бєлгородської області на 2003 р .:

  С = -39,4 * 5 + 303,53 = 106,53 млн. Шт. ум. цегли.

  Подальше прогнозування за допомогою побудованої лінії тренду недоцільно через можливість виникнення значних помилок.

  Отримані дані свідчать про очікуване зменшення ємності ринку будівельної цегли на території Білгородської області. Отже, підприємству необхідно шукати нові ринки збуту, або орієнтуватися на випуск продукції, яка буде користуватися підвищеним попитом на ринку області.

  3.2. Рекомендації щодо підвищення ефективності маркетингових заходів АТ "Будматеріали"

  Як згадувалося раніше, товарна політика займає одне з ключових місць у загальній системі маркетингової діяльності. Грунтуючись на результатах проведеного комплексного аналізу маркетингового середовища АТ "Будматеріали", спробуємо дати рекомендації, які дозволять підвищити конкурентоспроможність продукції, що випускається підприємством продукції, її якісних характеристик, що відповідають запитам кінцевих споживачів і оптимізації асортименту товарів.
  Політика керівництва Бєлгородської області, спрямована на підтримку будівництва, дозволяє сподіватися, що АТ "Будматеріали" не втратить своїх позицій на ринку збуту, але для успішного розвитку підприємства цього мало. Необхідно докласти великих зусиль і домогтися того, щоб забудова в м Бєлгороді і в прилеглих районах велася в основному із силікатної цегли. На нашу думку, цього в якійсь мірі буде сприяти створення рекламних щитів, зі слоганом: "Білому місту - біла цегла" і розміщення їх на вулицях міста і уздовж основних автомобільних доріг.
  Перевагою силікатної цегли в порівнянні з іншими стіновими будівельними матеріалами є можливість створення з нього різних архітектурних форм. Малоповерхове будівництво за індивідуальними проектами ведеться в основному з цегли. На нашу думку, слід зміцнити зв'язки з архітектурними майстернями міста і області з метою просування силікатної цегли як основного і єдино можливого матеріалу для житлового будівництва.
  Виробничі потужності підприємства при деякому оновленні дозволяють почати випуск силікатної цегли, призначеного для обробки фасадів будівель (з лицьовою стороною, що нагадує природний камінь). Така цегла може знайти широке застосування в оздобленні фасадів нижніх поверхів будівель, де розташовуються торговельні підприємства сфери обслуговування. В даний час для цих цілей застосовується дорога облицювальна плитка, яка, незважаючи на привабливий зовнішній вигляд, має недовгий термін служби і високу ремонтоемкость.
  Одним з елементів товарної політики є розробка ефективної упаковки товару. АТ "Будматеріали" виробляє відвантаження силікатної цегли як навалом, так і пакетованого (%). Відвантаження цегли пакетами дозволяє значно поліпшити якість транспортування товару і збереження його початкових якостей і властивостей при доставці кінцевого споживача. Пропонується не тільки збільшити частку відвантаження цегли пакетами, але і додатково частину продукції упаковувати в захисні матеріали, що забезпечить більший захист при зберіганні продукції на відкритому майданчику і транспортуванні на далекі відстані. Підвищена ціна буде виправдана високою якістю товару.
  Підвищити швидкість реакції на зміни кон'юнктури ринку можна за рахунок поліпшення роботи відділів, на які покладено функцію служби маркетингу (відділ збуту і плановий відділ). На підприємстві не проводиться аналіз стану ринку будівельних матеріалів, неефективне прогнозуються потреби в тому чи іншому виді продукції навіть на найближчий час. Тому, часто виробництво зупиняється внаслідок затовареності складів і неможливості відвантаження продукції споживачеві. Так, нерідкі простої цеху технічного крейди через відсутність залізничних вагонів.
  Створення служби маркетингу з молодим і енергійним персоналом дозволить, на нашу думку, значно поліпшити організацію збуту продукції і, тим самим, підвищити конкурентоспроможність товарів, що випускаються АТ "Будматеріали" на ринку Бєлгородської області і за її межами.

  висновок

  В результаті викладу в теоретичній частині курсової роботи основних положень з обраної теми, а саме розробці товарної політики підприємства, можна зробити наступні висновки.

  Товар - перший і найважливіший елемент комплексу маркетингу. В умовах переходу України до відкритої ринкової економіки боротьба за споживача на внутрішньому і зовнішньому ринках вимагає створення і виробництва дійсно конкурентоздатних товарів.

  Для того щоб вироблений товар або надається послуга були завжди конкурентноздатними і мали попит, необхідно здійснювати безліч маркетингових рішень.

  У маркетинговій діяльності такі рішення стосуються, як правило, наступних напрямків: товарної, цінової, збутової і комунікативної політики.

  В умовах достатності товарів і послуг на ринку, перевищення в цілому їх пропозиції над попитом покупець повною мірою реалізує своє право вибору, природно воліючи той товар, який з його точки зору має найкращим співвідношенням споживчих якостей і ціни в той чи інший момент. Розробка таких товарів і послуг, що максимально задовольняють потреби споживачів, є прерогативою саме товарної політики, яка вимагає прийняття узгоджуються між собою рішень щодо марки, упаковки, маркування, надання сервісного обслуговування, як для окремих товарних одиниць, так і для певного товарного асортименту. Комплекс такого роду рішень буде ефективним знаряддям у боротьбі з конкурентами.

  У практичній частині курсової роботи відповідно до поставлених завдань були проведені комплексний аналіз зовнішнього і внутрішнього маркетингового середовища і оцінка конкурентних позицій і потенціалу АТ "Будматеріали".

  Представлений аналіз ще раз переконливо довів, що без чітко розробленої стратегії маркетингу в умовах ринкової економіки не може "вижити" жодне підприємство. АТ "Будматеріали", будучи практично монополістом на ринку силікатної цегли Бєлгородської області, відчуває чималі труднощі в реалізації своєї продукції. Зіставивши результати дослідження маркетингового середовища і ринкових умов розвитку підприємства з його внутрішніми активними і потенційними можливостями, ми дали рекомендації, які повинні допомогти зміцнити позиції підприємства на ринку будівельних матеріалів Бєлгородської області і за її межами.

  Список використаної літератури

  Академія ринку: маркетінг.А. Дайан, Ф. Букерель, Р. Ланкар і ін. - М .: Економіка, 1993. -572 с.

  Вайсман А. Стратегія маркетингу: 10 кроків до успіху; Стратегія менеджменту: 5 факторів успіху: Пер. з нім. - М .: АТ "Інтерексперт", "Економіка", 1995. - 344 с.

  Концепція розвитку пріоритетних напрямків в ПСМ і будіндустрії на 2001-2005 роки. "Будівельні матеріали", 2001, №6.

  Котлер Ф. Основа маркетингу: Пер. з англ. / Общ. ред. і вступ. з тим. Прядив'яної. - М .: Прогрес, 1999. -736 с.

  Ноздрьова Р.Б., Цигічко Л.І. Маркетинг: як перемагати на ринку. - М .: Фінанси і статистика, 1991. -304 с .: іл.

  Промисловість будівельних матеріалів Бєлгородської області в 1995-2001 р.р. Держкомстат Росії. Бєлгородський обласний комітет державної статистики. Білгород, 2002 г.

  Промисловість будівельних матеріалів в 2002 р "Будівельні матеріали», 2003, №2. ТОВ РІФ "Будматеріали".

  Титова В.А. Маркетинг. Навчальний посібник. - Ростов н / Д: "Фенікс", 2001. - 448 с.

  Хруцький В.Є., Корнєєва І.В. Сучасний маркетинг: настільна книга по дослідженню ринку: Учеб. Допомога. - М .: Фінанси і статистика, 1999. -528 с.

  13

  6

  13

  13

  18

  Конструкції будівельні сталеві, тис.тонн

  20,3

  19,2

  18,6

  8,5

  12,3

  18,8

  26,2

  Зростання виробництва більшості видів виробів почався в 1998 році. У 2001 році в порівнянні з 1997 роком виробництво цементу зросло на 46%, збірних залізобетонних конструкцій і деталей - на 16,6%, стінових матеріалів - на 10%, листів азбестоцементних - на 47,3%, плитки керамічної для внутрішнього облицювання стін - на 8,8%, плитки керамічної для підлог - на 7,2%, труб азбестоцементних - на 29,2%, нерудних будівельних матеріалів - на 24%. Разом з тим, рівня виробництва 1990 року поки не досягнуто ні по одному виду виробів. У 2001 році вироблено менше, ніж в 1990 році, цементу в 1,7 рази, листів азбестоцементних на 26%, збірних залізобетонних конструкцій і виробів - в 3,5 рази, стінових матеріалів - на 37%.

  Слід зазначити, що такий стан в галузі спостерігається не тільки в Бєлгородській області, але і інших регіонах Росії. В цілому по Російської Федерації в порівнянні з 1990 роком темпи зниження набагато більше, ніж в Білгородській області. Тому роль бєлгородських підприємств на ринку будівельних матеріалів Росії зросла. Якщо в 1990 році на їх частку від загальноросійського виробництва припадало 7,3% цементу, то в 2001 році - 10,6%, листів азбестоцементних відповідно - 8% і 17,1%, стінових матеріалів - 2,4% і 4%.

  У зв'язку з незатребуваність в області найважливіших видів будівельних матеріалів зростають обсяги їх вивезення за її межі. У 2001 році вивезено 66% виробленого цементу, 76% шиферу, 38% стінових матеріалів.

  Таблиця 2.2.3.

  Вивіз будівельних матеріалів за межі області

  +1999

  2000

  2001

  Цемент, тис. Тонн

  1179,7

  2289,9

  2332,5

  Листи азбестоцементні, млн. Ум. плит

  174,4

  209,4

  223,3

  Стінові матеріали, млн. Ум. цегли

  148,0

  164,6

  197,3

  Ринок окремих видів будівельних матеріалів має яскраво виражений міжнародний характер. За даними Бєлгородської митниці, спостерігається помітне зростання вивозу цементу і листів азбестоцементних за межі Російської Федерації. Стінові матеріали вивозяться в основному в регіони Росії.

  Що стосується витрат на карбованець виробленої продукції, то за період з 1995 по 2001 рр. цей показник змінювався стрибкоподібно, про що свідчать дані такої таблиці.

  Таблиця 2.2.4.

  Зміна витрат на рубль продукції (у відсотках до попереднього року)

  Вся промисловість

  У т. Ч. Промисловість будівельних матеріалів

  1995

  -2,63

  -1,4

  1996

  14,73

  8,1

  1 997

  -0,1

  -0,8

  1 998

  -5,1

  1,6

  +1999

  -3,9

  -2,2

  2000

  5,7

  4,2

  2001

  1,2

  0,8

  Як видно, стабільного зниження витрат на виробництво одиниці продукції поки не забезпечено, а в останні 2 роки спостерігається їх зростання.

  У 2001 р в галузі відбулися певні зміни в структурі витрат на виробництво і реалізацію продукції. У порівнянні з 2000 роком відзначений незначне зростання частки матеріальних і витрат на оплату праці при зниженні частки інших витрат.

  Зростання витрат на виробництво продукції багато в чому пояснюється простоями виробничого устаткування на підприємствах галузі.

  Таблиця 2.2.5.

  Використання середньорічної виробничої потужності підприємств Бєлгородської області з випуску окремих видів продукції будівельних матеріалів (у відсотках)

  +1999

  2000

  2001

  цемент

  46,1

  54,1

  54,4

  листи азбестоцементні

  71,4

  68,8

  81,5

  Стінові матеріали, в тому числі:

  цегла будівельний

  75,0

  71,9

  69,5

  Плитка керамічна для внутрішнього облицювання стін

  66,4

  65,7

  65,7

  Плитка керамічна для підлог

  95,9

  97,8

  98,3

  заповнювачі пористі

  41,3

  50,2

  47,4

  Тільки в 2001 році за рахунок недовикористання виробничих потужностей недодано2,9 млн. Тонн цементу, 113,6 млн. Штук умовної цегли, 365,9 тис. М3 конструкцій і деталей збірних. залізобетонних, 1,2 млн. м2 плитки керамічної для внутрішнього облицювання стін.

  Індекси цін виробників на продукцію промисловості будівельних матеріалів характеризуються такими даними:

  Таблиця 2.2.6.

  На кінець періоду, у% до грудня попереднього року

  1 998

  +1999

  2000

  2001

  Промисловість в цілому

  127,9

  159,1

  126,1

  111,7

  Промисловість будівельних матеріалів

  З неї:

  з неї:

  107,5

  146,8

  134,4

  117,0

  - цементна

  102,9

  149,8

  134,8

  114,6

  - азбестоцементних виробів

  118,7

  149,1

  131,9

  124,8

  -Конструкція і деталей збірних з / бетонних

  110,2

  148,9

  131,4

  118,5

  - стінових матеріалів

  110,0

  130,9

  132,4

  115,4

  - нерудних будівельних матеріалів

  113,4

  164,1

  141,8

  106,9

  За аналізований період найбільше зростання цін мав місце в 1999 р., Найменший - в 1998 році. За останні чотири роки індекс цін в галузі збільшився в 2,5 рази, проти 2,9 рази в цілому по промисловості області.

  Слід зазначити, що до 1998 року оптові ціни виробників на багато видів будівельних матеріалів в середньому по Росії росли швидше, ніж в Білгородській області. Так, тільки в 1992 році при збільшенні цін в цілому по галузі в 21,5 рази, в середньому по Росії ціни зросли в 28,1 рази. В результаті ціни виробників на більшість видів будівельних матеріалів, значно нижче среднероссийских, що видно з наведених нижче даних.

  Таблиця 2.2.7.

  Середні ціни виробників на окремі види будівельних матеріалів на кінець 2001 року (рублів за одиницю продукції)

  Белго-родс-

  кая область

  в% до среднероссійскому значенням

  Російська Федерація

  Середня ціна

  максимальна ціна

  мінімальна ціна

  Цемент, тонн

  467

  86

  542

  3333

  420

  Листи азбестоцементні, тис. Ум. плит

  1405

  82

  1 710

  2864

  1405

  Труби азбестоцементні, км

  38130

  83

  45686

  99008

  38130

  Збірні залізобетонні конструкції і деталі, м3

  1 099

  63

  1731

  6437

  770

  Цегла будівельний, тис. Ум. штук-

  тисячі вісімдесят чотири

  77

  1406

  3383

  674

  Плитка керамічна глазурована, м2

  55

  63

  87

  129

  55

  Продовження таблиці.

  Плитка керамічна для підлог, м2

  72

  64

  112

  320

  50

  Мел, тонн

  44

  91

  48

  2375

  44

  Вапно будівельне, тонн

  514

  114

  449

  3416

  317

  Повна балансова вартість основних фондів підприємств промисловості будівельних матеріалів (основний вид діяльності) досягла на кінець 2001 року 2,3 млрд. Рублів, що становило 6,7%, від всіх основних фондів промисловості і 2,6% - всіх галузей економіки (по великим і середнім комерційним організаціям).

  Таблиця 2.2.8.

  Наявність основних фондів в промисловості будівельних матеріалів (на кінець року; по повній облікової вартості у фактичних цінах - млн. Руб)

  +1999

  2000

  2001

  Промисловість будівельних матеріалів, з неї:

  2095,7

  2175,5

  2308,9

  будівлі

  714,1

  738,7

  750,6

  споруди

  534,5

  535,5

  546,6

  Машини та обладнання

  745,2

  782,8

  867,3

  транспортні засоби

  95,1

  109,8

  127,9

  інструмент, виробничий і господарський інвентар

  вивииіііінвентарь інвентар

  65

  7,8

  13,3

  інші види основних фондів

  0,3

  0,9

  3,2

  Різке старіння основних фондів - одна з проблем останніх років. Ступінь їх зносу в галузі на кінець 2001 року склала 59% проти 43,6% по основних фондах економіки в цілому і 43,5% по промисловості області. При цьому особливо висока ступінь зносу активної частини основних фондів: машини і обладнання зношені на кінець 2001 року на 70,9%, транспортні засоби на 50%, інвентар - на 43,3%.

  У зв'язку з тим, що в 2001 році введено нових основних фондів на суму 239,8 млн. Рублів, 135,5 млн. Рублів (56,5%) з них - машини та обладнання, щорічна тенденція до збільшення зносу фондів сповільнилася. У порівнянні з 2000 роком знос основних фондів в галузі скоротився на 2,9 процентного пункту. Коефіцієнт оновлення в 2001 році високий (10,4%), коефіцієнт ліквідації низький (2,1%). Це свідчить про те, що нововведені фонди призначені не для заміни морально і фізично застарілого обладнання.

  У 2001 році великими і середніми підприємствами області на розвиток галузі було направлено 226,8 млн. Рублів інвестицій в основний капітал, що становило лише 3,2% від загального обсягу інвестицій.

  У порівнянні з 2000 роком обсяг інвестицій в основний капітал у порівнянних цінах зросла на 15,4%, проти 49,5% по промисловості і 38,7% по області в цілому.

  Динаміку інвестицій в основний капітал в промисловості будівельних матеріалів за 1999 - 2001 роки можна побачити в таблиці:

  Таблиця 2.2.9.

  роки

  Інвестиції в основний капітал по промисловості будівельних матеріалів (у фактично діючих цінах), млн. Руб.

  Частка промисловості будівельних матеріалів в загальному обсязі інвестицій в промисловість

  +1999

  102,0

  3,2

  2000

  184,3

  4,0

  2001

  226,8

  3,2

  Низький рівень капітальних вкладень в промисловість будівельних матеріалів можна пояснити недостатньо стійким фінансовим станом підприємств галузі.Так, з позитивним фінансовим результатом закінчили 2001 рік всього 57 підприємств (51%). Ними отримано 466,8 млн. Рублів прибутку, причому основна частина прибутку (65%) припадає на підприємства 2-х галузей: цементна промисловість і промисловість збірних залізобетонних конструкцій і деталей. З негативним фінансовим результатом закінчили рік 49% підприємств галузі, ними отримано збиток - на 35,6 млн. Рублів.

  Один з показників ефективності роботи підприємств - рентабельність реалізованої продукції (відношення сальдований фінансовий результат від продажів до витрат на виробництво продукції) за 2001 рік склав 13,3% проти 12,4% за 2000 рік, рентабельність активів (відношення сальдований фінансовий результат до вартості всіх активів) - .16,4%, проти 12,8% за 2000 рік. При цьому рентабельність оборотних активів зросла в 1,7 рази. Слід зазначити, що рентабельність активів в промисловості будівельних матеріалів значно вище, ніж в цілому по промисловості (4,9%).

  Загальна сума оборотних коштів збільшилася за 2001 рік на 16,4%. Аналіз структури оборотних активів показав, що найбільшу питому вагу в їх складі припадає на дебіторську заборгованість - (36,2% на початок року, 40,4% на кінець року) і на запаси (55,2% на початок року, 48,4 % - на кінець року). Переважна частина запасів є сировина та матеріали (64,2%) і готову продукцію на складі (18,9%).

  Головними критеріями для оцінки фінансового стану підприємств є показники фінансової стійкості та платоспроможності, до яких можна віднести коефіцієнт автономії, коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами і коефіцієнт поточної ліквідності (покриття).

  Таблиця 2.2.10.

  Основні показники платоспроможності та фінансової стійкості підприємств

  промисловість будматеріалів

  Промисловість - всього

  Коефіцієнт поточної ліквідності (нормативне обмеження 200%)

  на початок 2001 р

  109,8

  97,9

  Продовження таблиці

  на кінець 2001 р,

  104,7

  90,4

  Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами (нормативне обмеження 10%)

  на початок 200 1г.

  12,7

  -76,5

  На кінець 2001 р

  11,4

  -80,6

  Коефіцієнт автономії (нормативне обмеження більше або дорівнює 50%)

  на початок 2001р.

  61,9

  41,0

  на кінець 2001 р.

  59,3

  36,4

  Для оцінки фінансової стійкості підприємств також велику роль грає коефіцієнт відношення позикових і власних коштів (нормативне значення його менше, або дорівнює 100%). В кінці 2001 року даний показник склав 68,5% проти 61,5% на початок року.

  Чисельність промислово - виробничого персоналу на підприємствах галузі в 2001 році в порівнянні з 1995 роком зменшилася на 8,5%.

  Таблиця 2.2.11.

  Динаміка середньооблікової чисельності та середньомісячної заробітної плати

  Середньооблікова чисельність, осіб

  Середньомісячна заробітна плата, тис. Рублів,

  +1999

  14044

  1562,5

  2000

  14946

  2438,4

  2001

  14488

  3252,6

  У 2001 році середньомісячна заробітна плата промислово - виробничого персоналу була на 29,8% вище, ніж в цілому по промисловості.

  Розмір нарахованої реальної середньої заробітної плати (зростання заробітної плати, скоригованої з урахуванням зміни зведеного індексу споживчих цін) в 2001 році в порівнянні з 1995 роком зріс на 23,9%. .

  Слід зазначити, що на кінець 2001 року на підприємствах промисловості будівельних матеріалів заборгованість по заробітній платі склала 8,3 млн. Рублів,

  Аналіз виробництва будівельних матеріалів на території Білгородської області дозволяє зробити висновок про те, що незважаючи на інвестиційну кризу і падіння обсягів будівельних робіт, обсяги виробництва будівельних матеріалів залишаються досить значними.

  Серед стінових будівельних матеріалів лідируюче місце займає будівельний цегла, темпи зниження обсягів виробництва якого значно нижче. Такий стан пояснюється попитом на стінові матеріали для малоповерхового житлового будівництва, питома вага якого досяг до 1999 року 45%.

  Оцінимо місткість ринку стінових матеріалів в Білгородській області.

  Вона визначається за такою формулою:

  З = П + І-Е, де

  С - ємність ринку за рік;

  П - виробництво даного товару в даній області;

  І - імпорт товару з інших ринків;

  Е - експорт товару за кордон.

  Отримані результати викладемо в таблиці 2.2.12.

  Таблиця 2.2.12.

  показник

  +1999

  2000

  2001

  Виробництво стінових матеріалів, млн. Шт ум. цегли

  562,1

  529,7

  514,5

  Вивіз стінових матеріалів за межі області, млн. Шт. ум. цегли

  148,0

  164,6

  197,3

  Ємність ринку стінових матеріалів

  212,5

  365,1

  317,2

  Даний аналіз свідчить про зростання ємності ринку, що пов'язано зі збільшенням обсягів будівництва. Слід зазначити, що відбудеться деяке збільшення виробництва за тими видами стінових матеріалів, які широко використовуються в індивідуальному будівництві, в тому числі силікатної цегли, виробником якого в Білгородській області є АТ "Будматеріали".

  3. Оцінка внутрішньої маркетингової середовища АТ "Будматеріали"

  3.1. Оцінка можливостей підприємства

  Підприємство розташоване в північно-східній частині м Бєлгорода і займає територію площею 50 га. Освоєння найбагатших природних запасів крейди, виробництво вапна на території АТ "Будматеріали" відноситься до другої половини 19 століття. У 1861 році були побудовані перші шахтні печі для виробництва вапна, потім підприємства з виробництва крейди, керамічної цегли. Велике значення для збільшення виробництва будівельної цегли в Бєлгороді мала споруда в 1909 році залізничної колії від центральної магістралі до крейдяній горі. З будівництвом залізничної гілки пов'язана і поява і білгородського крейди на зовнішньому ринку. У 1935 році було зроблено суттєвий крок вперед м механізації ручних робіт на вскрише - завод "Працівник", так іменувалося тоді підприємство, придбав екскаватор.
  У зв'язку зі створенням в Білгородській області постановою Ради міністрів СРСР №797 від 29 квітня 1954 року "Про заходи щодо дальшого розвитку промисловості, культурно-побутового та житлового будівництва в Білгородській області" в обласному центрі намічалося будівництво ряду багатоповерхових житлових будинків, драматичного театру, Будинку рад, кінотеатру і ряду інших адміністративних будівель для розміщення обласних організацій. Щоб вирішити цю проблему, в 1955 році в Північно-східній частині міста Білгорода, в 400 метрах від КРЕЙДОВАПНЯНИЙ заводу, почалося будівництво заводу силікатної цегли і в 1962 році побудований завод почав випускати продукцію.
  СНХ ЦЧР, розпорядженням "Про укрупнення підприємств промисловості будівельних матеріалів" створив в Бєлгороді, в 1963 році на базі існуючих КРЕЙДОВАПНЯНИЙ комбінату і заводу силікатної цегли, Бєлгородський комбінат будівельних матеріалів.

  У 1992 році комбінат був перейменований в Акціонерне Товариство Відкритого Типу "Будматеріали", з 1996 року - Відкрите Акціонерне Товариство "Будматеріали".

  В даний час підприємство включає в свою структуру цех силікатної цегли, крейдовапняний цех, цех технічного крейди, цех "Герметик", автотранспортний цех, гірський цех, парокотельной цех, залізничний цех, ремонтно-механічний цех, електроучасток, стройучасток, заводоуправління, лабораторію, гуртожиток , базу відпочинку.
  Продукція, що випускається: цегла силікатна, вапно будівельна, вапно для шкіряної промисловості, крейда технічний дисперсний МТД-1, МТД-2, МТД-4, крейда комової, борошно вапнякова, крейда для виробництва комбікормів і мінеральної поживи с / г тварин і птиці, мастика "Тегерон", і "Гемаст", крейда письмові білі і кольорові, крейда кравецькі білі і кольорові, блоки стінові дрібні з ніздрюватого бетону, плити з пористих бетонів теплоізоляційні автоклавного твердіння, пісок будівельний.
  Основними видами сировини, що застосовуються при виробництві продукції, є крейда комової і пісок. Мел комової видобувається в кар'єрі "Зелена галявина" екскаваторами, доставка здійснюється автотранспортом на відстань 4 км. Видобуток піску проводиться в "Разуменском" кар'єрі екскаваторами і доставляється на підприємство автотранспортом на відстань 20 км.

  Підприємство має залізничну під'їзну колію протяжністю 3,6 км. Готова продукція відвантажується залізничним і автомобільним транспортом.

  ВАТ "Будматеріали" є найбільшим виробником силікатної цегли, вапна будівельного в Білгородській області. Виробничі потужності підприємства складають:

  · Цегла силікатна - 120 млн. Шт. ум. цегли;

  · Крейда мелений - 138 тис. Тн .;

  · Вапно будівельне - 168 тис. Тн.

  На підприємстві з чисельністю 1100 чоловік велика мережа соціальних об'єктів: гуртожиток, їдальня, буфети, кімнати відпочинку, побутові приміщення, база відпочинку.

  Основні постачальники ВАТ "Будматеріали" розглянуті в таблиці 3.1.

  Таблиця 3.1.

  Постачальники ВАТ "Будматеріали".

  Найменування

  Постачальник

  сировина

  вапно будівельне

  пісок кварцовий

  Власного пр-ва

  Нижньо-Ольшанського кар'єра

  Допоміжні матеріали

  Мелють тіла:

  цільпебси

  - кулі

  Гума ущільнювальна

  лиття марганцовистое

  м Миколаїв Миколаївцемремонт

  м Маріуполь П-я Г-4537

  Курський ГТВ

  Хіммаш сел. Первомайський р Тамбов

  3. Електроенергія

  ВАТ "Белгороденерго"

  4. Пар

  власного виробництва

  Основні конкуренти на ринку Бєлгорода та Бєлгородської області:

  Старооскольский завод будівельних матеріалів

  Нечаєвський цегельний завод

  Губкинський цегельний завод

  Інші (частка на ринку дуже мала).

  Підприємства - конкуренти на Європейській частині РФ:

  · ЗАТ "Павловський завод будівельних матеріалів"

  · ЗАТ "Могильовський комбінат силікатних виробів"

  · ЗАТ "Боровічанскій завод силікатних виробів"

  · ВАТ "Борський силікатний завод"

  · АТ "Башстрой".

  Основними споживачами продукції АТ "Будматеріали" є будівельні організації м Бєлгорода:

  · СУ-1 "Белгородпромстрой"

  · "Монолітбелгородпромстрой"

  · БПМК-2

  · БПМК-4

  · ЗАТ БМУ "Сокіл"

  · КМА "Белгородпроектжілстрой"

  · "Белгородстроймонтаж"

  · ЗАТ "Белгородстрой"

  · ЗАТ "Белгородстрой-плюс"

  · УКБ адміністрації міста Бєлгорода

  · УКБ адміністрації Бєлгородської області.

  Продукція АТ "Будматеріали" використовується у всіх сферах промислового та цивільного будівництва. Динаміка обсягів виробництва продукції представлена ​​в таблиці 3.2.

  Таблиця 3.2

  Виробництво продукції в натуральному вираженні

  Найменування

  +1999

  2000

  2001

  Цегла силікатна, млн. Шт. ум. цегли

  72,1

  96,8

  97,4

  Вапно будівельне, тис. Т.

  7,4

  30,1

  88,6

  Крейда мелена, тис. Т.

  63,3

  86,0

  94,4

  У т. Ч. Технічний

  5,5

  76,5

  84,1

  комбікормової

  57,8

  9,5

  10,3

  У вартісному вираженні за 2001 р. підприємством було вироблено продукції на 122,5 млн. руб., в 2000 р. - на 82,3 млн. Руб., В 1999р. - на 61,3 млн. Руб.

  Структура виробленої продукції проаналізована в таблиці 3.3.

  Таблиця 3.3.

  Частка виробленої продукції в загальному обсязі виробництва,%

  Вид продукції, що виробляється

  +1999

  2000

  2001

  цегла силікатна

  65,7

  60,7

  58,0

  вапно товарне

  3,6

  11,0

  16,7

  крейда мелена

  18,2

  18,0

  19,8

  Продукція цеху "Герметик"

  4,9

  5,9

  3,8

  Незважаючи на те, що силікатна цегла і раніше залишається основним видом продукції АТ "Будматеріали", частка його в загальному обсязі виробництва знижується.

  Динаміка обсягу виробництва будівельних матеріалів свідчить про відсутність тенденції стабільного зростання, що обумовлено наступними причинами:

  · Нестабільністю споживчого попиту;

  · Простоями основних цехів через несправність зношеного обладнання;

  · Відсутністю чіткої маркетингової політики, що часто призводить до незатребуваності продукції підприємства на ринку.

  У 2000 р. обсяг виробництва був збільшений на 34,2% в порівнянні з 1999р. Збільшення обсягу виробництва, головним чином, відбулося через стабілізації ринку збуту в Білгородській області для силікатної цегли, для інших видів продукції - в інших регіонах Росії та ближнього зарубіжжя. У 2001 р. обсяг виробництва в порівнянних цінах був збільшений на 1,1% в порівнянні з 2000 р. Збільшення обсягу виробництва відбулося за рахунок зростання виробництва вапна на 18,6 тис. Тонн.

  Як зазначалося вище, зношене обладнання не дозволяє підприємству використовувати в повній мірі свої виробничі потужності. Хоча останнім часом намітилася позитивна тенденція: коефіцієнт використання потужностей збільшився за всіма видами продукції, що випускається і склав:

  Таблиця 3.4.

  Найменування продукції

  +1999

  2000

  2001

  цегла силікатна

  53%

  71%

  79%

  вапно

  18%

  35%

  53%

  крейда мелена

  25%

  34%

  68%

  Аналіз основних фондів показує, що загальний їх знос по підприємству становить 62%.Знос робочих машин по основних і допоміжних цехах становить понад 70%. Винятком є ​​автотракторний і парокотельной цеху, де знос основних засобів складає 50%. Ці дані показують, що існує гостра необхідність оновлення основних фондів в деяких цехах підприємства. Дані таблиці 3.5. свідчать, що в цій сфері АТ "Будматеріали" зуміло домогтися успіхів. Так у 2001 році коефіцієнт оновлення значно перевищив коефіцієнт вибуття.

  Таблиця 3.5

  Характеристика основних фондів

  найменування показника

  +1999

  2000

  2001

  Коефіцієнт вибуття основних засобів,%

  7,6

  0,7

  0,8

  Коефіцієнт оновлення основних засобів,%

  1,7

  3,1

  4,1

  Основні засоби в основному (79,9%) зосереджені в шести цехах підприємства:

  · Крейдовапняний - 21,9%;

  · Автотракторний - 22,6%;

  · Гірський - 11,5%;

  · Силікатна - 8%;

  · Цех технічного крейди - 10,1%;

  · Цех "герметик" - 5,8%.

  Дані про склад основних фондів АТ "Будматеріали" наведені в таблиці 3.6.

  Таблиця 3.6.

  Склад основних фондів

  Найменування

  +1999

  2000

  2001

  будинки

  29394

  29394

  29394

  споруди

  16004

  16090

  16452

  Машини та обладнання

  22088

  22671

  24307

  Транспортні засоби

  11641

  12889

  13904

  Виробничий і господарський інвентар

  0

  154

  165

  Продовження таблиці

  Інші види основних засобів

  2465

  2424

  2241

  РАЗОМ

  81582

  83622

  86463

  У тому числі виробничі

  79233

  81198

  84222

  невиробничі

  2359

  2424

  2241

  Частка активної частини ОФ

  0,41

  0,44

  0,44

  Наведені цифри свідчать про переважне оновленні парку машин устаткування, транспортних засобів в порівнянні з будівлями і спорудами.

  Вся продукція, що випускається АТ "Будматеріали", пройшла ліцензування. За 2001 р шлюб у виробництві склав:

  Таблиця 3.7.

  Найменування продукції

  Шлюб,%

  Цегла силікатна навалом

  5,1

  Цегла силікатна пакетований

  13,0

  Блоки для стін дрібні

  9,3

  плити теплоізоляційні

  4,2

  Основними причинами випуску бракованої продукції є:

  · Низька якість вихідної сировини (невідповідність ГОСТу);

  · Несправність обладнання.

  АТ "Будматеріали" відноситься до галузі, на частку якої припадає значна частина викидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище. Дані про сумарні викиди представлені в таблиці 3.8.

  Таблиця 3.8.

  Викиди в атмосферу, тонн

  +1999

  2000

  2001

  тверді

  1021

  376

  252

  Газоподібні та рідкі

  189

  180

  169

  всього

  1210

  556

  421

  Значне зменшення викидів твердих забруднюючих речовин пояснюється введенням в дію рукавного фільтра в цеху технічного крейди.

  АТ "Будматеріали" за свою сорокарічну історію стало одним з постійних партнерів провідних будівельних організацій Бєлгорода та Бєлгородської області. Доставка продукції кінцевому споживачеві здійснюється залізничним транспортом, автотранспортом підприємства і самовивозом. Причому, для залучення індивідуальних покупців автотранспорт для вивозу продукції надається за ціною, значно нижчою за ринкову, що є одним з елементів раціональної товарної політики.

  В даний час з-за коливань попиту на продукцію і раніше залишається невирішеною проблема затовареності складів. Це пов'язано також з відсутністю аналізу та прогнозування ринку збуту і недостатньо ефективною роботою служби маркетингу.

  На підприємстві застосовується проста система збуту, тобто кінцева продукція продається безпосередньо споживачам без участі сторонніх організацій. Специфіка виробленої продукції знаходить відображення і в організації торгівлі - немає яких-небудь спеціалізованих торгових приміщень. Вся продукція зберігається на складах або відкритих майданчиках, звідки безпосередньо відвантажується кінцевого споживача.

  Аналіз роботи відділу збуту АТ "Будматеріали" дозволяє зробити висновок про відсутність скільки-небудь продуманої політики в області маркетингу. Співробітники відділу займаються в основному оформленням документів по реалізації продукції (виписка рахунків-фактур) і не приділяють належної уваги пошукам нових ринків збуту виробленої продукції. Більш того, в останні роки були втрачені зв'язки з такими, здавалося б, постійними споживачами технічного крейди, як заводи гумово-технічних виробів Білорусії, Молдови та Прибалтики. Недостатньо проводиться відвантаження вапна сільськогосподарським підприємствам області.

  Невеликі витрати на рекламу продукції, хоча ефективність реклами, швидше за все, незначна, оскільки основні споживачі продукції АТ "Будматеріали" - великі будівельні організації, які є постійними клієнтами. Приріст же прибутку за рахунок зростання обсягу закупівель приватними особами незначний.

  Цінова політика підприємства, орієнтована на ринкові вимоги, володіє достатньою гнучкістю. Так, наприклад, реалізація продукції УКСу Бєлгородської області і фонду ІЖС здійснюється за регульованими цінами.

  Оцінити фінансовий стан підприємства дозволять дані такої таблиці.

  Таблиця 3.9.

  Показники оцінки фінансових результатів і фінансового стану

  показник

  +1999

  2000

  2001

  Прибуток, тис. Руб.

  10125

  12042

  15114

  Рентабельність випуску за основними видами продукції,%:

  цегла силікатна

  19,7

  12,2

  12,2

  вапно технічна

  20,3

  10,2

  10,2

  Мел технічний

  9,3

  28,7

  30,4

  Мел комбікормової

  9,0

  38,4

  38,4

  Частка власних коштів,%

  94,4

  83,8

  77,9

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  0,021

  0,026

  0,012

  Скачати 74.26 Kb.