• Пояснювальна записка
 • Глава 1.Інформація, людина і компютер - 6 ч.
 • Глава 1. Інформація, людина і компютер - 6 ч.
 • Робоча програма навчального предмета "Інформатика і ІКТ" розроблена на основі навчально-методичного комплекту "Інформатика" для 3 класу - Н.В. Матвєєва, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова
  Скачати 41.96 Kb.
  Дата конвертації09.06.2017
  Розмір41.96 Kb.

  .

  Муніципальне бюджетне освітня установа

  Воронцовская ЗОШ Павловського муніципального району  «Розглянуто на засіданні МО»
  керівник МО

  ______________ /Н.П. Попова /

  Протокол № ____ від «___» __________ 2014 р.

  «Погоджено»

  Заступник директора з НВР

  _________ / О.А. Зав'ялова /

  «__» _________________ 2014р.

  затверджую

  Директор школи

  ______________ / Г.С. Дороніна /

  Наказ № ___ від «___» __________ 2014 р.


  Робоча програма

  початкової загальної освіти

  з інформатики та ІКТ
  3 а, б клас.


  Кількість навчальних годин 34 (1год на тиждень).

  Термін реалізації програми - 1 рік.  Програма складена на основі Федерального державного освітнього стандарту НГО 2009р.

  Склав вчитель: Філяєв Денис Федорович


  2014-2015 навчальний рік

  Пояснювальна записка

  Робоча програма навчального предмета "Інформатика і ІКТ" розроблена на основі навчально-методичного комплекту "Інформатика" для 2-4 класів - Н.В. Матвєєва, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова.

  До складу УМК входять:

  • Підручник «Інформатика», 2 клас

  • Робочий зошит (ч. 1, ч. 2), 2 клас

  • Методичний посібник для вчителя, 2 клас

  • Підручник «Інформатика», 3 клас

  • Робочі зошити (ч. 1, ч. 2), 3 клас

  • Зошит контрольних робіт, 3 клас

  • Методичний посібник для вчителя, 3 клас

  • Підручник «Інформатика», 4 клас

  • Робочі зошити (ч. 1, ч. 2), 4 клас

  • Зошит контрольних робіт, 4 клас

  • Методичний посібник для вчителя, 4 клас

  Електронне супровід УМК:

  • ЕОР Єдиної колекції до підручником Н.В. Матвєєва та ін. «Інформатика», 2 клас (http://school-collection.edu.ru/)

  • ЕОР Єдиної колекції «Віртуальні лабораторії» (http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class[]=45&subject[]=19)

  • Авторська майстерня Н.В. Матвєєвої (http://metodist.lbz.ru/authors/inf ormatika / 4 /)

  • Лекторій «ІКТ в початковій школі» ( http://metodist.lbz.ru/lections/8/)

  • ЕОР на CD-диску до методичного посібника для вчителя, 2 клас, Н.В. Матвєєва та ін.

  • ЕОР на CD-диску до методичного посібника для вчителя, 3 клас, Н.В. Матвєєва та ін.

  • ЕОР на CD-диску до методичного посібника для вчителя, 4 клас Н.В. Матвєєва та ін.


  Метою курсу є формування універсальних навчальних дій, що відображають потреби учня початкової школи в інформаційно-навчальної діяльності, а також формування початкових предметних компетентностей в частині базових теоретичних понять початкового курсу інформатики та первинних мотивованих навичок роботи на комп'ютері та в інформаційному середовищі, в тому числі при вивченні інших дисциплін.

  Завданнями курсу є:

  · Формування системного, об'єктно-орієнтованого теоретичного мислення;

  · Формування вміння описувати об'єкти реальної і віртуальної реальності на основі різних способів подання інформації;

  · Оволодіння прийомами і способами інформаційної діяльності;

  · Формування початкових навичок використання комп'ютерної техніки та сучасних інформаційних технологій для вирішення практичних завдань.

  Передбачається навчання за такими змістовним лініям:

  • інформація, види інформації (за способом сприйняття, за способом подання);

  • інформаційні об'єкти (текст, зображення, аудіозапис, відеозапис);

  • джерела інформації (жива і нежива природа, творіння людини);

  • робота з інформацією (обмін, пошук, перетворення, зберігання, використання);

  • засоби інформаційних технологій (телефон, комп'ютер, радіо, телебачення, пристрої мультимедіа);

  • організація інформації та даних (зміст, покажчики, каталоги, записні книжки та інше).

  Авторський колектив під предметної компетентністю в галузі інформатики розуміє «готовність учня використовувати засвоєні знання, вміння і навички в галузі інформатики та ІКТ для:

  · Доступу до інформації (знання того, де і як шукати і отримувати інформацію);

  · Обробки інформації (використання заданих схем організації та класифікації інформації);

  · Інтеграції інформації (інтерпретування та подання інформації, включаючи резюмування, порівняння, зіставлення);

  · Оцінки інформації (судження про якість, релевантності, корисності, придатності інформації);

  · Створення інформації (адаптація, твір інформації) і т.д. ».

  Опора на вимоги ФГОС здійснюється за допомогою викладу змісту таким чином, щоб УМК «Інформатика» для 2-4 класів повністю відповідав понятійному апарату і функціонально-діяльнісних компонентів предмета.

  Навчання інформатики в початковій школі сприяє формуванню загальнонавчальних умінь, що в новому освітньому стандарті конкретизовано терміном «універсальні навчальні дії» (УУД).

  Під універсальними навчальними діями розуміються узагальнені способи дій, що відкривають можливість широкої орієнтації учнів як в різних предметних областях, так і в будові самої навчальної діяльності, включаючи усвідомлення учнями її цілей, ціннісно-смислових і операціональних характеристик.


  Формування УУД відбувається на будь-якому уроці в початковій школі, але особливістю курсу «Інформатика» є цілеспрямованість формування саме цих умінь. До загальних навчальним умінням, навичкам і способам діяльності, які формуються і розвиваються в рамках курсу «Інформатика», відносяться пізнавальна, організаційна та рефлексивна діяльність.

  Крім формування і розвитку УУД, на уроках «Інформатика» школярі вчаться:

  1. Спостерігати за об'єктами навколишнього світу; виявляти зміни, що відбуваються з об'єктом і за результатами спостережень, дослідів, роботи з інформацією вчаться усно і письмово описувати об'єкти спостереження.

  2. Співвідносити результати спостереження з метою, співвідносити результати проведення досвіду з метою, тобто отримувати відповідь на питання «Чи вдалося досягти поставленої мети?».

  3. Письмово представляти інформацію про спостережуваний об'єкт, тобто створювати текстову або графічну модель спостережуваного об'єкта за допомогою комп'ютера з використанням текстового або графічного редактора.

  4. Розуміти, що освоєння власне інформаційних технологій (текстового і графічного редакторів) не є самоціллю, а є способу діяльності в інтегративному процесі пізнання і опису (під описом розуміється створення інформаційної моделі: тексту, малюнка та ін.).

  5. В процесі інформаційного моделювання і порівняння об'єктів виявляти окремі ознаки, характерні для зіставляються предметів; аналізувати результати порівняння (відповідь на питання «Чим схожі?», «Чим не схожі?»); об'єднувати предмети по спільною ознакою (що зайве, хто зайвий, такі ж, як ..., такий же, як ...), розрізняти ціле і частина.Створення інформаційної моделі може супроводжуватися проведенням найпростіших вимірювань різними способами. В процесі пізнання властивостей досліджуваних об'єктів здійснюється складна розумова діяльність з використанням вже готових предметних, знакових і графічних моделей.

  6. При виконанні вправ на комп'ютері і комп'ютерних проектів вирішувати творчі завдання на рівні комбінацій, перетворення, аналізу інформації: самостійно складати план дій (задум), проявляти оригінальність при вирішенні творчого конструкторської завдання, створювати творчі роботи (повідомлення, невеликі твори, графічні роботи), розігрувати уявні ситуації, створюючи найпростіші мультимедійні об'єкти і презентації, застосовувати найпростіші логічні вирази типу: «... і / або ...», «якщо ..., то ...», «не тільки, а й ...» і елементарне обгрунтування висловленої судження.

  7. При виконанні інтерактивних комп'ютерних завдань і розвиваючих вправ опановувати початковими вміннями передачі, пошуку, перетворення, зберігання інформації, використання комп'ютера; пошуком (перевіркою) необхідної інформації в інтерактивному комп'ютерному словнику, електронному каталозі бібліотеки. Одночасно відбувається оволодіння різними способами подання інформації, в тому числі в табличному вигляді, у упорядкованістю інформації за алфавітом і числовим параметрам (зростанню і зменшенням).

  8. Отримувати досвід організації своєї діяльності, виконуючи спеціально розроблені для цього інтерактивні завдання. Це такі завдання: виконання інструкцій, точне проходження зразком і найпростішим алгоритмам, самостійне встановлення

  9. послідовності дій при виконанні інтерактивної навчальної завдання, коли потрібно відповідь на питання «В якій послідовності слід це робити, щоб досягти мети?».

  10. Отримувати досвід рефлексивної діяльності, виконуючи особливий клас вправ та інтерактивних завдань. Це відбувається при визначенні способів контролю та оцінки власної діяльності (відповідь на питання «Чи такий отриманий результат?», «Чи правильно я роблю це?»); знаходження помилок в ході виконання вправи і їх виправлення.

  11. Набувати досвіду співпраці при виконанні групових комп'ютерних проектів: вміння домовлятися, розподіляти роботу між членами групи, оцінювати свій особистий внесок і загальний результат діяльності.

  Вимоги до рівня підготовки випускника початкової школи

  Мета - це очікуваний результат: текстова інформаційна модель випускника початкової школи.

  Дослідниками, які використовують своє природне цікавість для придбання навичок, необхідних у цілеспрямованому дослідженні.

  · Мислителів, які вміють використовувати навички критичного і творчого мислення для прийняття рішень і знаходження виходу зі складних ситуацій.

  · Товариськість людьми, прекрасно вміють спілкуватися, отримувати інформацію і обмінюватися ідеями, які володіють рідною мовою і мовою науки в рамках змісту навчальних предметів.

  · Впевнено і рішуче освоюють нові життєві ролі, ідеї та стратегії і розуміючими, що функції - це «як це працює, що воно може», що причинність - це «чому це таке», що форма - це «на що воно схоже».

  · Володіти знаннями в необхідному обсязі по всіх розділах і темах початкової освіти.

  · Принциповими, щирими, чесними, справедливими і відкритими для спілкування та отримання нових знань, тобто з прагненням до навчання і любов'ю до знань.

  · Турботливий і глибоко відчувають потреби інших людей, готовими прийти на допомогу, поважають своє і чуже думка, які слухаються думку старших і поважають вчителів і школу.

  · З широким кругозором, готових сприймати різні точки зору і з повагою ставитися до цінностей і традицій своєї культури та інших культур.

  · Розмірковує про те, звідки ми «це» знаємо і яка наша відповідальність за все, що відбувається навколо і з нами.

  · Гармонійними особистостями, які розуміють важливість фізичного і душевного розвитку, які розуміють безпосередню їх залежність одне від іншого, а також їх вплив на особисте благополуччя.

  · Здібними міркувати і конструктивно аналізувати свої сильні і слабкі сторони, працювати над собою.

  · Пам'ятають, що безграмотним вважається не той, хто не вміє читати і писати, а той, хто не вміє вчитися.

  · Той, хто вміє визначати свою мету, емоційно не залежати від перевірок, сприймати нове і не боятися йти вперед.

  · Той, хто вміє вчитися, працювати з інформацією та даними за допомогою комп'ютера і сучасних інформаційних технологій.

  Використання все компонентів УМК по курсу «Інформатика» забезпечує виконання наступних вимог до рівня підготовки учнів, які закінчують початкову школу:

  знати / розуміти

  · Основні джерела інформації;

  · Призначення основних пристроїв комп'ютера;

  · Правила безпечної поведінки та гігієни при роботі інструментами, побутовою технікою (в тому числі з комп'ютером);

  вміти

  · Коротко розповідати про себе, свою родину, друга - складати усну текстову модель;

  · Складати невеликі письмові описи предмета, картинки (про природу, школі) за зразком за допомогою текстового редактора;

  · Складати алгоритм вирішення текстових завдань (не більше 2-3 дій);

  · Розпізнавати вивчені геометричні фігури і зображати їх на екрані комп'ютера;

  · Порівнювати різні об'єкти реальної дійсності за розмірами, взаємного розташування в просторі і висловлювати ці відносини за допомогою схем;

  · Визначати ознаки різних об'єктів природи (колір, форму) і будувати прості графічні моделі у вигляді схеми, ескізу, малюнка;

  · Розрізняти об'єкти природи і вироби; об'єкти живої і неживої природи;

  · Розрізняти частини предметів і відображати їх в малюнку (схемі);

  · Виконувати інструкції (алгоритми) при вирішенні навчальних завдань;

  · Визначати мету своєї діяльності, здійснювати вибір варіанта діяльності, здійснювати організацію відповідно до складеного плану (алгоритмом) власної трудової діяльності, і вміти відповідати на питання «Що я роблю?», «Як я роблю?» І здійснювати самоконтроль за її ходом і результатами;

  · Отримувати необхідну інформацію про об'єкт діяльності, використовуючи малюнки, схеми, ескізи, креслення (на паперових та електронних носіях);

  · Створювати моделі нескладних об'єктів з деталей конструктора і різних матеріалів, використовуючи знання і вміння, набуті в навчальній діяльності та повсякденному житті;

  · Використовувати телефон, радіотелефон, магнітофон та інші аудіо, відео та мультимедійні засоби комунікації;

  · Працювати з різними джерелами інформації (словниками, довідниками, в тому числі на електронних носіях).

  · Порівнювати й упорядковувати (класифікувати) об'єкти за різними ознаками: довжині, площі, маси, місткості та ін .;

  · Збагачувати життєвий досвід, задовольняти свої пізнавальні інтереси, здійснювати пошук додаткової інформації про рідний край, рідну країну, нашій планеті за допомогою безпосереднього спостереження, вимірювання, порівняння та використовуючи мультимедійні засоби навчання;

  · Самостійно використовувати всілякі ігри на кшталт конструктори, тренажери;

  · Здійснювати співробітництво в процесі спільної роботи над комп'ютерними проектами і презентаціями;

  · Вирішувати навчальні та практичні завдання із застосуванням можливостей комп'ютера;

  · Здійснювати пошук інформації з використанням найпростіших запитів;

  · Змінювати і створювати прості інформаційні об'єкти на комп'ютері.

  Навчально-тематичний план 3 «А» клас.


  Дата

  Тема

  Основні види діяльності учнів

  (на рівні навчальних дій)

  За планом

  фактично

  Глава 1.Інформація, людина і комп'ютер - 6 ч.

  1  Техніка безпеки і правила поведінки в комп'ютерному класі. Людина і інформація.

  Знати: що інформацію ми сприймаємо органами почуттів; джерелом інформації може бути (м / б) будь-який предмет, явище природи, др.человек, тварина;

  Людина - м / б джерелом і приймачем інформації; джерело інформації один, приймачів - багато; ПК-помічник людини при роботі з інформацією; людина використовує ПК для зберігання, обробки і передачі інформації.

  2  Джерела і приймачі інформації.

  3  Носії інформації

  4  комп'ютер

  5  Підготовка до контрольної роботи №1 «Інформація, людина і комп'ютер»

  6  Контрольна робота №1 з теми «Інформація, людина і комп'ютер»


  Глава 2. Дії з інформацією - 9 год ..

  7  Аналіз контрольної роботи №1. Отримання інформації.


  8  Подання інформації.

  9  Кодування інформації.

  Знати: дані - це закодована інформація, в пам'яті ПК інформація .хранітся у вигляді 0 і 1; збір інформації - це дія з інформацією, людина збирає інформацію за допомогою 5 органів почуттів; людина являє інформацію на носіях у вигляді тексту, числа, схеми, малюнка;

  Вміти: кодувати інформацію. різними способами і декодувати її, користуючись таблицею кодів; представляти в зошиті і на ПК одну і ту ж інформацію. про об'єкт різними способами: у вигляді тексту, малюнка, таблиці, числами

  10  Кодування та шифрування даних

  11  Зберігання інформації.

  12-13  Обробка інформації

  14  Підготовка до контрольної роботи №2 «Дії з інформацією»

  15  Контрольна робота №2 з теми «Дії з інформацією

  Глава 3. Світ об'єктів - 9 год.

  16  Об'єкт і його ім'я

  Знати: всі об'єкти реальної дійсності мають імена; кожен об'єкт має безліч властивостей, дізнатися його можна по його властивостями; список частин об'єкта, кіт. можна виділити і зв. ім'я (елементний склад); об'єкти знаходяться в тих чи інших відносини .;

  Вміти: працювати з інформаційними об'єктами на ПК

  17  Об'єкт і його властивості

  18-19  функції об'єкта

  20  Відносини між об'єктами

  21  характеристика об'єкта

  22  Документ і дані про об'єкт  23  Повторення. Підготовка до контрольної роботи №3

  «Світ об'єктів»

  24  Контрольна робота №3 «Світ

  об'єктів »  Глава 4. Комп'ютер, системи та мережі - 7 год.

  25  Комп'ютер - це система

  Знати: які частини можна виділити в комп'ютері; види програм; пристрою в складі комп'ютера; види системних програм; що таке операційна система; що таке програма-вірус.

  Знати: що таке файл; файлова система; комп'ютерна мережа; локальна мережа;

  Зрозуміти, що таке інформаційна система, які існують інформаційні системи.

  Навчиться здійснювати пошук інформації (документів) в інформаційній системі (бібліотеці, комп'ютерної мережі).

  Вміти: виконувати завдання на комп'ютері пошук інформації в мережі Інтернет.


  26  Системні програми і операційна система

  27  файлова система

  28  Комп'ютерні мережі

  29  Інформаційні системи

  30  Підготовка до контрольної роботи №4

  31  Контрольна робота №4

  32  річне повторення

  33 -34  Резерв навчального часу

  Навчально-тематичний план 3 «Б» клас.


  Дата

  Тема

  Основні види діяльності учнів

  (на рівні навчальних дій)

  За планом

  фактично

  Глава 1. Інформація, людина і комп'ютер - 6 ч.

  1  Техніка безпеки і правила поведінки в комп'ютерному класі. Людина і інформація.

  Знати: що інформацію ми сприймаємо органами почуттів; джерелом інформації може бути (м / б) будь-який предмет, явище природи, др.человек, тварина;

  Людина - м / б джерелом і приймачем інформації; джерело інформації один, приймачів - багато; ПК-помічник людини при роботі з інформацією; людина використовує ПК для зберігання, обробки і передачі інформації.

  2  Джерела і приймачі інформації.

  3  Носії інформації

  4  комп'ютер

  5  Підготовка до контрольної роботи №1 «Інформація, людина і комп'ютер»

  6  Контрольна робота №1 з теми «Інформація, людина і комп'ютер»


  Глава 2. Дії з інформацією - 9 год ..

  7  Аналіз контрольної роботи №1. Отримання інформації.


  8  Подання інформації.

  9  Кодування інформації.

  Знати: дані - це закодована інформація, в пам'яті ПК інформація .хранітся у вигляді 0 і 1; збір інформації - це дія з інформацією, людина збирає інформацію за допомогою 5 органів почуттів; людина являє інформацію на носіях у вигляді тексту, числа, схеми, малюнка;

  Вміти: кодувати інформацію. різними способами і декодувати її, користуючись таблицею кодів; представляти в зошиті і на ПК одну і ту ж інформацію. про об'єкт різними способами: у вигляді тексту, малюнка, таблиці, числами

  10  Кодування та шифрування даних

  11  Зберігання інформації.

  12-13  Обробка інформації

  14  Підготовка до контрольної роботи №2 «Дії з інформацією»

  15  Контрольна робота №2 з теми «Дії з інформацією

  Глава 3.Світ об'єктів - 9 год.

  16  Об'єкт і його ім'я

  Знати: всі об'єкти реальної дійсності мають імена; кожен об'єкт має безліч властивостей, дізнатися його можна по його властивостями; список частин об'єкта, кіт. можна виділити і зв. ім'я (елементний склад); об'єкти знаходяться в тих чи інших відносини .;

  Вміти: працювати з інформаційними об'єктами на ПК

  17  Об'єкт і його властивості

  18-19  функції об'єкта

  20  Відносини між об'єктами

  21  характеристика об'єкта

  22  Документ і дані про об'єкт  23  Повторення. Підготовка до контрольної роботи №3

  «Світ об'єктів»

  24  Контрольна робота №3 «Світ

  об'єктів »  Глава 4. Комп'ютер, системи та мережі - 7 год.

  25  Комп'ютер - це система

  Знати: які частини можна виділити в комп'ютері; види програм; пристрою в складі комп'ютера; види системних програм; що таке операційна система; що таке програма-вірус.

  Знати: що таке файл; файлова система; комп'ютерна мережа; локальна мережа;

  Зрозуміти, що таке інформаційна система, які існують інформаційні системи.

  Навчиться здійснювати пошук інформації (документів) в інформаційній системі (бібліотеці, комп'ютерної мережі).

  Вміти: виконувати завдання на комп'ютері пошук інформації в мережі Інтернет.


  26  Системні програми і операційна система

  27  файлова система

  28  Комп'ютерні мережі

  29  Інформаційні системи

  30  Підготовка до контрольної роботи №4

  31  Контрольна робота №4

  32  річне повторення

  33  повторення

  34  повторення

  35  повторення
  література

  Підручник:

  1. Матвєєва Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. Інформатика: Підручник для другого класу. - М .: БИНОМ. Лабораторія знань, 2012 - 175 с.

  2. Матвєєва Н.В., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Челак Е.Н.Інформатіка: Робочий зошит для другого класу: ч.1, 2 ч. - М .: БИНОМ. Лабораторія знань, 2012.

  3. Матвєєва Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П. Інформатика: Підручник для третього класу ч1 .ч.2 - М .: БИНОМ. Лабораторія знань, 2013.

  4. Матвєєва Н.В., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Челак Е.Н. Інформатика: Робочий зошит для третього класу: ч.1, ч.2 - М .: БИНОМ. Лабораторія знань, 2013.

  5. Матвєєва Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П. Інформатика: Контрольні роботи для третього класу. - М .: БИНОМ. Лабораторія знань, 2012.

  6. Матвєєва Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Нуров Н.А. Інформатика: Підручник для четвертого класу. - М .: БИНОМ. Лабораторія знань, 2012. - 239 с.

  7. Матвєєва Н.В., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Челак Е.Н., Нуров Н.А. Інформатика: Робочий зошит для четвертого класу: ч.1, 2 ч. - М .: БИНОМ. Лабораторія знань, 2012

  8. Матвєєва Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Нуров Н.А. Інформатика: Контрольні роботи для четвертогоо класу. - М .: БИНОМ. Лабораторія знань, 2012.

  Методичні посібники для вчителя:

  1. Матвєєва Н.В., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Челак Е.Н. Навчання інформатики у другому класі: Методичний посібник. - М .: БИНОМ. Лабораторія знань, 2009 - 319 с.

  2. Матвєєва Н.В., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Челак Е.Н. Навчання інформатики в третьому класі: Методичний посібник. - М .: БИНОМ. Лабораторія знань, 2007. - 431 с.

  3. Первін Ю.А. Методика раннього навчання інформатики: Методичний посібник. - М .: БИНОМ. Лабораторія знань, 2008. - 228 с.  Скачати 41.96 Kb.

  Головна сторінка
  Контакти

      Головна сторінка  Робоча програма навчального предмета "Інформатика і ІКТ" розроблена на основі навчально-методичного комплекту "Інформатика" для 3 класу - Н.В. Матвєєва, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова

  Скачати 41.96 Kb.