Інтеграція діяльності педагогів (фахівців) дитячого садка по формуванню у дітей цілісної картини світу
Скачати 11.58 Kb.
Дата конвертації14.03.2019
Розмір11.58 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Ірина Титова
Інтеграція діяльності педагогів (фахівців) дитячого садка по формуванню у дітей цілісної картини світу

ПРОБЛЕМИ:

Непродуктивне взаємодія фахівців ДОУ в рамках інтеграції областей ФГОС.

ЦІЛІ:

- Створення умов для розвитку дітей дошкільного віку, які відкривають можливості позитивної соціалізації дитини, його всебічного особистісного розвитку на основі об'єднання фахівців, співпраці з дорослими і однолітками.

- Удосконалення системи взаємодії фахівців ДОП, організація їх спільної діяльності з метою поліпшення якості освіти.

- Створення комфортних умов перебування в дитячому саду, забезпечення дбайливого ставлення до здоров'я і розвитку особистості дитини.

У нашому дошкільному закладі з дітьми працюють відразу кілька фахівців, тому проблема взаємозалежної роботи всіх учасників педагогічного процесу ДНЗ дуже актуальна в наш час. Крім того, аналіз спеціальної психолого-педагогічної та логопедичної літератури показав, що даній проблемі не приділено значної уваги.

Взаємозв'язок учасників педагогічного процесу розкривається в повному обсязі такими поняттями як інтеграція і координація.

Інтеграція учасників педагогічного процесу ДОУ в рамках єдиного простору розвитку дитини є на наш погляд значущою і необхідною в роботі з дітьми дошкільного віку.

Розглянемо основні компоненти інтеграції.

Інтеграція учасників педагогічного процесу повинна будуватися на взаємозв'язку основних підсистем освітнього процесу: структура особистості, зміст освіти, соціальний досвід.

Суть інтеграції фахівців і вихователів ДНЗ полягає у вихованні, корекції і розвитку дітей, в її межпредметной і междеятельностной основі.

Основні компоненти інтеграції:

- системоутворюючий (інтегративний) стрижень, навколо якого будуватиметься інтеграція; таким стрижнем є соціальна активність дитини (його спілкування і діяльність);

- корекційно-розвивальний, дидактичний об'єкт інтеграції: на підставі чого, через що реалізується інтеграція;

- цілі, зміст і технології корекційно-розвивального впливу.

Інтеграція діяльності учасників педагогічного процесу розглядається як мета і результат взаємодії зі створення у дітей цілісної картини світу, як процес по досягненню цієї мети. Процес в цьому випадку має певні технології реалізації і визначається як комплексне виховання, навчання, корекція і розвиток, який забезпечує взаємовплив, взаємопроникнення і взаємозв'язок всіх ланок корекційно-розвиваючої роботи.

Взаємозв'язок компонентів інтеграції відбувається на основі інформаційно - змістовних (цілі, завдання, зміст, операційно діяльнісних (методи, засоби, прийоми) і організаційно-методичних зв'язків (форми взаємодії, що виконують целеполагающее і конструктивні функції. Інтеграція і координація учасників корекційно педагогічного процесу служить умовою створення єдиного корекційно-розвиваючого простору розвитку дитини дошкільного віку.

Для здійснення ефективної інтеграції та координації фахівців і вихователів в умовах ДОУ необхідним є створення особливих освітніх умов для виховання, навчання і розвитку дітей:

1. Система корекційно-розвиваючої роботи будується з урахуванням стандартів змісту освіти, нормативно-правової бази змісту освіти. В основі змісту корекційно-розвивального та педагогічного процесу лежить:

- Основна освітня програма ДОУ;

- Основні освітні, корекційні програми;

- Методики та технології в роботі з тією чи іншою категорією дітей.

Так само з урахуванням психофізіологічних особливостей дітей необхідно розробити оптимальний режим роботи (режим дня, режим рухової активності, навчальний план, сітку занять.

2. Необхідною умовою є створення спеціальної корекційно-розвиваючої, предметно-просторового середовища: макросередовище, мікросередовище. У дитячому садку спроектовані спеціальні приміщення, де здійснюються різні види допомоги дітям: виявлення вад розвитку, диференціальна діагностика, консультування батьків, а також комплексна фізкультурно-оздоровча та психолого педагогічна допомога в умовах дитячого саду. Мікросередовище в групі ДОУ повинна відповідати сучасним СанПіН, ФГОС, принципам доступності, повноти і ін.

Проаналізувавши форми взаємодії фахівців, ми прийшли до висновку, що традиційні форми менш ефективні; для більш продуктивної взаємодії необхідно використовувати сучасні форми взаємодії фахівців.

3. У дитячому садку з дітьми працюють відразу кілька фахівців: учитель-логопед, педагог-психолог, музичний керівник, керівник фізичної культури і ін.

У навчанні і вихованні дітей дошкільного возроста колектив фахівців і вихователів ДНЗ повинен не тільки розуміти завдання і стратегії корекційно-розвиваючої роботи, але і діяти в чіткій узгодженості, знати послідовність і напрямки дії кожного учасника педагогічного процесу.

Різнорідна по суті діяльність кожного фахівця повинна бути зведена в загальну картину, малює індивідуальний корекційно-розвивальний маршрут дитини. У цьому полягає одна з найважливіших завдань взаємозалежної роботи.

Основна мета інтеграції та координації учасників педагогічного процесу - забезпечити ефективну, різнопланову, диференційовану допомогу дітям дошкільного віку.

Створення єдиної згуртованої команди учасників педагогічного процесу необхідно для комплексного впливу на особистість дитини. Тільки комплексний підхід усіх учасників педагогічного процесу дає можливість побудувати ефективний корекційно-розвивальний процес.

Взаємозв'язок учасників корекційно педагогічного процесу розкривається в повному обсязі такими поняттями як інтеграція і координація.

Інтеграція діяльності розглядається як мета і результат взаємодії фахівців зі створення у дітей цілісної картини світу, як процес по досягненню цієї мети. Процес в цьому випадку має певні технології реалізації і визначається як комплексне виховання, навчання, корекція і розвиток, який забезпечує взаємовплив, взаємопроникнення і взаємозв'язок всіх ланок корекційно-розвиваючої роботи.

Розглянемо основні види інтеграції:

1. Тематична. Даний вид інтеграції - основа для розробки тематичних перспективних планів роботи. Одна і та ж тема розкривається фахівцями по - різному, виходячи з конкретних корекційних завдань.

2. Проблемна. Кожен фахівець в силу своєї кваліфікації і статусу визначає:

- конкретні проблеми, що підлягають коригуванню засобами його діяльності;

- висновок на основі загального напрямку власної діяльності;

- пріоритетні лінії взаємодії з іншими фахівцями в рамках індивідуально-корекційної роботи;

- проміжні та підсумкові результати індивідуально-корекційної роботи.

Проблемна інтеграція позначена так в силу того, що вона забезпечує взаємодію фахівців для вирішення індивідуальних проблем дитини і служить основою для розробки індивідуально-корекційних програм. Вона реалізується, як правило, за результатами вхідного, проміжного або підсумкового контролю процесів розвитку, виховання і навчання дітей в ДНЗ та служить засобом забезпечення комплексного впливу всіх педагогів на ту чи іншу проблему в індивідуальному розвитку дитини. Проблемна інтеграція може бути представлена індивідуальними освітніми маршрутами, зошитами взаємозалежної роботи учасників корекційно педагогічного процесу, які заповнюються 2 рази в рік на кожну дитину.

Взаємопов'язана діяльність учасників педагогічного процесу є кілька етапів:

1 етап. Взаємодія в роботі починається з проведення психолого - медико - педагогічного обстеження (первинної діагностики, яке носить комплексний характер. Діти дошкільного віку, як правило, мають цілий ряд дефектів у всіх сферах розвитку особистості, тому необхідно ретельне обстеження кожної дитини всіма учасниками педагогічного процесу в рамках своєї діяльності. Даний етап супроводжується складанням протоколів обстеження і індивідуальних висновків усіма фахівцями.

2 етап. Після проведення обстеження кожної дитини, учасники педагогічного процесу проводять обговорення його результатів за круглим столом. Результатом даного обговорення є заповнення єдиної карти розвитку дитини, де кожен фахівець і вихователь відзначають в повному обсязі свої спостереження за результатами обстеження. Так само складається підсумкова таблиця із зазначенням рівня розвитку дитини за підсумками комплексного обстеження.

3 етап. Етап реалізації корекційно-розвиваючого навчання, в ході якого можуть бути внесені корективи. Реалізація корекційно-розвиваючого процесу, його успіхи, труднощі обговорюються за круглим столом, на нарадах, де вносяться корективи.

4 етап. Підсумки корекційно-розвиваючого процесу. Обговорення підсумків будується виходячи з даних проведеної комплексного психолого - медико - педагогічекого обстеження (вересень, січень, травень, за підсумками якого кожен фахівець складає моніторинги, діаграми, таблиці результатів роботи. Всіма учасниками педагогічного процесу складається єдиний підсумковий моніторинг, діаграми і звіт ефективності корекційно розвиваючого процесу.

Інтеграція фахівців і вихователів необхідна для визначення корекційно-діагностичної програми, вибору актуальних методів і технологій, прогнозування розвитку, розробки рекомендацій батькам, побудови ефективної корекційно-розвивального середовища. Таким чином, система взаємозалежної роботи фахівців і вихователів дозволяє забезпечити ефективний корекційно-розвивальний процес навчання і виховання дітей дошкільного віку.

В результаті взаємодії фахівців проведені дві методики щодо виявлення групової згуртованості і психологічного клімату в трудовому колективі МБДОУ № 11 «Ластівка»:

1.Визначення індексу групової згуртованості Сішора. 2. Модифікована експрес - методика по вивченню психологічного клімату в трудовому колективі О. С. Михайлюка і А. Ю. Шалит.

Очікуваний результат: таким чином, планована робота дозволить створити умови для успішної соціалізації дітей і вдосконалювати систему взаємодії фахівців ДОУ.Скачати 11.58 Kb.

Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаІнтеграція діяльності педагогів (фахівців) дитячого садка по формуванню у дітей цілісної картини світу

Скачати 11.58 Kb.